Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Informacje związkowe

 

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku - 2021, życzmy członkom Związku i ich rodzinom, wałbrzyskim strażakom i pracownikom cywilnym PSP, strażakom z ochotniczych straży pożarnym, uczniom klas strażackich IV LO i ich nauczycielom oraz sympatykom weteranów służby pożarniczej - zdrowia i spokoju, szczęścia rodzinnego, wytrwałości i realizacji planów oraz sukcesów.

                                                  Życzy Zarząd Koła ZE i RP RP w Wałbrzychu

 

20 listopada 2020 zmarł płk poż. w st. spocz. mgr Jerzy Kuczyński - długoletni radca prawny w KGSP i szef Służby Prawno - Organizacyjnej KGSP. Uczestnik I ogólnopolskiego spotkania liderów środowisk emerytów i rencistów pożarnictwa - 2 luty 1993r. Podczas spotkania wybrany został do pięcioosobowego Krajowego Przedstawicielstwa Pożarników Emerytów i Rencistów, które  prowadziło prace nad stworzeniem naszego stowarzyszenia - 20 lipca 1994r. KPPE i R, było pierwszym w historii naszego środowiska jego reprezentantem.

Nakładem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, ukazała się książka „XXV lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej na Lubelszczyźnie 1994-2019”. Ciekawą pracę napisali: Zbigniew Łaziuk - redaktor i współpracujący z nim: Jerzy Brzozowski, Adam Maluga i Adam Skowronek. Na jej kartach zapisano nazwiska b. wałbrzyskich strażaków - bryg. inż.. Henryka Mąkala, który zajmował u nas stanowisko zastępcy komendanta rejonowego SP, a potem był w Tomaszowie Lub. komendantem rejonowym SP i PSP oraz komendantem powiatowym PSP. Drugim naszym rodakiem jest nieżyjący od trzech lat - st. chor. poż. w st. spocz. Marian Oskwarek. W 1958r. jako 18 latek wstąpił do ZZSP GZPB „Piast” w Głuszycy. Od 1962r. pełnił służbę w PKSP w Białej Podlaskiej. Był też tam komendantem rejonowym SP (1975-1983). W l. 1983-1991 zajmował stanowisko komendanta ZZSP CPN Małaszewicze. Zasiadał w RN Gminy Biała Podlaska. Działał w ZOSP/ZOSP RP. W naszym związku był wiceprzewodniczącym WKR w Lublinie od 20 marca 2003r., od 18 kwietnia 2007r., a następnie do 15 marca 2011r. - członek tej komisji. Prezes ZK w Białej Podlaski od 2004r. do 2008r.

W TRUDNYM CZASIE PANDEMII

Nasze koło powstało ćwierć wieku temu - dnia 6 września 1995r., jako trzecie na terenie Dolnego Śląska i pierwsze w ówczesnym województwie wałbrzyskim. W tym czasie nasz związek nosił nazwę; Związek Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego. W związku z tym ważnym dla naszego środowiska jubileuszem, zarząd pod kierownictwem prezesa Mariana Tusińskiego, przygotowywał się do uroczystego spotkania z tej okazji. Spotkanie z udziałem zaproszonych gości, przyjaciół naszego środowiska, członków koła i ich rodzin miało mieć doniosły charakter i rodzinny charakter. Jego termin wyznaczono na 29 maja 2020r. Niestety takie plany pokrzyżował niebezpieczny dla wszystkich koronawirus. W końcu zdecydowano się na kameralne spotkania, podczas których zamierzano wręczyć odznaki „Za zasługi dla ZE i RP RP”, dyplomy i upominki. Na razie do takich spotkań - z wiadomego powodu niedoszło.

W tym materiale chcemy poinformować członków koła i jego sympatyków, o tym co robił zarząd, w okresie od marca do końca października.

Zaangażowani byliśmy w zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej córki naszego kolegi. Na początku maja tradycyjnie, odwiedzono na wałbrzyskich cmentarzach i w powiecie, mogiły zmarłych koleżanek i kolegów. Z okazji pierwszej rocznicy śmierci (13 czerwca 2019r.) b. skarbnika koła i sekretarza WKR - Józefa Zaranka, członkowie ZK zapalili na jego grobie znicze. W lecie zmarł po długiej chorobie były członek naszego koła - ogn. poż. Jan Konieczny, który pełnił służbę w ZZSP KWK „Wałbrzych” i KWK „Mieszko”. O tej porze roku dowiedzieliśmy się o zgonach oficerów znanych naszemu środowisku: b. członka Dolnośląskiego ZW, st. bryg. Romualda Drobnickiego z Wrocławia i bryg. Leszka Strojka z Koluszek (woj. łódzkie). Pierwszy z nich, jako oficer WKSP we Wrocławiu, był mocno związany z naszym WOSzP. Z tej racji m. in. był wiele razy kierownikiem kursów, wykładowcą i egzaminatorem. Drugi pełnił w 1968r. służbę w KSP dla miasta i powiatu, jako oficer ds. szkoleniowych. Wcześniej był m. in. wykładowcą w poznańskiej Szkole Podoficerów Pożarnictwa. Obaj ukończyli OTP i SOP.

4 maja delegacja naszego koła w osobach prezesa Mariana Tusińskiego i wiceprezesa  Lecha Palewskiego, uczestniczyła w zbiórce JRG nr 2. z okazji Święta Strażaka.

23 października - przypadły 95 urodziny - st. ogn/por. w st. spocz WP Marcinowi Zajączkowskiemu - najstarszemu członkowi naszego koła. Sędziwy jubilat, jako saper kompanii inżynieryjno - saperskiej 15 batalionu saperów IV Brygadzie I Korpusu Pancernego LWP walczył podczas II wojny światowej z Niemcami na terenach Polski, Czech oraz Niemiec. Po wojnie służył od 1946r. w ochronie przeciwpożarowej wałbrzyskiego górnictwa węglowego oraz ZZSP kopalni uranu. W dniu urodzin dostojnego weterana z telefonicznymi życzeniami pośpieszyli m. in. komendant miejski, prezesi ZK oraz koleżanki i koledzy. Wszyscy umówili się na spotkanie w siedzibie Komendy po ustąpieniu epidemii.

W okresie epidemii (wrzesień) z inspiracji zarządu nasi członkowie uczestniczyli   w głosowaniu drogą esemesową, na strażacki projekt w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. M. in. dzięki naszym głosom projekt zajął zdecydowane pierwsze miejsce, a wałbrzyska straż zyska w następnym roku ze środków pozabudżetowych PSP/MSWiA cztery specjalistyczne nieduże pojazdy. Pojazdy i ich wyposażenie będą kosztować budżet miasta Wałbrzycha ponad 630 tys. zł. Wielu naszych członków oddało (październik) swe głosy na członka koła- Mieczysława Sidora, w plebiscycie „Gazety Wrocławskiej” na najlepszego sołtysa w woj. dolnośląskim. Wreszcie Robert Słowik- członek wałbrzyskiego koła, był głównym sędzią Mistrzostw Województwa Strażaków PSP. Po nich wcale liczna grupa emerytów - fanów tenisa stołowego i b. naszych tenisistów, którzy przez wiele lat dominowali w polskim środowisku strażackim, przyglądało się w Arenie Aqua - Zdrój w Wałbrzychu, zmaganiom najlepszych tenisistów - strażaków, podczas Mistrzostw Polski Strażaków PSP.

W kole powstał szczegółowy wykaz wałbrzyskich komendantów wszystkich wałbrzyskich komend - począwszy od 1945r. do naszych czasów: miejskich, powiatowych, dla miasta i powiatu, rejonowych oraz wojewódzkich. W ostatnim przypadku, także zastępców komendantów. Drugi wykaz  obejmuje komendantów i kierowników wałbrzyskich placówek szkolenia pożarniczego. Oba historyczne wykazy m. in. zawierają szereg wybitnych postaci polskiej ochrony przeciwpożarowej - ludzi z których jesteśmy dumni.

Pomimo uciążliwości związanych z pandemią ZK nie zawiesił swej statutowej działalności. Prowadził ją w miarę możliwości i przy zachowaniu rygorów ją prowadzi. Pomagał w opracowywaniu indywidualnych wniosków o refundacje kosztów leczenia. Ograniczenie odwiedzano chorych, bądź prowadzono z nimi rozmowy telefoniczne. Udzielano porad oraz informacji telefonicznych i przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Te środki wykorzystywano ustawicznie w celu konsultowania decyzji, wymiany poglądów w sprawach emeryckich i związkowych w gronie zarządu, komisji rewizyjnej i członków współpracujących z zarządem. Utrzymywano stałe i ścisłe kontakty z komendantem miejskim - st. bryg. mgr. inż. Krzysztofem Szyszką, jego zastępcą - bryg. mgr. inż. Pawłem Kalińskim, kierowniczką Sekcji Organizacyjno - Kadrową KM PSP - mgr Małgorzatą Garbalińską i jej podwładnymi.

Podobny materiał nt. działalności ZK oraz naszego koła udostępniono na stronie ZG ZE i RP dnia 6 listopada 2020r.                                                              

28 kwietnia. Na stronie ZG ZE i RP RP został zamieszczony apel o przekazywanie datków na rzecz córki naszego Kolegi - Jerzego Trzpisa - Klaudii. Klaudia walczy z chorobą nowotworową - chłoniak Hodgkina.

Środki finansowe można przelewać na konto Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, ul. Ślężna 114s/1, 53-111 Wrocław.   
Bank Millenium SA 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867. Tytuł wpłaty - KLAUDIA TRZPIS.

27 kwietnia. Przy wykorzystaniu telefonów komórkowych oraz internetu, pod kierunkiem prezesa Mariana Tusinskiego pracował ZK. Zajęto się bieżącymi sprawami koła, w tym udzieleniem pomocy córce członka koła - Jerzego Trzpisa - Klaudii oraz odłożeniem uroczystego jubileuszowego spotkania, na czas - po ustaniu epidemii koronawirusa.

10 marca. Komendant główny PSP - st. bryg. mgr Andrzej Bartkowiak i prezes naszego ZG - Zygmunt Politowski, podpisali porozumienie o współpracy. Treść zawartego porozumienia jest udostępniona na stronie ZG ZE i RP RP.

25 lutego. Na stronie naszego ZG zamieszczono informację Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Koleżeńskiego Absolwentów I Turnusu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Turnus odbywał kształcenie w l. 1973-1975, a w tym czasie komendantem krakowskiej szkoły, był płk poż. Zbigniew Jacorzynski, który w l. 50., zajmował stanowisko komendanta Szkoły Podoficerów Pożarnictwa w Wałbrzychu, a potem był oficerem ds. operacyjno-szkoleniowych wałbrzyskiej KM SP. Organizatorzy planują przeprowadzenie zjazdu w dniach 26 i 27 czerwca 2020r.

Pozostałe informacje oraz telefoniczne numery kontaktowe umieszczone są na stronie ZG.

24 lutego. Wałbrzyski tygodnik „Panorama Wałbrzyska” poinformował, że członek naszego koła - Robert Matwiejów został wiceprezesem Stowarzyszenia Historycznego - Sudety. Nasz kolega od wielu lat jest prezesem znanego w środowisku regionalistów, historyków, krajoznawców - Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków.

20 lutego. Na stronie naszego ZG umieszczony został poruszający apel najbliższej rodziny Krzysztofa Maślankiewicza - honorowego prezesa ZG i prezesa ZG w l. 2015-2019, którego boleśnie dotknęła choroba - stwardnienie rozsiane boczne (SLA lub ALS). W apelu najbliżsi proszą o datki, w celu kontynuowania leczenia i rehabilitacji - Fundacja Daj Mi Skrzydła konto bankowe: 61 2130 0004 2001 0616 8835 2029 z dopiskiem - 0029 Krzysztof Maślankiewicz lub o przekazanie na te cele 1% wspomnianej fundacji - KRS 0000 43 88 79 - cel 0029 – dla Krzysztofa Maślankiewicza.

7 lutego Pod kierunkiem prezesa zarządu naszego koła - Mariana Tusińskiego, obradował ZK. Głównymi tematami pracy było podsumowanie zebrania koła i spotkania noworocznego, sprawy organizacyjne jubileuszu 25-lecia koła, w tym jego program, uporządkowanie spraw ewidencyjnych, wdrażanie nowego statutu, w tym procedury z zakresu finansów, zorganizowanie wyjazdu turystycznego do Czech oraz spotkania z okazji Dnia Seniora (przełom września i października).

24 stycznia. W sali konferencyjnej naszej KM PSP, odbyło się zwyczajne walne zebranie sprawozdawcze koła, a po nim spotkanie noworoczne. W obu częściach uczestniczyło 54 członków na ogólny stan koła - 68. Z tej to okazji członkowie naszego koła gościli brygadierów Krzysztofa Szyszkę - komendanta, Pawła Kalińskiego - jego zastępcę oraz członka ZG i wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP - Tomasza Szuszwalaka.

Podczas zebrania sprawozdania złożyli: prezes ZK - Marian Tusiński z działalności koła i ZK w 2019r., Włodzimierz Dorsz - finansowe i Jerzy Cieśliński - Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania uzyskały aprobatę członków koła, a ZK uzyskał absolutorium.

W dyskusji, w której prócz związkowców uczestniczyli: komendant K. Szyszka i T. Szuszwalak poruszono szereg spraw, w tym problem chorób nowotworowych mających związek z pełnioną służbą, jubileusz 25-lecia koła, najistotniejsze zapisy nowego statutu i spotkanie z okazji Dnia Seniora.

Ważnymi uczestniczkami zebrania oraz spotkania, były miłe członkinie naszego koła: Urszula Fiedler, Halina Goń, Mieczysława Komorowska, Regina Morzyńska, Krystyna Skowera, Maria Sokólska, Ewa Świrska oraz Jadwiga Zaranek.

Foto: Sławomir Buczek

Na stronie Zarządu Głównego Związku jest udostępniony tekst aktualnego Statutu.

 

19 grudnia. W uroczystości przekazania nowego samochodu pożarniczego marki Scania dla JRG nr 1, w imieniu naszego środowiska uczestniczył Lech Palewski - wiceprezes ZK.

12 grudnia. Pod kierunkiem prezesa Mariana Tusińskiego i z udziałem przewodniczącego KR Jerzego Cieślińskiego obradował ZK. Podczas posiedzenia m. in. omówiono sprawy związane z organizacją zebrania sprawozdawczego i spotkania noworocznego, programu obchodów 25 - lecia naszego koła, włączenia się ZK w obchody 75 - lecia naszej straży. Ustalono tryb dyżurów w biurze ZK oraz rozwinięcie akcji odwiedzania grobów naszych koleżanek i kolegów.

ZK otrzymał Statut ZE i RP RP, którego treść została przyjęta przez VII Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 8 czerwca 2019r., a następnie zarejestrowana przez sąd dnia 4 lipca 2019r. Treść statutu otwiera preambuła, której autorem jest członek naszego koła - Roman Świst.

29 listopada - 1 grudnia. Andrzejkowy weekend naszych związkowców w Polanicy.
W tradycyjnych obrzędach m. in. wzięła grupa członków naszego koła z prezesem ZK-Marianem Tusińskim z małżonką Teresą. Bogatą relację z mnóstwem zdjęć zamieszczono na stronie ZK w Legnicy.

W trakcie pobytu w Polanicy, odbyły się robocze posiedzenia ZOW i WKR.

14 listopada. Pod przewodnictwem prezesa Zygmunta Politowskiego obradował ZG Związku. Głównym tematem obrad było wdrożenie przepisów finansowych zaprowadzonych przez nowy statut i sprawy organizacyjno - prawnej.

7 listopada. We Wrocławiu przed kierunkiem prezesa Grzegorza Kocona obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, a pod przewodnictwem Bernardyny Zuski - Wojewódzka Komisja Rewizyjna (sekretarzem jej jest członkini naszego koła - Ewa Świrska). Podczas posiedzenia zajęto się m. in. oceną stanu realizacji planu pracy zarządu, ustaleniem stanowiska                      w sprawie podniesienia składki członkowskiej do poziomu 3 zł/miesięcznie, analizą funkcjonowanie związkowego internetu, w tym uaktywnieniem zakładki ZOW, przydzieleniem dla poszczególnych kół opiekunów z ramienia ZW - naszym opiekunem został wiceprezes ZOW Tomasz Szuszwalak, także członek ZG i prezes ZK w Świdnicy. Wiodącymi tematami było wdrożenia zapisów nowego statutu - zwłaszcza dot. finansów oraz zmian natury organizacyjno - prawnej w związku.

30-31 października. Delegacje ZK odwiedziły wałbrzyskie nekropolie i zapaliły znicze na grobach strażaków - w tym nieżyjących członkach naszego koła.

11 października. W nowej siedzibie naszego koła, odbyło się spotkanie z udziałem Komendanta Miejskiego bryg. Krzysztofa Szyszki i ZK oraz KR. W spotkaniu, którego głównym tematem, były sprawy wzajemnej współpracy - udział wzięli także pracownicy KM PSP na czele z naczelnikiem Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego - bryg. Robertem Bagniukiem i kierownik Sekcji Organizacyjno-Kadrowej - Małgorzatą Garbalińską oraz kierownictwo OSP w Wałbrzychu, w osobach Tomasza Kwiatkowskiego i Roberta Strojnego.

Po spotkaniu pod przewodnictwem prezesa Mariana Tusińskiego obradował ZK. Wzięli w nim udział także członkowie KR. Przedmiotem prac m. in. były: zagospodarowanie lokalu, omówienie treści statutu ZE i RP RP, sprawy jubileuszu 25-lecia koła oraz plan działalności ZK do wiosny 2020r. Nowy lokal koła użytkowany jest wspólnie z ZOP ZOSP RP w Wałbrzychu. Znajduje się  w siedzibie KM PSP przy ul. Ogrodowej 20 - I piętro, pokój 11. Do tego momentu lokal mieścił się w budynku JRG nr 1 KM SP przy ul. ul. Przemysłowej. Następnie wspólnie z ZOP ZOSP RP zajmowaliśmy lokal w obiekcie JRG nr 1, a od lata 2012r. samodzielnie. W latach 1995 - 1998, koło nie dysponowało własnym lokum. Korzystaliśmy w tym czasie z gościnności dowództwa JGR nr 1.

24 września. Na cmentarzu w Boguszowie - Gorcach pożegnaliśmy st. ogn. w st. spocz. Jadwigę Krzyżanowską - b. skarbnik ZK i wieloletnią pracownicę pionu organizacyjno- kadrowego wałbrzyskich: KW SP, KW PSP i KM PSP. W zakresie jej obowiązków, były m. in. sprawy środowiska emerytów i rencistów.

20 lipca przypadła 25 rocznica powstania naszego związku.

4 lipca. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestru statutu ZE i RP RP  i wpisał go pod numerem KRS 0000 159 843.

6-8 czerwca. W Augustowie obradował VII Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd posumował kadencję 2015 - 2019, przyjął program działania na l. 2019 - 2023. Uchwalił nowy statut i wyłonił krajowe władze ZE i RP RP. Na czele ZG stanął Zygmunt Politowski (dotychczas -  wiceprezes i kierujący działalnością ZG) a wiceprezesami zostali wybrani: Barbara Łukasiewicz (dotychczas - członkini prezydium ZG) i Wiesław Woszczyna (ponownie). Na czele GKR stanął ponownie - Andrzej Russek (gościł w naszym kole - w 2014r.). Wiceprzewodniczącym GKR został Janusz Kopczyński.

VII KZD przyznał godność Honorowego Prezesa ZG - Krzysztofowi Maślankiewiczowi
- prezesowi ZG w latach 2015 - 2019, a wcześniej wiceprezesowi ZG - w l. 2011 - 2015.
W ZG zasiadał od 2007r. Prezes K. Maślankiewicz gościł u nas dwukrotnie - w 2016r.

10 maja 2019r. Odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Strażaka z udziałem członków naszego koła. Poza nimi, przybyli na nie: Komendant Miejski PSP - bryg. mgr. inż. Krzysztof Szyszka, jego zastępca - bryg. mgr inż. Paweł Kaliński, kierownik Sekcji Organizacyjno – Kadrowej - mgr Małgorzata Garbalińska oraz d-ca JRG nr 1 - bryg. mgr Piotr Miłosz.

Gościem specjalnym, był Tomasz Szuszwalak - nowy wiceprezes Dolnośląskiego ZW i prezes ZK w Świdnicy - także jeden z trójki delegatów organizacji dolnośląskiej na VII KZD.

Momentem, który zapoczątkował spotkanie, prowadzone przez prezesa ZK/ członka DZW-Mariana Tusinskiego, było tradycyjne uczczenie chwilą ciszy zmarłych, od poprzedniego Dnia Strażaka, emerytów oraz członków naszego koła: Jana Matyska, Adama Brombosza, Kazimierza Guzickiego, Włodzimierza Łyszkowskiego, Wojciecha Mertuszkę, Edwarda Sachanka i Klaudiusza Wasunga.

Następnie wiceprezes DZW - Tomasz Szuszwalak, w asyście prezesa Mariana Tusinskiego udekorował Odznaką Za Zasługi dla ZEiRP RP, Małgorzatę Garbalińska i wręczył odznakę synowi Katarzyny Zielińskiej - Andrzejowi. Pani Katarzyna z powodu kłopotów zdrowotnych nie mogła wziąć udziału w spotkaniu.

ZK wystosował do szeregu członków, którzy działają w różnych stowarzyszeniach i w ten sposób m. in. promują nasze środowisko, listy gratulacyjne. Podczas spotkania otrzymali je: Mieczysław Babiarz, Dariusz Barsznica, Krzysztof Jagodziński, Tadeusz Kiersnowski, Edward Lasek, Dariusz Łatka, Leszek Mach, Robert Matwiejów, Ryszard Migdalski, Andrzej Nowaczyk, Bogusław Sarnecki, Mieczysław Sidor, Roman Świst, Jerzy Trzpis, Marcin Zajączkowski, Zbigniew Zalewski,. Przy tej okazji wręczono im drobne upominki. Wręczenie listów i upominków zostało poprzedzone przez prezesa M. Tusińskiego zaprezentowaniem laureatów i ich działalności. Prezentacja była prowadzona estradowym strażackim stylu. Trwał ono ponad 30 minut.

Okolicznościowymi upominkami zostali obdarowani także: Eugeniusz Zajączkowski - komendant wojewódzki SP i PSP - w l. 1987-1998, komendant Krzysztof Szyszka, jego zastępca - Paweł Kaliński, Piotr Miłosz, wiceprezes Tomasz Szuszwalak oraz Tadeusz Michalski.

Okolicznościowe uroczyste mowy wygłosili Krzysztof Szyszka, Tomasz Szuszwalak b. prezes Halina Goń oraz Dariusz Łatka.

Wśród uczestników spotkania zauważyliśmy też panie: Halinę Goń, Marzenę Morzyńską, Urszulę Fiegler, Bogumiłę Korus, Jolantę Piwońską oraz Marię Sokólską. Po pełnym emocji spotkaniu jego uczestnicy spożyli obiad, po czym rozgorzała wspomnieniowa dyskusja.

   
   

30 kwietnia 2019r. W wieku 94 lat zmarł st. ogn. poż. Wojciech Mertuszka - wieloletni podoficer dawnych oddziałów I i II naszej straży. Pochodził z okolic St. Sambora w woj. lwowskim. Uczestniczył w II Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych - Wrocław, 1968r. Należał do naszego koła, od chwili jego powstania- 6 września 1995r. Odznaczony był m. in. Krzyżem Kawalerskim OOP i Odznaką Honorową Zasłużonego Funkcjonariusza Pożarnictwa.


2 kwietnia 2019r. W sali konferencyjnej KW PSP we Wrocławiu, odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów. Na zjeździe nasze koło reprezentowali: Marian Tusiński, Lech Palewski, Jerzy Cieśliński, Ewa Świrska i Eugeniusz Czaprowski. Zjazd dokonał m. in. wyboru nowych składów w DZW i WKR. Spośród naszych delegatów do zarządu wszedł - Marian Tusiński, który podczas zjazdu pracował, jako sekretarz i Ewa Świrska - do WKR. Prezesem DZW został - Grzegorz Kocon, a Henryk Bartłomiejczyk i Tomasz Szuszwalak, prezes ZK w Świdnicy- zostali wiceprezesami. Na czele WKR ponownie stanęła - Bernadetta Zuska. Zjazd przyznał Eugeniuszowi Englowi - prezesowi DZW, w l. 2011-2019, godność Prezesa Honorowego DZW.


2 kwietnia 2019r. W sali konferencyjnej KW PSP we Wrocławiu, odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia Dolnośląskiego ZW. Poza działaczami naszego związku m. in. uczestniczyli: komendant wojewódzki PSP - st. bryg. mrg inż. Adam Konieczny i pełniący obowiązki za chorego prezesa Krzysztofa Maślankiewicza - Zygmunt Politowski. W uroczystościach brała udział wcale liczna grupa wałbrzyszan: komendant miejski PSP - bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, st. bryg. mgr inż. Eugeniusz Zajączkowski, i związkowcy: Marian Tusiński, Lech Palewski, Halina Goń, Jerzy Cieśliński, Ewa Świrska, Eugeniusz Czaprowski oraz członek ZG Roman Świst.

Uroczystość zainaugurował prezes Eugeniusz Engel, który przedstawił referat nt. powstania i działalność naszej wojewódzkiej organizacji napisany przez Romana Śwista z naszego koła.

Następnie wręczono odznaczenia, upominki okolicznościowe i dyplomy. Wśród wyróżnionych znaleźli się także wałbrzyszanie: komendant K. Szyszka, Eugeniusz Zajączkowski, E. Świrska, Roman Świst oraz b. wałbrzyszanin st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Zbigniew Szczygieł.

Podczas całej uroczystości na telebimie prezentowane były fotografie obrazujące wydarzenia i osoby - w tym z naszego kola. Prezentacje przygotował Stanisław Ręcławowicz z koła przy KW SP.

 

Z ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 13 CZERWCA 2019R., W WIEKU 69 LAT, ZMARŁ NASZ KOLEGA I DAWNY PRZEŁOŻONY - MŁ. BRYG. W ST. SPOCZ. JÓZEF ZARANEK

NASZ ZMARŁY KOLEGA, BYŁ ZWIĄZANY Z POŻARNICTWEM OD 1963R.-W OSP DZIEĆMOROWICE. W L. 1969-1998R. PEŁNIŁ ZAWODOWĄ SŁUŻBĘ W WAŁBRZYSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, M. IN. W ZSP, KOMENDZIE STRAŻY POŻARNYCH DLA MIASTA I POWIATU, WOJEWÓDZKIM OŚRODKU SZKOLENIA POŻARNICZEGO I KW PSP. W L. 1975-1988R, BYŁ KOMENDANTEM REJONOWYM SP- NAJDŁUŻEJ W HISTORII WAŁBRZYSKIEJ KOMENDY TEGO STOPNIA.

BYŁ ABSOLWENTEM XV- OSTATNIEGO, TURNUSU SOP W WARSZAWIE.

BYŁ NIEKONWENCJONALNYM OFICEREM POŻARNICTWA, NIEDOŚCIGNIONYM DOWÓDCĄ ORAZ NAUCZYCIELEM STRAŻACKIEGO ZAWODU. UPRAWIAŁ SPORT I DZIAŁAŁ W ZOSP.

JAKO EMERYT DZIAŁAŁ W ZE I RP RP. OD 1999 DO 2010, PEŁNIŁ W ZK FUNKCJĘ SKARBNIKA, W L. 2003-2007, BYŁ SEKRETARZEM WKR WE WROCŁAWIU. BRAŁ UDZIAŁ W III KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW. BYŁ RADNYM DO MRN, BIEGŁYM SĄDOWYM I CZŁONKIEM ZOP ZOSP.

ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE ODZNACZONY BYŁ M. IN. MEDALEM „ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ”.

                                CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI

Uroczystości pogrzebowe, odbędą się we wtorek - 18 czerwca 2019 na cmentarzu parafialnym przy ul. Przemysłowej  w Wałbrzychu. Początek o godz. 10,00.

 

18 marca 2019r. - Na ostatnich w kadencji 2015-2019, zebrały się Dolnośląski ZW oraz WKR. W obradach m. in. uczestniczyli wałbrzyszanie: Roman Świst - członek DZW oraz Marian Tusiński - sekretarz WKR.

20 lat temu -16 marca 1999r. we Wrocławiu, odbył się I Wojewódzki Zjazd Delegatów dolnośląskiej organizacji naszego związku (w tym czasie 11 kół/405 członków). Wałbrzyskie koło na zjeździe reprezentowali: Irena Starostka, Piotr Bielicki, Eugeniusz Czaprowski, Edward Lasek, Franciszek Lisiowski, Adam Styrbicki, Roman Świst i Mieczysław Węgrzyn. Do składu Dolnośląskiego ZW, na którego czele stanął Ryszard Januszkiewicz z Wrocławia, m. in. wybrano: Eugeniusza Czaprowskiego i Romana Śwista. W zjeździe m. in. uczestniczyli dawni wałbrzyszanie: Ryszard Gromuł (wszedł do DZW) i Feliks Kostecki (wszedł do WKR). W zjeździe brała - Ewa Świrska - ówczesna prezes koła w Świdnicy, a aktualnie członek naszego koła. Zjazd wybrał ją do składu DZW.

Ewa Świrska oraz Piotr Bielicki zostali wybrani na przedstawicieli środowiska emerytów i rencistów do Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP we Wrocławiu.

5 marca 2019. Pod przewodnictwem prezesa ZK - Mariana Tusińskiego obradował zarząd naszego koła. Brał w nim udział przewodniczący KR - Jerzy Cieśliński. Prezes złożył informację ze spotkania z komendantem miejskim- bryg. mgr. inż. Krzysztofem Szyszką. Przyjęto ustalenia natury organizacyjno - technicznej, w związku z udziałem w wojewódzkim zjeździe oraz uroczystościach jubileuszowych DZW - 2 kwietna br. Omówiono zmiany w treści rozporządzenia o Funduszu Socjalnym.

W ZK przygotowano zestaw 79 fotografii z opisami, które będą eksponowane na telebimie, podczas uroczystości z okazji 20-lecia DZW we Wrocławiu. Na naszych zdjęcia znalazły się z sceny z życia koła, postaci z naszego koła oraz dokumenty.

Z opóźnieniem dotarła do nas wieść, o śmierci ppłk. poż. w st. spocz. Włodzimierza Kukulskiego. Ten krakowianin uczył się w OTP i SOP z przyszłymi wałbrzyskimi oficerami: Kazimierzem Antkowiakiem, Ryszardem Gromułem, Władysławem Kucharzewskim, Janem Piątkiem, Adamem Szczepańskim, Zygfrydem Zygadło oraz Tadeuszem Dziedzicem, z którym wałbrzyszanie brali udział w zawodach CTIF, w 1969r. Wł. Kukulski zasiadał w ZG (1999-2007). Był pasjonatem historii polskiego pożarnictwa. Redagował pismo - „Krakowski Hejnał Mariacki”. Gościł w naszym kole - w 2002r. Żył 80 lat.

Długoletni członek naszego koła - Mieczysław Sidor został po raz szósty wybrany na sołtysa swojej rodzinnej wsi - Niedźwiedzica w gminie Walim. Pierwszy raz miejscowa społeczność obdarzyła naszego kolegę wybierając go sołtysem - 27 stycznia 1999r.


28 lutego 2019r.
Komendant miejski PSP - bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka przyjął nowo wybranego prezesa ZK - Mariana Tusińskiego oraz byłą prezes ZK-Halinę Goń. Rozmowa dotyczyła kontynuacji współpracy na rzecz wałbrzyskiego środowiska emerytów i rencistów po pożarniczej zawodowej służbie i pracy. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze.

 

22 lutego 2019r. Informujemy i zachęcamy wszystkich emerytów i rencistów, którzy posiadają ukończone 60 lat życia, do uzyskania Ogólnej Karty Seniora. Ta bezpłatna karta umożliwia jej posiadaczom do korzystania ze zniżek, w partnerskich instytucjach kultury. Można ją uzyskać w terenowych Ośrodkach Pomocy Społecznej- gminnych, miejskich, po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Formularze wniosków są do pozyskania ze strony www.glosseniora.pl oraz osobiście w OPS-ach. Zainteresowanych uzyskaniem karty odsyłamy też pod adres: https://glosseniora.pl/ogólnopolska-karta-seniora-2

15 lutego 2019r. Na stronie ZG ZE i RP RP zamieszczono komunikat o podpisaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej i ich rodzin. Załącznik do rozporządzenie m. in. zawiera nowy wzór wniosku. Nie ujęto, w nim obowiązującego do tej pory numeru PESEL. Treść rozporządzenia z nowym wzorem wniosku jest do pozyskania m.in. na stronach ZG ZEiRP RP i Dyrekcji ZE-R MSW i A.

14 lutego 2019r. odbyło się zebranie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej. Na jego początku zarząd ukonstytuował się. Jego skład funkcyjny od tego dnia przedstawia się następująco:
Marian Tusiński - prezes, Lech Palewski - wiceprezes, Sławomir Chruściewicz -sekretarz, Włodzimierz Dorsz - skarbnik
oraz członkowie zarządu: Halina Goń, Regina Morzyńska i Zbigniew Piwowar.
W ZK pierwszy raz zasiedli: Regina Morzyńska, Włodzimierz Dorsz i Zbigniew Piwowar.
Komisja Rewizyjna koła. Przewodniczącym został Jerzy Cieśliński, Ryszard Paciorek - sekretarz i Zbigniew Andrzejewski - członek. Nową osobą w KR jest jej przewodniczący

Kolejnym punktem w posiedzenia, było wypracowanie planu działalności w 2019r. i przyjęcie wstępnych założeń do obchodów 25-lecia koła w przyszłym roku. Omawiano też m.in.: podział obowiązków dla poszczególnych członków ZK i osób spoza niego, sprawy dostępu do środków z Funduszu Socjalnego, za które będzie odpowiadać - Halina Goń, przygotowaniem dokumentacji zebrania sprawozdawczo-wyborczego do przesłania DZW oraz dokumentacji ze spotkana, celem przesłania jej do DKW PSP. Przyjęto terminu spotkania z okazji Dnia Strażaka - 10 maja 2019r. Poruszono kwestie funkcjonowania zakładki internetowej, udziału naszej delegacji w VI WZD oraz w uroczystości z okazji 20-lecia Dolnośląskiego ZW.

W posiedzeniu uczestniczył Roman Świst- członek ZG i Dolnośląskiego ZW oraz b. członek DZW, b. członek WKR i b. wiceprezes ZK naszego koła - Eugeniusz Czaprowski.
 

9 lutego 2019r. w Klubie NOT odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszego koła. Przybyło na nie 65 członków spośród 68 należących do niego osób. Wśród nich obecni byli najstarsi członkowie koła starsi ogniomistrzowie: Marcin Zajączkowski - lat 94, Jan Mertuszka - lat 91 i Władysław Jugowiec - lat 87. Nie zabrakło też członków naszego koła -działaczy ZOSP: Ryszarda Migdalskiego - członka GKR i Okręgu Dolnośląskiego ZOSP RP oraz kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Lubawka, Mieczysława Babiarza, Edwarda Laska, Bogdana Sarneckiego, Adama Styrbickiego, Jerzego Trzpisa, Grzegorza Woźniaka oraz Zbigniewa Zalewskiego. W zebraniu uczestniczył też prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków - Robert Matwiejów.

Zebranie i spotkanie uświetnili komendant miejski PSP w Wałbrzychu - bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka oraz prezes Dolnośląskiego ZW i jeden z twórców „strażackich” ustaw -  inż. Eugeniusz Engel.

Zebranie otworzyła prezes ZK - Halina Goń, która po powitaniu wszystkich przybyłych poprosiła o uczczenie minutą ciszy zmarłych w 2018r. członków koła: Adama Brombosza, Kazimierza Guzickiego, Dariusza Krzyżanowskiego Włodzimierza Łyszkowskiego, Jana Matyska i Klaudiusza Wasunga. Następnie przedstawiła cele zebrania i przeprowadziła wybory na jego przewodniczącego i protokolanta. W imieniu ustępującego ZK zaproponowała, by nimi zostali: Lech Palewski i Jerzy Cieśliński. Zebrani zaaprobowali te kandydatury.

Po przejęciu przewodnictwa zebrania - Lech Palewski przeprowadził wybory do komisji: Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Ich przewodniczącymi odpowiednio zostali wybrani: Zbigniew Andrzejewski, Ewa Świrska i Eugeniusz Czaprowski.

Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności ZK - prezes Halina Goń, finansowe- skarbnik-Sławomir Chruściewicz oraz Komisji Rewizyjnej - Marian Tusiński, za miniony rok i za kadencję - 2015-2019.  Ten ostatni w imieniu komisji przedłożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Wniosek ten w dalszej części zebrania został jednogłośne przyjęty.

W dyskusji głos zabrali: prezes DZW - inż. Eugeniusz Engel, bryg. mgr inż. Komendant -Krzysztof Szyszka, prezes Halina Goń, przewodniczący Marian Tusiński - także członek WKR i członek ZG oraz Dolnośląskiego ZW - członek naszego koła - Roman Świst.

Chwilę przed zarządzeniem wyborów prezes ZK - Halina Goń, wręczyła członkini Katarzynie Zielińskiej dyplom uznana za długoletnią działalność w kole i obdarowała panią Katarzynę wiązanką kwiatów.

Do zarządu wybrano: Mariana Tusińskiego - dotychczasowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła i jemu powierzono funkcję prezesa zarządu, Sławomira Chruściewicza i Lecha Palewskiego - zasiadających w ZK do tej pory, Halinę Goń, która była prezesem ZK przez dziesięć lat oraz debiutantów - Reginę Morzyńską, Włodzimierza Dorsza i Zbigniewa Piwowara. Wspomniana trójka do tej pory wspierała aktywnie ZK w jego działalności.

W Komisji Rewizyjnej Koła znaleźli się: Zbigniew Andrzejewski oraz Ryszard Paciorek, którzy do tej pory w niej zasiadali i Jerzy Cieśliński - dotychczasowy sekretarz ZK. Jemu też powierzono funkcję przewodniczącego tego organu statutowego.


 

31 stycznia 2019r. Pod przewodnictwem prezes Haliny Goń obradował ZK. Jedynym tematem posiedzenia było wytypowanie osób, które poprowadzą zebranie sprawozdawczo -  wyborcze i będą pełniły role administracyjno - organizacyjne tego zebrania. W obradach uczestniczył też przewodniczący KR- Marian Tusiński.

31 stycznia 2019r. Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej - „DB 2010” zamieściła obszerny materiał wspomnieniowy o długoletnim członku naszego koła - Marcinie Zajączkowskim. Wspomnienia emeryta zanotował dr Ryszard Bełdzikowski. Wcześniej „Panorama Wałbrzyska” zamieściła obszerny materiał o zmarłym w listopadzie 2018r., płk. poż. w st. spocz. Janie Matysku - długoletnim członku naszego koła. Materiał autorstwa red. Artura Szałkowskiego nosi tytuł - „Ostatnie pożegnanie nestora wałbrzyskich strażaków”.

10 stycznia 2019r. po raz pierwszy w 2019r. obradowały: ZK pod kierunkiem prezes Haliny Gon i KR pod kierunkiem Mariana Tusińskiego. Podczas posiedzeń nakreślono zadania na 2019r., omawiano sposoby zwiększenia szeregów kola, oraz zaopiniowano wnioski o przyznanie dopłat z FS.

11 grudnia 2018r. pod kierunkiem prezes Haliny Goń i przewodniczącego Mariana Tusinskiego pracowały po raz ostatni w 2018r. - Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna. Głównymi tematami, jakie poruszano były: przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej na zebranie sprawozdawczo - wyborcze i sprawy natury organizacyjnej związane z tym zebraniem. Zaopiniowano kandydatury osób do wystąpienia o przyznanie im odznak za zasługi dla ZE i RP RP. W posiedzeniu uczestniczył Roman Świst - członek ZG i Dolnośląskiego ZW oraz Zespołu DZW ds. organizacji obchodów 20-lecia DZW, który m. in. poinformował o stanie przygotowań do Jubileuszu, oraz o tym, że w internecie ukazało się wiele informacji o śp, śp. Janie Matysku - 10 i Adamie Bromboszu - 5. Materiały zawierały informacje biograficzne oraz daty i miejscach ich pochowków.

W listopadzie 2018r. nakładem wrocławskiej Fundacji Ważka i pod redakcją dr. Damiana Kasprzyka - pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego, ukazała się publikacja zatytułowana - „My regionaliści. W stronę autowizerunku”. W książce - pierwszej z tego gatunku o regionalistach-zaprezentowano sylwetki 24 regionalistów z całego kraju, w tym członka naszego koła - Romana Śwista. Na 12 stronach tekstu jest mowa o wieloletniej działalności społecznej na wielu obszarach naszego regionu Romana Śwista. W końcowej części publikacji umieszczony jest jego obszerny biogram.

VII najnowszy periodyk wydawany przez Bibliotekę Miejską w Bielawie - „Bibliotheca Bielaviana”- pod redakcją dr. Rafała Brzezińskiego (dyrektor placówki), zamieszcza m. in. spis badaczy, historyków, autorów piszących o obszarze Gór Sowich i ich okolic. Autorem notek biograficznych m. in. członka naszego koła Romana Śwista - jest wrocławski naukowiec dr Grzegorz Pisarski.ZMARŁ STARSZY ASPIRANT W SANIE SPOCZYNKU ADAM BROMBOSZ
(24 grudnia 1941r. - 5 grudnia 2018r.)
Wałbrzyskie koło żegna swego b. prezesa i b. wiceprezesa oraz b. sekretarza ZW w Wałbrzychu.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 8 grudnia 2018r. – cmentarz parafii św. Jerzego i MB Różańcowej przy ul. Św. Jerzego – w Wałbrzychu- Biały Kamień. Początek - godz. 12:00
Cześć Jego pamięci.
 

Dnia 5 listopada 2018r. zmarł płk poż. w st. spocz. Jan Matysek - pionier i nestor wałbrzyskiej ochrony przeciwpożarowej.

Na świat przyszedł 31 maja 1922r. w Dąbrowie Dolej pod Starachowicami. W czasie okupacji, od maja 1942r. osadzony był niemieckim cywilnym lagrze i pracował, jako robotnik przymusowy, w nieludzkim warunkach przy wyrębie lasów. Zawodową służbę podjął w MZSP w Wałbrzychu - 19 listopada 1945r., w pionierskim i niepowtarzalnym czasie budowy zrębów polskiej ochrony przeciwpożarowej na Ziemi Wałbrzyskiej. W 1949r. - w ówczesnej Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej (komendant - kpt. poż. Bruno Banach) w Wałbrzychu odbył kurs podoficerski. Cztery lata później -1 lipca 1953r. ukończył szkołę oficerską i został oficerem pożarnictwa. Zajmował w Wałbrzychu m. in. stanowiska: dowódcy I Oddziału MZSP- od 1959r., zastępcy miejskiego komendanta straży pożarnych (od 1960r.) i zastępcy komendanta, a następnie- od 1 czerwca 1972r.- komendanta straży pożarnych dla miasta i powiatu. Od 1 czerwca 1975r. do 14 listopada 1983r. był zastępcą komendanta wojewódzkiego straży pożarnych w Wałbrzych. Przez wiele lat specjalizował się w dziedzinie zapobiegania pożarom. Odegrał w niej chyba największą rolę w dziejach polskiej ochrony przeciwpożarowej. Uczył rzemiosła strażackiego w Szkole Podoficerów Pożarnictwa (komendant - kpt. poż. Zbigniew Jacorzyński) i Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Wałbrzychu. Przez dwie kadencje zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej Wałbrzycha. Położył niepodważalne zasług na polu zwalczania analfabetyzmu w wałbrzyskim pożarnictwie. Był ławnikiem sądowym i członkiem Rady Mieszkańców Osiedla Nowe Miasto. Przez wiele lat reprezentował wałbrzyska straż w siatkówce i w zawodach sportów-pożarniczych. Działał w ZOSP, m. in. jako skarbnik ZW w Wałbrzychu i wiceprezes ZOP ZOSP . Za nieprzeciętne zasługi odznaczony został wieloma wysokimi odznaczeniami, m. in. Krzyżem Kawalerski OOP i Złotym Znakiem Związku. Jako jedyny wałbrzyski strażak został uhonorowany tytułem „Zasłużonego Obywatela Wałbrzycha”- 29 kwietnia 1985r.

Od 6 września 1995r., był członkiem koła ZE i RP RP w Wałbrzychu.

Płk poż. w st. spocz. Jan Matysek, byłem człowiekiem sumiennym i prawym łagodnego charakteru, wsłuchanym w ludzkie sprawy. Był dla nas niekwestionowanym autorytetem.


                                                      CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI


Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna Koła, członkowie koła oraz wałbrzyscy weterani pożarniczej pracy i służby.


Uroczystości pogrzebowe naszego Przełożonego i Przyjaciela, odbędę się w piątek- 9.XI. 2018r. na cmentarzu przy ul. Przemysłowej -opodal miejsc Jego służby. Początek- godz. 12;00.

 

25 maja 2018r. Tradycyjnie, tydzień po powiatowych uroczystościach z okazji Dnia Strażaka, odbyło się uroczyste spotkanie z tej samej okazji - członków naszego koła. Tym raz przeprowadzono je w autentycznej „Karczmie Góralskiej” - w Dziećmorowicach, w gminie Walim.

Honory gospodyni spotkania wypełniała prezes ZK - Halina Goń.

Gośćmi związkowców byli: komendant miejski PSP - bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka i jego zastępca bryg. mgr inż. Paweł Kaliński, wiceprezes Dolnośląskiego ZW i członek Komisji Socjalny przy Dolnośląskim Komendancie Wojewódzkim PSP - Jan Bedorf, także jeden z trzech pierwszych działaczy uhonorowanych wpisem do „Księgi Zasłużonych dla ZE i RP RP Województwa Dolnośląskiego” oraz delegacja koła w Dzierżoniowie - Kazimierz Sołtysiak -prezes ZK oraz Jadwiga Topolnicka - członek, oboje bardzo dobrze znani w wałbrzyskim środowisku emeryckim.

Spotkanie zainaugurowała uroczystość wręczenia przez delegację dzierżoniowską upominków z okazji niedawnego jubileuszu 20 - lecia założenia i działalności tego koła. Pamiątkowe medale otrzymali Jan Bedorf i Roman Świst (zakładał to koło) oraz nasze koło.

Spotkanie przebiegało w znakomitej atmosferze, a to m. in. za sprawą urzekającej przyrody miejsca oraz unikalnego krajobrazu. Dopisała pogoda. Wśród uczestników nie zabrakło prawdziwych nestorów: Marcina Zajączkowskiego - 93 lata, Jana Mertuszki - 90 lat i Edwarda Laska - 84 lata. Ten ostatni zasiada w ZK od początku istnienia koła - 6 września 1995r.

 

18 maja 2018r. W jednej z najpiękniejszej w Polsce sal teatralnych - Sali Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju, odbyły się uroczystości z okazji tegorocznego Dnia Strażaka. W jego trakcie odznaki „Zasłużonego dla Związku Emerytów i Rencistów RP” otrzymali: komendant miejski PSP bryg mgr inż. Krzysztof Szyszka i członek ZK - Lech Palewski. W imieniu Prezydium ZG ZE i RP RP odznaki wręczyła, sekretarz Dolnośląskiego ZW ZE i RP RP-Maria Drapiewska. Asystowała jej prezes ZK - Haliny Goń. Następnie sekretarz i prezes, w towarzystwie komendanta miejskiego wręczyły członkowi ZG i Dolnośląskiego ZW - Romanowi Świstowi - Akt Wpisu nr 1 do „Księgi Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Województwa Dolnośląskiego”. Wyróżniony otrzymał też pamiątkę - drewniana plakietę z wizerunkiem św. Floriana. Autorem dzieła jest Marian Drapiewski z Wrocławia.

Z okazji tegorocznego Dnia Strażaka, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał skarbnikowi ZK - Sławomirowi Chruściewiczowi brązową odznakę „Zasłużonego dla ochrony przeciwpożarowej”.

W obchodach tradycyjnie wzięła udział kilkunastoosobowa grupa związkowców, a wśród nich wśród, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i prezes ZK przy KW PSP we Wrocławiu- Zbigniew Szczygieł i b. sekretarz WKR ZE i RP RP - Józef Zaranek.

Relacje z uroczystości zaprezentował m. in. wałbrzyskie portale informacyjne, TVK Dami oraz strona internetowa KM PSP w Wałbrzychu.

9 maja 2018r. Pod przewodnictwem prezes Haliny Goń i z udziałem przewodniczącym KR Koła - Mariana Tusinskiego obradował Zarząd Koła. Omawiano m. in. sprawy wewnątrz organizacyjne i techniczne, w związku z przygotowaniami do uroczystego spotkania członków koła z okazji Dnia Strażaka.

15 - 16 kwietnia 2018r. W Łagowie (Lubuskie) pod nieobecność chorego prezesa ZG - Krzysztofa Maślankiewicza, pod przewodnictwem wiceprezesa ZG - Zygmunta Politowskiego, obradował Zarząd Główny ZE i RP RP. Podczas posiedzenia m. in. dokonano podsumowania stopnia realizacji Uchwały Programowej przyjętej na VI Krajowym Zjeździe Delegatów - w 2015r., nakreślono zadania zarządów wojewódzkich i kół na nadchodząca kampanię sprawozdawczo - wyborczą oraz przyjęto uchwałę o przeprowadzeniu konkursu kronik.

23 marca 2018r. W Świebodzicach odbył się pogrzeb członka naszego koła - st. ogn. w st. spocz. Klaudiusza Wasunga. Nasz Kolega w okresie służby, był kierowcą w Służbie Operacyjnej KWSP w Wałbrzychu. Przeżył 78 lat. W uroczystości pogrzebowej wzięła udział delegacja Zarządu Koła z prezes Haliną Goń na czele.

14 marca 2018r. W Sali Konferencyjnej Dolnośląskiej KW PSP, pod przewodnictwem prezesa Eugeniusza Engla, odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZE i RP RP. W posiedzeniu uczestniczyli też prezesi zarządów kół. Nasze koło reprezentowali: prezes Halina Goń i przewodniczący KR - Marian Tusiński, także sekretarz WKR. Gościem honorowym związkowców, był komendant wojewódzki - st. bryg. mgr inż. Adam Konieczny. Podczas posiedzenia wręczone zostały pierwsze Akty Wpisów do Honorowej Księgi Zasłużonych Dolnośląskiego ZE i RP RP - n. b. pierwszej w całym Związku. Otrzymali je: Roman Świst - nr 1, Ryszard Januszkiewicz - nr 2 i Jan Bedorf - nr 3. Za nieobecnego Romana Śwista (przebywał w szpitalu) Akt odebrała prezes naszego ZK - Halina Goń.

 

Foto-M. Tusiński

W trakcie roboczej części posiedzenia wyłoniono zespół ds. organizacji obchodów 20-lecia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP. Na jego czele stanął - Roman Świst.

22 lutego 2018r. Zarząd Koła otrzymał zestawienie obrazujące wykorzystanie środków funduszu socjalnego w minionym roku. Na terenie województwa skorzystało z różnego rodzaju dofinansowania 805 świadczeniobiorców ZER MSWiA na łączną sumę - 268 251 zł. Z zapomóg skorzystało 108 osób na sumę - 160 980 zł. Z dopłat do kosztów leczenia skorzystało 215 osób na łączną sumę - 178 660 zł. Z dopłat do kosztów zakwaterowania i wyżywienia w sanatoriów skorzystało 15 osób na łączną kwotę - 8780 zł. Z tytułu dopłat do kosztów pogrzebów wypłacono 18 800 zł dla 13 osób. Z dopłat do wypoczynku skorzystało 287 osób na sumę 144 550 zł. Suma dopłat za pobyt dzieci w ramach zorganizowanego wypoczynku wyniosła - 7405 zł, otrzymało ją 17 osób. Z dopłat do różnych form działalności kulturalno - oświatowej skorzystało 172 osoby na sumę - 5160 zł. Przytoczone w ostatnim zdaniu liczby dowodzą, że w większości kół nie organizuje się środowiskowych spotkań o charakterze świątecznym.

●Zachęcamy do lektury stron i zakładek internetowych związkowych z terenu Dolnego Śląsku i całego kraju oraz ZG FSSM RP i „mundurowych” resortu SW i A. Najprostszym sposobem dotarcia do tych stron i zakładek jest napisanie w wyszukiwarce nazwy związku.

16 lutego 2018. W siedzibie NOT w Wałbrzychu, odbyło się noworoczne spotkanie członków naszego koła. Spotkanie tradycyjnie było połączone z walnym zebraniem. Gośćmi związkowców, byli m. in. komendant miejski PSP w Wałbrzychu - bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka i kierowniczka Sekcji Organizacyjno - Kadrowej KM PSP - mgr Małgorzata Garbalińska. Spotkaniu i zebraniu przewodniczyła - prezes ZK kol. Halina Goń.

Poza męskim gronem, uczestniczyły koleżanki: Urszula Fiegler, Halina Goń, Regina Morzyńska, Jolanta Piwońska, Krystyna Skowera, Maria Sokólska  i Katarzyna Zielińska.

 

Foto-Sławomir Buczek

● Zarząd Koła przypomina, że od wielu miesięcy obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego. Druki obowiązującego wniosku są w posiadaniu ZK. Można go pobrać m. in. ze strony internetowej KW PSP we Wrocławiu (link na stronie główne strony KM PSP w Wałbrzychu). Osoby występujące z wnioskiem o przyznanie świadczeń - poza dołączeniem do wniosku oryginalnych faktur i innych dokumentów uprawniających do przyznania świadczenia, np. dokumentów o stanie zdrowia czy sytuacji materialnej, życiowych, koniecznie muszę do składanego wniosku dołączyć kserokopię AKTUALNEJ DECYZJI O WALORYZACJI emerytury lub renty

●Zarząd Koła przypomina, że kwota wolna od podatku PIT z tytułu otrzymania świadczenia socjalnego z funduszu socjalnego wynosi w bieżącym roku - 2280 zł.

12 lutego 2018r. Na stronie ZG ZE i RP RP umieszczony został materiał zatytułowany - „Wałbrzyski emeryt - strażnik zabytków” Jest w nim mowa o działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia Miłośników Zabytków, którego prezesem jest członek wałbrzyskiego koła ZE i RP RP - st. ogn. w st. spocz. Robert Matwiejów. Materiał opatrzony jest pięcioma fotografiami oraz logo stowarzyszenia.

20 stycznia 2018r. W Sali Maksymiliana Zamku Książ, odbyło się uroczyste podsumowanie minionego roku, w dolnośląskiej organizacji Polskiego Związku Motorowego. Podczas gali Złotą Odznaką PZM, udekorowany został nasz kolega - st. ogn. w st. spocz. Tadeusz Kiersnowski - długoletni sędzia sportów motorowych i zasłużony działacz PZM. Gratulujemy. Relacje z imprezy zrelacjonowały wałbrzyskie media - prasa, portale internetowe i telewizje kablowe.

11 stycznia 2018r. Na swym pierwszym posiedzeniu zebrał się Zarząd Koła. Pod kierunkiem prezes H. Goń omawiano sprawy bieżące, w tym pomocy choremu prezesowi ZG. Zajęto się ofertą wypoczynkową Dolnośląskiego ZW, przygotowaniem wniosków o przyznanie dopłat z funduszu socjalnego oraz kwestiom technicznym spotkania świątecznego połączonego z zebraniem koła. W posiedzeniu prócz pięciu członków ZK uczestniczyli także: przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marian Tusiński i Zbigniew Andrzejewski - sekretarz tej komisji.

14 grudnia 2017r. W Warszawie obradował Nadzwyczajny Zjazd Delegatów naszego związku. Podczas obrad przyjęto tekst nowego Statutu, którego zapisy pozostają w zgodzie z przepisami znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach. W zjeździe wzięli m. in. udział, prezes Dolnośląskiego ZW - Eugeniusz Engel, Artur Foltyn  z koła dzierżoniowskiego i członek WKR oraz Roman Świst z naszego koła. Wśród uczestników zjazdu, była także dawna mieszkanka Starego Zdroju - Lucyna Porębska. Reprezentowała ona województwo śląskie.

11 grudnia 2017r. We Wrocławiu, pod przewodnictwem prezesa Dolnośląskiego ZW - Eugeniusza Engla, obradowało jego Prezydium. Głównymi tematami, jakimi się zajmowano, były: ocena i podsumowanie tradycyjnego Spotkania Trzech ZW - Opolskiego, Śląskiego i naszego. Tym razem gospodarzami spotkania, był nasz ZW, przygotowanie naszej delegacji na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów oraz udział naszej reprezentacji, w spotkaniu opłatkowym, które organizują 21 grudnia - Komendant Wojewódzki PSP i prezes ZOW ZOSP RP.

7 grudnia 2017r. na ostatnich posiedzeniach w kończącym się roku, zebrały się: Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna Koła. Podczas posiedzenia zarządu zajęto się m. in. tekstem projektu nowego Statutu, który będzie głównym tematem Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów - 14 grudnia br. w Warszawie, przygotowaniami do udziału w spotkaniu opłatkowym 21 grudnia br. we Wrocławiu oraz przygotowaniem sprawozdań z działalności w 2017r. Wytypowano i przyjęto kandydatury do odznaczeń na Święto Strażaka. Komisja Rewizyjna zajmowała się przygotowaniem tekstu sprawozdania i czynnościami kontrolnym nad dokumentacjami ZK.
Posiedzeniu ZK przewodniczyła prezes - Halina Goń, a KR - jej przewodniczący Marian Tusiński. W części obrad brał udział członek ZG i Dolnośląskiego ZW - Roman Świst.
Następne posiedzenie ZK odbędzie się 11 stycznia 2018r., a jego głównym tematem, będą przygotowania do zebrania rocznego i spotkania noworocznego.


23 października 2017r. Członek naszego koła Ryszard Migdalski,  na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów ZOSP RP został wybrany do składu osobowego Głównej Komisji Rewizyjnej. Nasz związkowiec  jest niezwykle czynnym działaczem dolnośląskiej organizacji ochotniczego strażactwa. Jest komendantem gminnym OSP w Lubawce i kapelmistrzem Orkiestry miejscowej OSP.

3 października 2017r. na stronie Zarządu Głównego naszego Związku, umieszczono materiał  zawierający tekst interpelacji nr 14 909, wniesionej przez posłów KP PiS - Jerzego Gosiewskiego i Adama Ołdakowskiego do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemowej waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych oraz  tekst odpowiedzi w imieniu MRPiPS, jakiej udzielił na wniesioną interpelację, podsekretarz stanu w tym ministerstwie - Marian Zieleniecki.

20 września 2017r., pod przewodnictwem prezes Haliny Goń, obradował ZK. Podczas posiedzenia zajęto się m. in. treścią i wnioskami zawartymi w pismach i uchwałach, nadesłanych przez kierownictwo Dolnośląskiego ZW, w tym dot. działań w sferze senioralnej, kwestie organizacyjne związane przygotowaniami obchodów 20-lecia dolnośląskiej organizacji Związku oraz stanem prac nad projektem nowego statutu Związku. Dokonano oceny stanu realizacji planu pracy w I półroczu br. Z zadowoleniem przyjęto fakt umieszczenia na stronie internetowej Zarządu Głównego, linku do zakładki naszego koła. Przed nami z dolnośląskich kół uczyniło to koło z Legnicy. Tradycyjnie oceniono wnioski o przyznanie dopłat z Funduszu Socjalnego i sytuację chorych emerytów i rencistów. Umówiono się na wizyty u nich.

1 września 2017r. Otrzymaliśmy z Dolnośląskiego ZW informację, która ciekawie pokazuje działalność kół oraz daje statystyczny obraz dolnośląskiej organizacji, w ubiegłym roku. Miło nam przy tej okazji donieść, że jej autorem jest wiceprezes DZW - kol. Henryk Bartłomiejczyk, były oficer Komendy Straży Pożarnych dla miasta i powiatu w Wałbrzychu.

Na terenie Dolnego Śląska w 2016r., mieszkały 3052 osoby pozostające na zaopatrzeniu ZER MSW i A, w związku i po służbie w PSP. Dolnośląską organizację tworzyło 16 kół, w tym nasze, w Dzierżoniowie i Świdnicy. Do kół należały 542 osoby. Rok wcześniej - 504. Naj liczniejszymi kołami były: legnickie - 84 osoby (wzrost o 4), wałbrzyskie - 68 (wzrost o 3) oraz oławskie - 60 osób (spadek o 2). Do koła w Świdnicy należały 33 osoby, a do dzierżoniowskiego - 30. Tzw. uzwiązkowienie było niskie i wynosiło - 17,8%. W skali kraju ten wskaźnik wynosił - 25,5 %.

Na czele dwóch kół stały panie: Stanisława Socha (mąż pochodzi z Wałbrzycha) w Oławie i Halina Goń w Wałbrzychu. Do 12 naszych kół należało 79 pań. Rok wcześniej - 75. Przodowało w tym względzie koło oławskie, w którym panie stanowiły - 33,8% stanu osobowego. Wg naszej wiedzy - jest to najwyższy wskaźnik w całym Związku.

Siedem kół korzysta z samodzielnych lokali - w tym nasze. Sześć kół - w tym nasze, dysponuje własnymi komputerami. W naszym przypadku możemy pochwalić się dodatkowo laptopem.

W 2016r. zarządy kół zbierały się na posiedzeniach - 64. Najczęściej w; Jeleniej Górze i Legnicy - po 11, w Wałbrzychu - 8, w Polkowicach i koła przy KW PSP - po 6. Prezesem ZK przy KW PSP jest b. wałbrzyszanin i komendant miejski PSP- Zbigniew Szczygieł.

W ub. roku odbyły się 52 imprezy środowiskowe (w 2015r. - 43). Najwięcej, w: legnickim i oławskim - po 8, dzierżoniowskim, jeleniogórskim, naszym i zgorzeleckim - po 4.

Więcej, ciekawych w sumie informacji, znajduje się w materiale nadesłanym do kół.
 

22 sierpnia 2017r., Zarząd Koła zgłosił naszą internetową zakładkę do ogólnodostępnego wykazu związkowych stron, zakładek na portalu ZG Związku. Jeszcze tego dnia link do niej został umieszczony na portalu ZG. Nasz ZK żywi nadzieję, że informacje o tym co dzieje się w wałbrzyskim środowisku szybciej będą docierać do naszych Koleżanek i Kolegów w kraju - zwłaszcza tych, którzy pełnili służbę w Wałbrzychu bądź woj. wałbrzyskim.

16 sierpnia 2017r. uzyskaliśmy informację o dostępie do portalu prawnego ochrony przeciwpożarowej - Lex Fire. Portal zawiera obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, PSP oraz OSP, komentarze do nich oraz aktualne orzecznictwo. LF zamieszcza też porady prawne, przyjmuje pytania i udziela odpowiedzi ze wspomnianych obszarów prawa.

2 sierpnia 2017r. pod przewodnictwem prezesa Eugeniusza Engla, obradowało po raz ósmy w bieżącej kadencji, Prezydium Dolnośląskiego ZW. Na początku obrad, chwilą ciszy uczczono zmarłego niedawno, pierwszego Komendanta Głównego PSP - gen. brygadiera Feliksa Deli. Następnie prezes E. Engel (kolega zmarłego Generała z IX turnusu SOP) zrelacjonował przebieg uroczystości pogrzebowych. Wśród poruszanych tematów/spraw znalazły się m. in.: ustalenie kryteriów osób z dolnośląskiej organizacji, celem wpisania ich do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZE i RP RP, problemy poruszone na konferencji zorganizowanej przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP-„Służby Mundurowe społeczeństwie obywatelskim”, ustalenia w zakresie działań dla organizacji XX-lecia dolnośląskiej organizacji związkowej, w 2019r. oraz wypracowanie zawartości karty dla strażackich wielopokoleniowych rodów. Mówiono też o bieżących sprawach organizacyjnych.

15 lipca 2017r. otrzymaliśmy z Zarządu Głównego ZE i RP RP informację, na temat druków zaświadczeń uprawniających do ulgowych biletów na przejazdy koleją. W nadesłanej informacji jest mowa o rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego. Z rozporządzenia wynika, że wydane już zaświadczenia zachowują swą ważność do daty upływu terminu (3 kolejne lata od pierwszej podróży). Ponadto - druki zaświadczeń są obowiązujące do wyczerpania nakładu. Informujemy, że druki zaświadczeń są w posiadaniu Zarządu Koła.

25 lat temu - 15 lipca 1992r. Pierwsze koło naszego Związku - Koło Środowiskowe Pożarników Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku, zwróciło się z pismem do przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej, posła Ziemi wałbrzyskiej Jana Lityńskiego (KP UW), o wprowadzenie do projektu ustawy emerytalnej dla służb mundurowych zapisów o objęcie świadczeniami policyjnymi strażaków emerytów, pozostających na zaopatrzeniu ZUS. Takich osób - łącznie z innymi, które pobierały renty rodzinne, było blisko 16 tys. Emerytalne uprawnienia policyjne, które stały się udziałem strażaków odchodzących ze służby od 1 lipca 1992r. stały się ich udziałem - wiosną 1994r. Działania naszego Związku w tym względzie, należą do największych jego osiągnięć.

6 lipca 2017r. otrzymaliśmy z ZG informację, o wielkości środków pieniężnych na fundusz socjalny, w bieżącym roku. Wynika z niej, że na jednego świadczeniobiorcę, przypada w tym roku kwota w wysokości 164 zł. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost rzędu kilku złotych. Dla wszystkich - 42 423 „strażackich” świadczeniobiorców (emeryci, renciści, wdowy i wdowcy oraz sieroty po ww.) wyasygnowano 6 957 807,00 złotych. Na terenie woj. Dolnośląskiego - 1 stycznia 2017r. mieszkało 3052 strażackich świadczeniobiorców, a na fundusz socjalny przeznaczono 500 559, 00 złotych.

26 czerwca br. we Wrocławiu pod przewodnictwem prezesa Eugeniusza Engla, obradowało Prezydium Dolnośląskiego ZW ZE i RP RP. Na posiedzeniu omawiano m. in. koncepcję obchodów XX - lecia dolnośląskiej organizacji Związku, stan przygotowań do letniej akcji wypoczynkowej, sprawy finansowe, funkcjonowanie funduszu socjalnego oraz sprawy organizacji spotkania zarządów wojewódzkich z Katowic, Opola i Wałbrzychu, przy udziale tamtejszych komendantów wojewódzkich PSP. Przedstawiono też informację z przebiegu ostatnie posiedzenia ZG ZE i RP RP.

23 czerwca br. ukazał się tom „Biuletynu Informacyjnego PSP za rok2016” Biuletyn tradycyjnie zawiera artykuł poświęcony działalności naszego stowarzyszenia. W jego tekście pojawiają się także nazwiska wałbrzyszan: st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Józefa Modrasa, st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Eugeniusza Zajączkowskiego oraz st. ogn. w st. spocz. Romana Śwista, a także b. wałbrzyszanina - st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Marka Szczypczyka. Wzmiankowano w nim nasze koło. Autorami wspomnianego artykułu są: Krzysztof Maślankiewicz i wałbrzyszanin Roman Świst.

20 lat temu, 19 czerwca 1997r., Dyrektor ZER MSWiA powiadomił ZG naszego Związku
o decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał konieczność dokonania waloryzacji naszych świadczeń za IV kwartał 1995r. W swym piśmie dyrektor poinformował, że dokona podwyżki świadczeń i wypłaci wyrównanie. Powyższa sprawa to jeden z przykładów skuteczności działań ZG ZE i RP RP i jego ówczesnego prezesa - Klemensa Dziermańskiego.

6 czerwca br., odbył się Zjazd Delegatów ZOSP RP woj. dolnośląskiego. Na zjeździe wybrano nowe władze statutowe, w tym Wojewódzką Komisję Rewizyjną. Wszedł do niej ponownie członek naszego koła - Ryszard Migdalski.

13 czerwca br., na stronie internetowej ZG ZE i RP RP, umieszczona została relacja z V posiedzenia tego organu statutowego naszego Związku w Trojaczkowicach k/Lublina. Wcześniej, pojawiły się na niej dwie relacje z obchodów tegorocznego Dnia Strażaka - w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju i emeryckiego w Jugowicach. Obecnie są one dostępne na zakładce - Dolnośląskiej, wspomnianej stronie.

W piątek 26 maja
, odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Strażaka, członków naszego koła. Tym razem jego miejscem było urokliwie położone Centrum Konferencyjno - Rekreacyjne Geovita w Jugowicach, na terenie gminy Walim.
W roli gospodyni wystąpiła prezes ZK - Halina Goń, wsparta przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - Marianem Tusinskim.
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych koleżanek i kolegów, w okresie od ubiegłorocznego Dnia Strażaka i wszystkich nieżyjących wałbrzyskich strażaków.
Obecne na spotkaniu Panie - Matki zostały obdarowane białymi różami. Ze słowami pełnymi atencji wobec weteranów naszej służby, zwrócił się komendant miejski PSP w Wałbrzychu -  bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka.
Prócz komendanta, związkowców zaszczycili: pani Małgorzata Garbalińska - kierownik Sekcji Organizacyjno - Kadrowej KM PSP, dowódcy naszych jednostek ratowniczo - gaśniczych, brygadierzy Piotr Miłosz i Andrzej Tęcza oraz Małgorzata Bukowska - starsza inspektor Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego opiekun środowiska emeryckiego z ramienia komendanta miejskiego PSP w Wałbrzychu. Dodajmy - wnuczka strażaka.
Obecni byli także: członek ZG i członek Dolnośląskiego ZW - Roman Świst sekretarz WKR we Wrocławiu - Marian Tusiński, b. członek DZW i b. sekretarz WKR we Wrocławiu -  Eugeniusz Czaprowski oraz b. sekretarz WKR we Wrocławiu - Józef Zaranek.
Miłym akcentem spotkania, było wręczenie urodzinowych listów gratulacyjnych. Otrzymali je: st. ogn. Władysław Jugowiec - na swe 85-lecie, st. ogn. Eugeniusz Czaprowski i st. ogn. Maurycy Piecuch - na 70-lecie. Za nieobecnego najstarszego wałbrzyskiego strażackiego emeryta - płk poż. w st. spocz. Jana Matyska, który 31 maja kończy 95 lat, list gratulacyjny odebrał członek Jego rodziny st. asp. w st. spocz. Jerzy Cieśliński - sekretarz ZK. Dostojny jubilat rozpoczął zawodową służbę, jako strażak MZSP Wałbrzych - dnia 19 listopada 1945r. W stan spoczynku odszedł 14 listopada 1983r., ze stanowiska zastępcy komendanta wojewódzkiego SP.
W spotkaniu wzięli m. in. udział członkowie wałbrzyskiego koła: st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak i inni byli wałbrzyscy komendanci: mł. bryg. Józef Zaranek i kpt. Lech Palewski, ostatni komendanci kopalniach straży pożarnych - kpt. inż. Tadeusz Michalski i st. asp. Marian Tusiński, z-ca dowódcy JRG nr 1 - asp. sztb. Adam Rybiński i asp. sztb. Dariusz Łatka, asp. sztb. Ryszard Migdalski - członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, kpt. mgr Krzysztof Jagodziński- członek prezydium ZOP ZOSP RP w Wałbrzychu, prezesi OSP; st. ogn. Tomasz Adamczyk (Jaczków) i st. ogn. Zbigniew Zalewski (Zagórze Śląskie) oraz należący do najlepszych dolnośląskich sołtysów - st. ogn. Mieczysław Sidor - Niedźwiedzica. Byli też członkowie koła, którzy są mieszkańcami powiatu kamiennogórskiego, Świebodzic i Wrocławia.
Kilkugodzinne spotkanie obfitowało w wiele emocjonujących i wzruszających momentów. W żywych rozmowach wracano do wydarzeń z lat służby i dyskutowano o bieżących sprawach. Rozmawiano o tych, którzy odeszli na „wieczną służbę”, chorobach, radościach i troskach. Tańczono i śpiewano, a o fachową oprawę muzyczną zadbał - Dariusz Łatka.
Przypomnijmy, że tydzień wcześniej - podczas akademii powiatowej, czwórka członków koła została uhonorowana odznakami „Zasłużonego dla ochrony przeciwpożarowej”: członek ZK, kpt Lech Palewski (srebrna) i wiceprezes ZK, st. ogn. Adam Styrbicki - brązowa oraz odznakami „Zasłużonego dla ZE i RP RP”- asp. sztb. - Sławomir Chruściewicz - skarbnik i st. ogn. Marcin Zajączkowski.

Relację ze spotkania zamieszczono na stronie Zarządu Głównego Związku.
Foto. Sławomir Buczek

 

Tegoroczne wałbrzyskie miejsko - powiatowe obchody Święta Strażaka przeprowadzono 19 maja br., w urzekającym w swym pięknie - szczawieńskim Teatrze Zdrojowym. Wśród licznie zgromadzonych gości, strażaków OSP i PSP oraz cywilnych pracowników wałbrzyskiej PSP - tradycyjnie stawiła się spora grupa członków wałbrzyskiego koła ZE i RP RP, na czele z prezes Haliną Goń. Byli w jej składzie m. in. emerytowani: st. bryg. w st. spocz. Eugeniusz Zajączkowski - ostatni komendant wojewódzki SP i pierwszy komendant wojewódzki PSP w Wałbrzychu i członek Dolnośląskiego Zespołu Ustawowego, st. bryg. Zbigniew Szczygieł - ostatni wałbrzyski komendant wojewódzki PSP i drugi Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP oraz komendant miejski PSP w Wałbrzychu (1999-2002), a dziś radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, st. bryg. Grzegorz Kułak- do niedawna nasz komendant miejski PSP oraz mł. bryg. w st. spocz. Józef Zaranek - b. sekretarz WKR we Wrocławiu i b. skarbnik ZK, zarazem oficer najdłużej zajmujący stanowisko komendanta Wałbrzyskiej Straży Pożarnej, w jej historii (1975-1988). Obecny był też st. kpt. w st. spocz. Krzysztof Jagodziński, który obecnie jest ważnym działaczem OSP Ziemi Wałbrzyskiej. Podczas uroczystości srebrną odznaką „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” udekorowany został członek ZK - kpt w st. spocz. Lech Palewski (pierwszy i jedyny komendant rejonowy PSP w Wałbrzychu). Brązową odznaką - udekorowano wiceprezesa ZK - st. ogn. w st. spocz. Adama Styrbickiego, który pełnił zawodową służbę w Wałbrzychu, Głuszycy i Lubinie.

Nasze korporacyjne odznaki -„Za zasługi dla ZE i RP RP” otrzymali: asp. sztb w st. spocz. Sławomir Chruściewicz - skarbnik ZK, a w służbie profilaktyk w KRSP w Wałbrzychu i KP PSP w Kamiennej Górze oraz st. ogn. w st. spocz. Marcin Zajączkowski- najstarszy członek naszego koła (ur. 23 października 1925r.) - por. rez. WP i uczestnik walk nad Odrą i Nysą. Pełnił on służbę, w l. 1946 - 1986, w górniczej ochronie przeciwpożarowej, w tym w ZZSP Kopalni Rudy Uranu. Przez wiele lat nasz Kolega działał aktywnie w OSP Dziećmorowicach.

Foto - Sławomir Buczek

zdj. 1. Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, dekoruje Adama Styrbickiego. Asystuje Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Kamiński. 

zdj. 2. Członek ZG Roman Świst, dekoruje S. Chruściewicza. Asystują - prezes ZK Halina Goń 
i Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu - bryg. Krzysztof Szyszka.

zdj. 3.Dekoracja Marcina Zajączkowskiego.   

 

 

Z okazji Święta Strażaka
członkiniom i członkom naszego Koła i wszystkich kół w kraju
- emerytom i rencistom niezrzeszonym,
ich rodzinom i najbliższym
oraz sympatykom naszego Związku,
a także
- czynnym strażakom i pracownikom cywilnym wałbrzyskiej PSP
oraz członkom ochotniczych straży pożarnych Oddziału Wałbrzyskiego
życzą zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia i zadowolenia

Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna Koła

 

Na stronie ZG ZE i RP RP, umieszczony został 28 kwietnia 2017r., artykuł - „Kiedyś pierwsi komendanci PSP - dziś związkowcy”. W artykule zaprezentowano oficerów, którzy pracowali w Dolnośląskim Zespole Redakcyjnym nad ustawami strażackimi, w zespole ds. zorganizowania PSP, w zespołach redagujących przepisy wykonawcze do ustawy o PSP oraz zajęli, jako pierwsi - stanowiska komendantów, dyrektorów w utworzonej ćwierć wieku temu formacji. W tym elitarnym i historycznym gronie licznie prezentowani są wałbrzyscy oficerowie oraz byli wałbrzyscy oficerowie. Oto oni wg kolejności pojawiania się w tekście: Józef Modras, Eugeniusz Zajączkowski, Andrzej Stefanowski, Piotr Bielicki, Marek Ślósarski, Bogusław Śliwiński, Józef Pełczyński, Ryszard Niziołek, Zbigniew Szczygieł, Waldemar Pijarowski, Marek Radwan i Lech Palewski. Autorem artykułu jest też wałbrzyszanin. Dodajmy, że nazwiska wymienionych oficerów, wielokrotnie pojawiają się na zakładce - Historia: Kartki historyczne.

 

W tę Wielkanoc życzyć Wam wypada
ciepła domowego,
miłości bliźniego,
Placka wybornego i spokoju świętego

Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna

 

 

W marcowym numerze pisma „Z Życia ZUS” (nr 3/9195/ 2017), zamieszczony został wywiad red. Katarzyny Serdecznej z członkiem wałbrzyskiego koła- st. kpt. w st. spocz. inż. Tadeuszem Michalskim. Materiał, który nosi tytuł - „Hipis, który został strażakiem” - opatrzony jest czteroma fotografiami. Nasz związkowiec jest od wielu lat zatrudniony,  w wałbrzyskim Oddziale ZUS na stanowisku specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej, a w czasach swojej zawodowej służby dowodził m. in. Oddziałem Przeciwpożarowym KWK „M. Thorez” w Wałbrzychu - kiedyś najstarszej kopalni „czarnego złota” na ziemiach zakreślonych granicami współczesnej Polski. Był też komendantem ZZSP KWK „Victoria”. Z treści rozmowy dowiadujemy się, jakimi drogami dotarł do zawodowej służby pożarniczej Tadeusz Michalski - bo choć strażakami, byli jego dziadek i ojciec - to plany nasz bohater miał zgoła inne. Jest w wywiadzie sporo miejsca o samej służbie i problemach z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kopalniach i o bardzo dobrze ocenianej jego działalności w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej w wałbrzyskim ZUS. Słowem - interesująca rozmowa o ciekawych i ważnych sprawach, zwłaszcza, że strażakiem jest tez jego syn.
 

Dziesięć lat temu, w kwietniu 2007r., w „Przeglądzie Pożarniczym” ukazał się artykuł pracownika Dolnośląskiej KW PSP - Lecha Lewandowskiego, zatytułowany „Finansowa dziura”. Była w nim mowa o wykorzystywaniu środków z funduszu socjalnego na dopłaty do imprez okolicznościowych organizowanych przez zarządy kół Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Autor interesującego artykułu dobitnie wskazał niedorzeczność obowiązujących w tym względzie przepisów.
 

30 marca 2017r. W siedzibie koła, odbyła się narada robocza, w sprawie przygotowań do spotkania z okazji Święta Strażaka 2017 oraz udziału w powiatowych uroczystościach z tejże samej okazji. Przyjęto plan działań natury organizacyjnej i logistycznej oraz scenariusz spotkania. W naradzie brali udział członkowie ZK z jego prezes, przewodniczący KR oraz członek ZG i Dolnośląskiego ZW.

Pierwszego stycznia ub. roku świadcz w PSP, otrzymywało 42 099 osób. Na cele funduszu socjalnego w ub. roku przeznaczono kwotę w wysokości - 6 310 981 złotych. Oznacza to, że na jednego świadczeniobiorcę przypadało - 149 złotych i 90 groszy.

14 marca 2017r. Pod przewodnictwem prezesa ZG ZE i RP RP - Krzysztofa Maślankiewicza, obradowało Prezydium ZG. Głównymi tematami, jakimi się zajęto były: podsumowanie kampanii sprawozdawczej w kołach i na poziomie województw, stan prac nad projektem nowego Statutu Związku, funkcjonowanie strony internetowej ZG, ustalenie kryteriów, jakimi należy się kierować przy doborze osób wpisywanych do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, oraz kwestiami technicznymi związanymi z opracowaniem tej Księgi. W pracach zespołu nad Księgą Honorową uczestniczy członek naszego koła - Roman Świst. Prezydium dokonało nowego podziału czynności i zasad administracyjnej obsługi ZG.

Pięć lat temu, w marcu 2012r., na policyjnym zaopatrzeniu emerytalnym, rentowym z tytułu służby w PSP, było 38 180 osób. Emerytów, było w tym czasie - 28 971, a rencistów rodzinnych - 6389. Reszta pobierała renty inwalidzkie. W tym czasie do naszego stowarzyszenia należało 10 575 osób.

13 marca 1997r., czyli dwadzieścia lat temu - Komendant Główny PSP nadbryg. Ryszard Korzeniewski, wystąpił do Dyrektora ZER MSWiA o uregulowanie sytuacji byłych funkcjonariuszy resortowych jednostek, którzy złożyli deklaracje wstąpienia do PSP, ale nie zostali przyjęci do niej. Sprawa dotyczyła funkcjonariuszy, którzy nie legitymowali się wysługą - co najmniej 15-letnią.
W rejonie wałbrzyskim dotyczyło to b. strażaków ZZSP „Piast” w Głuszycy, straży pożarnych resortu górnictwa oraz ZZSP Zakładów Koksowniczych. Niestety, starania te zainicjonowane przez Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP okazały się nieskuteczne.

Paniom Członkiniom Związku,
Paniom Małżonkom członków ZE i RP RP i Partnerkom Związkowców,
Paniom-czynnym Funkcjonariuszkom PSP oraz Cywilnym Pracownicom wałbrzyskiej PSP,
Paniom - Członkiniom ochotniczych straży pożarnych z terenu pow. wałbrzyskiego
oraz Paniom Sympatyczkom Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
Wszystkiego co najlepsze i potrzebne w życiu
- życzą panowie związkowcy

 

10 lutego 2017r. Obradował Zarząd Koła. Przygotowano dokumentację ze spotkania noworocznego i sprawozdań zarządu, finansowego i komisji rewizyjnej, w celu przesłania ich odpowiednio do: Dolnośląskiej KW PSP i Dolnośląskiego ZW we Wrocławiu. Powołano Ryszarda Migdalskiego na łącznika Zarządu Koła ze środowiskiem kamiennogórskim Włączono do zespołu redakcyjnego zakładki ZK - Sławomira Buczka. Zapoznano się z ofertą wycieczkową i wypoczynkową Dolnośląskiego ZW na rok 2017 oraz projektem nowego regulaminu socjalnego autorstwa ZW z dnia 3 lutego br. Posiedzeniem kierowała prezes Halina Goń. W posiedzeniu uczestniczył - Marian Tusiński - przewodniczący KR koła.

3 lutego 2017r. W lokalu wałbrzyskiej NOT, przeprowadzono zebranie sprawozdawcze koła, po którym odbyło się spotkanie noworoczne. Gośćmi związkowców byli: p.o. komendanta miejskiego PSP - bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, b. komendant miejski - st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Grzegorz Kułak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - mgr Bogdan Stochaj, kierownik Sekcji Organizacyjno - Kadrowej KM PSP, mgr Małgorzata Garbalińska i opiekunka emerytów z ramienia KM PSP - mgr Małgorzata Bukowska oraz założyciel związku w woj. wałbrzyskim - ppłk poż. w st. spocz. Franciszek Lisiowski. Podczas zebrania członek ZG - Roman Świst, w asyście prezes zarządu koła Haliny Goń i przewodniczącego zebrania sprawozdawczo - wyborczego - Lecha Palewskiego, wręczył Franciszkowi Lisiowskiemu Medal Jubileuszowy nadany mu przez Prezydium ZG, dyplom nadany mu z okazji 20-lecia koła oraz odczytał uchwałę walnego zebrania o nadaniu mu godności Honorowego Prezesa ZK. Okolicznościowe dyplomy uznania otrzymali: mgr Małgorzata Garbalińska, Ewa Świrska, Marcin Zajączkowski i sekc. Dariusz Bryk z JRG nr 1, który administruje stroną internetową KM PSP, na której nasze koło ma swoją zakładkę. Podczas spotkania wręczono też dyplom dla naszego koła przyznany przez ZG, za wsparcie pieniężne funduszu na sztandar dla ZG. List z podziękowaniami za wieloletnią współpracę - dla b. prezesa zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - inż. Ireneusza Niedźwieckiego, odebrał prezes Bogdan Stochaj.

Szczególnymi akcentami, były kolejny raz składane serdeczne podziękowania b. komendantowi -
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Grzegorzowi Kułakowi i wyrażane bez obawy, prognostyki bardzo dobrej współpracy z komendantem bryg. mgr. inż. Krzysztofem Szyszką, który od kilkunastu lat współpracuje z naszym zarządem oraz z całym środowiskiem i bardzo dobrze rozumie oraz zna nasze problemy.

Wielokrotnie podkreślano, że dzięki odchodzącemu komendantowi nasze koło uzyskało na swe potrzeby i całego emeryckiego środowiska, funkcjonalny lokal. Składa się on z trzech wygodnych pokoi, w tym dużego o charakterze sali narad, zaplecza kuchennego, sanitarnego i przedpokoju. Lokal jest gruntownie wyremontowany, oraz w pełni umeblowany.

Witając w naszym gronie b. komendanta, prezes Zarządu Koła - Halina Goń, wręczyła st. bryg. w st. spocz. mgr. inż. G. Kułakowi, druk deklaracji członkowskiej oraz znaczek związku.

W części roboczej sprawozdania z działalności zarządu przedstawił - prezes Halina Goń, finansowe -skarbnik Sławomir Chruściewicz i komisji rewizyjnej - przewodniczący Marian Tusiński. Sprawozdania został przyjęte.

31 stycznia 2017r. W siedzibie KM PSP, odbyło się uroczyste i pełne wzruszających emocji pożegnanie, odchodzącego w stan spoczynku, dotychczasowego komendanta miejskiego - st. bryg. mgr. inż. Grzegorza Kułaka. W imieniu naszego środowiska delegacja, w osobach Halina Goń - prezes Zarządu Koła, Lech Palewski - członek tego zarządu oraz członek ZG i Dolnośląskiego ZW - Roman Świst, przekazali serdeczne podziękowania za owocną współpracę oraz przekazali list w podziękowaniami i życzeniami. Gratulacje i życzenia złożono p.o. komendanta miejskiego PSP - bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Szyszce.

30 stycznia 2017r. We Wrocławiu odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego. Głównymi tematami były: przyjęcie planu działalności zarządu w 2017r., ocena dokonań w roku minionym oraz prace nad zmianami, w Ramowych zasadach Funduszu Socjalnego. Obradami kierował prezes Eugeniusz Engel.

26 stycznia 2017r. Odbyło się posiedzenie Prezydium ZG, na którym dokonano uzupełnienia jego składu o Małgorzatę Grącką z Warszawy. Objęła ona funkcję sekretarza ZG, po tym jak zrezygnował dotychczasowy sekretarz - Tadeusz Szmytke. Wcześniej, a po jego rezygnacji, członkowie ZG dokonali wyboru do składu ZG - Małgorzatę Grącką. Głosowanie w tej sprawie przeprowadzono pierwszy raz w historii naszego związku- drogą elektroniczną.

Sekretarzami ZG kolejno byli: Franciszek Kuczyński - w l. 1994-1995, Tadeusz Myszkowski -
w l. 1995-1999, Jan Cała - w l. 1999-2003, Piotr Mońko - w 2003r., Witold Sękowski - w l. 2003-2011
i Hubert Burczyk - w l. 2011-2015 i Tadeusz Szmytke - w. l 2015-2016.

8 grudnia 2016. Pod przewodnictwem prezes Haliny Goń i z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Mariana Tusińskiego, obradował Zarząd Koła. Zajęto się opracowaniem porządku zebrania sprawozdawczego oraz spotkania, przygotowaniem sprawozdań oraz sporządzeniem wniosków o przyznanie dwóch odznak „Za zasługi dla ZE i RP RP” oraz nadawanej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, odznaki „Zasłużonego dla ochrony przeciwpożarowej”. Omówiono sprawy techniczno - organizacyjne obu wydarzeń.

W listopadzie 2016r. przypadła 10 rocznica wydania książki „A matki wciąż płaczą”, autorstwa ppłk poż. w st. spocz. Feliksa Koseckiego - pioniera wałbrzyskiego pożarnictwa, b. wałbrzyszanina (jego matka, była u nas telefonistką) i mieszkańca Łomnicy, komendanta ZZSP Elektrowni Miejskiej w Wałbrzychu, powiatowego komendanta SP w Kłodzku, a od 1955r. związanego z wrocławskim garnizonem pożarniczym. F. Kostecki podczas wojny, był młodocianym żołnierzem 27 Wołyńskiej DP. W książce opisuje swe wojenne losy. F. Kostecki działa w związku od 1996r. i był m. in. wiceprzewodniczącym WKR.

28 listopada 2016r. Obradował Zarząd Koła. Zajęto się analizą dokumentów  i przygotowaniem wniosków o przyznanie dopłat z Funduszu Socjalnego. Informację o stanie finansów koła złożył skarbnik-Sławomir Chruściewicz. Zarząd przyjął propozycję prezes o włączeniu do prac, wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym - Włodzimierza Dorsza. Obradami, pracami zarządu kierowała prezes - Halina Goń. W posiedzeniu brał udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marian Tusiński.

23 listopada 2016r. Zarząd Główny ZE i RP RP, podczas swego posiedzenia w m. Mizerna (Małopolska), przyznał specjalny dyplom naszemu kołu za wsparcie konta fundacji sztandaru.

19 października 2016r. W ramach projektu Muzeum Migracji w Przyczepie Niewiadów, jaki realizuje na Ziemiach Odzyskanych, warszawskie Stowarzyszenie „Krajobraz”, w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej „Pod Atlantami”, odbyło się spotkanie z wałbrzyską młodzieżą szkolną, z pionierami-powojennymi osadnikami. W spotkaniu brał udział także nasz miłośnik dziejów Ziemi Wałbrzyskiej i badacz historii ochrony przeciwpożarowej - strażacki regionalista - Roman Świst.

11 października 2016r. Pod kierunkiem prezes Haliny Goń obradował Zarząd Koła. Zajęto się oceną sytuacji najstarszych członków koła i przewlekle chorych, stanem opłacalności składek członkowskich. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu- Marian Tusiński oraz członek ZG i Dolnośląskiego ZW -Roman Świst, zrelacjonowali przebieg uroczystości wręczenia sztandaru naszemu ZG. Mówiono o planowanych wizytach przy grobach zmarłych weteranów naszej służby.

7 października 2016r. W Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Zarządowi Głównemu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wzięła w niej m. in. udział delegacja dolnośląskiej organizacji z prezesem ZW - Eugeniuszem Englem i przewodniczącą WKR - Bernadettą Zuską na czele. Z naszego koła w uroczystości wzięli udział: członek ZG, Dolnośląskiego ZW i członek Zespołu w ZG ZE i RP RP d.s. nadania sztandaru ZG-Roman Świst oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła i zarazem sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu - Marian Tusiński.

Aktu wręczenia sztandaru dokonał komendant główny PSP - nadbryg. Leszek Suski, który przekazał sztandar poświęcony przez ks. kardynała Kazimierza Nycza, prezesowi ZG -Krzysztofowi Maślankiewiczowi. W uroczystości brał m. in. udział Mariusz Błaszczak - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

We wrześniu ukazała się praca st. bryg. w st. spocz mgr Marka Szczypczyka - „Z dziejów ochotniczych straży pożarnych powiatu nowosolskiego”. W pracy kilkakrotnie pojawia się nazwa naszego miasta. Jest to już trzecia praca b. wałbrzyszanina i członka koła w Nowej Soli. Trzeba przypomnieć, że dwa lata wcześniej ukazały się książki st. bryg. w st. spocz. mgr. Piotra Bielickiego - b. sekretarza naszego ZK i przewodniczącego Komisji Socjalnej przy Dolnośląskim Komendancie Wojewódzkim PSP - „Kutnowska Ochotnicza i zawodowa Straż Pożarna w lasach 1879-2014” i „Ochrona przeciwpożarowa miasta Kościana w latach 1791-2014”. Obie książki to 28 i 29 pozycje książkowe, w dorobku pisarskim b. wałbrzyszanina.

29 września 2016r. Zmarła st. ogn. poż. w st. spocz. Barbara Matysek - długoletnia pracownik komórek kadrowych i organizacyjno - kadrowych wałbrzyskich komend straży pożarnych: miejskiej, dla miasta i powiatu, powiatowej i wojewódzkiej. Pracowała w nich nieprzerwanie, od 1953r. do 1983r.

28 września 2016r. Pod przewodnictwem prezes Haliny Goń obradował zarząd. Zajęto się przygotowaniem wniosków o przyznanie dopłat z Funduszu Socjalnego. Omówiono sytuację niektórych - chorych członków koła i wyznaczono osoby - delegacje w celu ich odwiedzenia. O pracach Komisji Rewizyjnej mówił jej przewodniczący - Marian Tusiński. Relację z przebiegu IV Zjazdu Delegatów Oddziału Powiatowego ZOSP RP, złożył - Roman Świst.

24 września 2016r. W siedzibie KM PSP w Wałbrzychu, obradował IV Zjazd Delegatów Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałbrzychu. Wzięła w nim udział grupa członków naszego koła działających jednocześnie w ZOSP RP: Krzysztof Jagodziński (OSP Walim -Oddział Gminny Walim) - wybrany do Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, Tomasz Adamczyk z OSP Jaczków (Oddział Gminny Czarny Bór) - w poprzednich kadencjach członek tego zarządu, Zbigniew Zalewski-prezes OSP Zagórze Śląskie (Oddział Gminny Walim), Bogdan Sarnecki- b. członek ZOP, a obecnie komendant miejski w Mieroszowie, Jerzy Trzpis - naczelnik OSP Dziećmorowice (Oddział Gminny Walim), Mieczysław Babiarz- b. długoletni członek ZOP - OSP Czarny Bór oraz Roman Świst - b. członek ZW
i Prezydium ZOP ZOSP RP w Wałbrzychu.

Wśród członków-także byłych - naszego koła w ZOSP RP działali lub działają: Franciszek Balik - Kuźnice Świdnickie, Marian Bandyk - Golińsk, Jan Banaszkiewicz (†, nie żyje) -Jedlina Zdrój, także członek ZW ZOSP w Wałbrzychu), Bolesław Bochnia (†) - Mieroszów, Andrzej Bodnar - Rogoźnica, Adam Brombosz - St. Bogaczowice, Jan Dudek (†), Eugeniusz Gierczak (†) - OSP Dziećmorowice, Władysław Jugowiec - Głuszyca, także komendant miejski ZOSP w Głuszycy, Tadeusz Kiersnowski - Stary Julianów, Stanisław Kolasiński (†) - Wałbrzych, także członek ZW ZOSP w Wałbrzychu, Bogusław Koszyk (†) - Walim, Konstanty Kucia (†) - Dziećmorowice, także komendant gminny w Walimiu, Konrad Kuratewicz (†) - Wałbrzych, także członek ZW ZOSP w Wałbrzychu, Michał Lechowicz (†) -Dziećmorowice, Edward Lasek - Dziećmorowice, Władysław Lemieszek (†) - Wałbrzych, Władysław Leśniak (†) - Dziećmorowice, Franciszek Lisiowski - Wałbrzych, także sekretarz i dyrektor Biura ZW ZOSP RP w Wałbrzychu, Dariusz Łatka - Jaczków, Leszek Mach - „Boguszów”, Eugeniusz Mazurek (†) - Struga, Zbigniew Mokrzycki (†) - Witków, Jan Matysek - Wałbrzych, także członek Prezydium ZW ZOSP w Wałbrzychu, Ryszard Migdalski - Lubawka, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, Andrzej Mikołajewski - Dziećmorowice, Władysław Monasterski (†) - Mieroszów, także sekretarz ZW ZOSP w Wałbrzychu, Tadeusz Nocek - Struga, Lech Palewski-Wałbrzych, także prezes ZP ZOSP RP w Wałbrzychu, Maurycy Piecuch - Jedlinka, Andrzej Rolka (†) - Witków, Adam Styrbicki - Głuszyca, także komendant miejski ZOSP
w Głuszycy, Jan Wilczyński - Mieroszów, Grzegorz Woźniak-Jaczków, Eugeniusz Zajączkowski - także wiceprezes ZW ZOSP, ZOSP RP w Wałbrzychu, Marcin Zajączkowski, Józef Zaranek - obaj Dziećmorowice.

31 sierpnia 2016r. Na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, został umieszczony materiał poświęcony, członkowi naszego koła - Mieczysławowi Sidorowi. Materiał został opatrzony fotografiami i nosi tytuł -„Wałbrzyski związkowiec - i gotyckie polichromie”. Jest w nim mowa o działaniach podejmowanych przez naszego kolegę - sołtysa wsi Niedźwiedzice w gminie Walim, na rzecz uratowania - przypadkowo odkrytych w miejscowym kościele - bezcennych polichromii namalowanych na przełomie XV/XVI lub wcześniej.

24 sierpnia 2016r. przypadła 25 - rocznica uchwalenia przez Sejm ustaw „strażackich”; o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa o PSP, dała prawo strażakom po służbie w tej formacji, do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego. Uzyskali je ci strażacy, którzy pełnili w niej służbę 1 lipca 1992r. i później. Niestety z tego przywileju nie mogli skorzystać strażacy emeryci i renciści będący na zaopatrzeniu ZUS. To stało się jednym z głównych powodów powstania naszego związku-dopiero w 1994r.

29 lipca 2016r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. mgr inż. Adam Konieczny, zatwierdził „Ramowe zasady korzystania ze świadczeń socjalnych oraz wysokości środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin województwa dolnośląskiego oraz działania Komisji Socjalnej”. Tekst „Ramowych zasad…” jest w posiadaniu KM PSP w Wałbrzychu i Zarządu Koła ZE i RP RP.

W czerwcu 2016r., w wałbrzyskim wydawnictwie „Poldruk” wydano książkę prezesa Dolnośląskiego ZW ZE i RP RP - Eugeniusz Engla -„Moje wspomnienia z okresu tworzenia „strażackich ustaw” z lat 1990-1992”. Na jej stronach pojawiają się nazwiska wałbrzyskich oficerów: st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Eugeniusza Zajączkowskiego i st. bryg. w st. spocz. mgr Józefa Modrasa oraz gen. poż. w st. spocz. Andrzeja Stefanowskiego. Redaktorem pracy jest Roman Świst, a autorami szaty graficznej Andrzej Uchman i Roman Świst.

15 czerwca 2016. Obradował Zarząd Koła. Podczas jego prac zajęto się propozycjami zwiększenia liczby członków koła o osoby, które odeszły w stan spoczynku w ostatnich 2-3 latach bądź takie, które zerwały z nami przed laty. Przygotowano wnioski o dopłaty z Funduszu Socjalnego. Poruszono sprawę zamrożenia zakładki internetowej. Obradami zarządu kierowała - prezes Halina Goń.

20 maja 2016r. W Sali Naczelnej Organizacji Technicznej w Wałbrzychu, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Strażaka. Gośćmi związkowców, byli: komendant miejski, st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, jego zastępca, bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, kierownik Sekcji Organizacyjno - Kadrowej KM PSP, mgr Małgorzata Garbalińska i opiekun środowiska weteranów pożarniczej służby z ramienia Komendanta Miejskiego PSP - mgr Małgorzata Menentowska. Podczas uroczystości długoletni członek Zarządu Koła- Mieczysław Węgrzyn otrzymał Medal Jubileuszowy oraz list gratulacyjny.

Honory gospodarza spotkania pełniła prezes Zarządu Koła - Halina Goń.

13 maja 2016r. W jednej z najpiękniejszych na terenie kraju, neo - rokokowej i zdobionej  w stylu baroku i rokoka Sali Teatru Zdrojowego na terenie Szczawna - Zdroju, odbyła się akademia z okazji Święta Strażaka. Podczas niej, brązowe odznaki „Zasłużonego dla ochrony przeciwpożarowej” nadane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, otrzymali członkowie naszego koła: Krzysztof Jagodziński i Andrzej Zieliński, a brązowe Eugeniusz Czaprowski i Adam Styrbicki. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” nadany przez Prezydium ZOW ZOSP RP we Wrocławiu, otrzymał - Bogdan Sarnecki. Odznaki „Za zasługi dla ZE i RP RP, przyznane przez Prezydium naszego ZG, otrzymali: członek Komisji Rewizyjnej - Zbigniew Andrzejewski i sekretarz Zarządu Koła - Jerzy Cieśliński.

Podczas uroczystości prezes zarządu -Halina Goń i członek ZG - Roman Świst przekazali komendantowi miejskiemu, st. bryg. mgr. inż. Grzegorzowi Kułakowi - monografię naszego związku.

W lutym 2016r., w wałbrzyskim wydawnictwie „Poldruk” zeszła z maszyn książka - „20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej 1994-2014. Historia powstania i działalności”. Wydawcą książki jest nasz ZG. Książkę napisał we współpracy z Klemensem Dziermańskim i Albinem Piątkowskim, członek naszego koła - Roman Świst.

21 kwietnia 2016r. Pod kierownictwem prezes Haliny Goń i z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Mariana Tusińskiego, obradował Zarząd Koła. Głównymi tematami, jakimi się zajęto, były: projekt utworzenia stałego zespołu socjalnego, sprawy finansowe oraz przygotowanie scenariusza majowego spotkania z okazji Święta Strażaka. Informację o stanie finansów przedstawił skarbnik- Sławomir Chruściewicz.

19 kwietnia 2016r. Na łamach „Tygodnika Wałbrzyskiego” ukazał się kolejny artykuł na temat fascynujących zainteresowań członka naszego koła - Roberta Matwiejowa i wędrówek członków Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków. Nasz kolega należy do głównych animatorów działań tego towarzystwa.

17 lutego 2016r. Obradowały Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna. Zajęto się przygotowaniem wniosków o przyznanie dopłat z Funduszu Socjalnego, oceną sytuacji najstarszych członków koła, stanem dokumentacji i sposobami przechowywania dokumentów. Pracami kierowali prezes - Halina Goń i przewodniczący - Marian Tusiński.

15 lutego 2016r. W Poznaniu, w wieku 91 lat, zmarł płk poż. w st. spocz. mgr Jerzy Fiedler. Podczas wojny działał w zbrojnym podziemiu. Od 1945r. pełnił służbę na Dolnym Śląsku -  w Trzebnicy, Legnicy (w Pożarniczej Grupie Operacyjnej Głównego Inspektora Pożarnictwa), Jeleniej Górze (pierwszy polski komendant) i w Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnych we Wrocławiu (kierownik Oddziału Organizacyjno - Operacyjnego i Planowania, mieściły się w nim także sprawy szkolenia pożarniczego). Był wojewódzkim komendantem straży pożarnych w Szczecinie i Poznaniu. W l. 1946-1950. Kilkakrotnie był kierownikiem kursów w naszej Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej. Należał do organizatorów naszego związku na terenie Wielkopolski i uczestniczył w I ogólnopolskim spotkaniu przewodniczących klubów emeryckich i liderów nieformalnych grup w Warszawie - w 1993r.

14 lutego 2016r. W Wałbrzychu gościł prezes ZG ZE i RP RP - Krzysztof Maślankiewicz. Jego wizyta związana była z rozmowami związanymi z drukiem monografii ZE i RP RP, w wałbrzyskim wydawnictwie „Poldruk”. Przy tej okazji prezesa ZG, przyjął w siedzibie komendy, komendant miejski st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, w towarzystwie swego zastępcy - bryg. mgr. inż. Krzysztofa Szyszki. W spotkaniu uczestniczyli - prezes Zarządu Koła-Halina Goń i członek ZG - Roman Świst. Prezes ZG przekazał naszemu zarządowi laptop i notebooka. Dołączyły one do posiadanych przez koło - komputera i drukarki

30 stycznia 2016r. W sali konferencyjnej wałbrzyskiej KM PSP, odbyło się zebranie sprawozdawcze naszego koła, połączone z tradycyjnym spotkaniem noworocznym. Gośćmi związkowców byli: komendant miejski - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, jego zastępca - mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, kwatermistrz - bryg. inż. Robert Bagniuk, kier. Sekcji Organizacyjno - Kadrowej - mgr Małgorzata Garbalińska oraz mgr Małgorzata Mementowska, zajmująca się sprawami naszego środowiska w imieniu komendanta miejskiego. Licznie stawiły się nasze panie: Jadwiga Borzyszkowska, Urszula Fiegler, Halina Goń, Bogumiła Korus, Jolanta Piwońska, Krystyna Skowera, Maria Sokulska, Ewa Świrska oraz Katarzyna Zielińska. W trakcie zebrania złożono statutowe sprawozdania z działalności zarządu, przez prezes Halinę Goń, finansowe, przez skarbnika - Sławomira Chruściewicza i Komisji Rewizyjnej – przewodniczącego - Mariana Tusińskiego. Przyjęto plan pracy na 2016r. Przeprowadzono zbiórkę datków pieniężnych na sztandar dla ZG. Nasze koło na ten cel przesłało kwotę - 275 złotych.

5 stycznia 2016r. Pod przewodnictwem prezes Haliny Goń, obradował Zarząd Koła. Podczas posiedzenia zajęto się końcowym przygotowaniem sprawozdań, opracowaniem programu, porządku zebrania i sprawom natury organizacyjnej. Okresową informację o stanie finansów złożył - skarbnik Sławomir Chruściewicz. Zapoznano się z ofertą wycieczek, wczasów  i wyjazdów rekreacyjnych, organizowanych przez Dolnośląski ZW, i niektóre koła w 2016r. W posiedzeniu uczestniczył także przewodniczący Komisji Rewizyjnej i sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Marian Tusiński.

3 stycznia 2016r. Minęła 20 - rocznica wejścia w życie regulaminu w sprawie warunków korzystania oraz wysokości środków socjalnych.

1 stycznia 2016r. Do użytku weszła nowa Instrukcja kancelaryjna ogniw Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Uchwałę w jej sprawie, na swym posiedzeniu w siedzibie KG PSP, w dniu 20 października 2015r.

3-4 grudnia 2015r. Przypadła 20 - rocznica I Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego. W zjeździe brał m. in. udział Franciszek Lisiowski, Eugeniusz Bojko z Legnicy, Mieczysław Prugar z Krosna na Podkarpaciu. Zjazd dokonał zmiany nazwy związku na: Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wybrano ZG z Klemensem Dziermańskim z Białegostoku na czele oraz GKR z przewodniczącym - Franciszkiem Kuczyńskim - również z Białegostoku. W tym mieście znalazła się siedziba władz krajowych naszego stowarzyszenia.

10 grudnia 2015r. Pod kierunkiem prezes Haliny Goń, obradował Zarząd Koła. Podczas prac zajęto się sprawami organizacji zebrania sprawozdawczego oraz spotkania świąteczno -noworocznego. Przygotowano wnioski o przyznanie dopłat z Funduszu Socjalnego oraz sporządzono wnioski o przyznanie odznaczeń ministerialnych i związkowych. Zapoznano się z treścią nowej instrukcji kancelaryjnej ogniw związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.  O pracach Komisji Rewizyjnej poinformował jej przewodniczący - Marian Tusiński

26 listopada 2015r. W Pracowni Regionalnej wałbrzyskiej Biblioteki Miejskiej i Powiatowej „Pod Atlantami”, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu -„Akademia ludzi z pasją”. W tym dniu 
z czytelnikami spotkał się członek naszego kola i regionalista-Roman Świst. Mówił on o historii Wałbrzycha, w tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej w naszym mieście.

21 listopada 2015. Pod kierunkiem prezes Haliny Goń, obradował Zarząd Koła. Omawiano m. in. kwestię wyjścia z propozycją do b. członków koła, powrotu do jego szeregów. Głównie chodzi o osoby, które zerwały z nim przed laty.

18 listopada 2005r. Minęło dziesięć lat od momentu, kiedy minister spraw wewnętrznych i administracji, wydał rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania strażakom PSP równoważnika pieniężnego za remont mieszkania labo za brak lokalu mieszkalnego. Przepisem tym nie objęto emerytów i rencistów po służbie w PSP. Inna sprawa, że wałbrzyscy weterani służby, jako nieliczni w kraju, zostali pozbawieni tych równoważników już, w 2004 i 2005r.

19 października 2015r. Pod przewodnictwem prezes - Haliny Goń obradował Zarząd Koła. Przyjęto plan wizyt na cmentarzach z okazji Święta Zmarłych. Mówiono o potrzebie zaproszenia na posiedzenie zarządu kierownictw związków zawodowych działających w wałbrzyskiej PSP, w celu zaprezentowania im najważniejszych spraw weteranów służby. Informację o stanie finansów przedstawił skarbnik - Sławomir Chruściewicz.

10 października 2015r. Z okazji 70-lecia istnienia OSP Boguszów, w Boguszowie - Gorcach, odbyły się jubileuszowe uroczystości. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP Lubawka pod batutą Ryszarda Migdalskiego - członka naszego koła. Z okazji jubileuszu wydano publikację zatytułowaną- „70 lat OSP Boguszów1945-2015”, autorstwa R. Śwista.

6 września 2015r. 20 - rocznica powstania naszego koła. Na czele Zarządu Koła stanął Ryszard Lisowski- z d. ZZSP przy Zakładach Koksowniczych. Tego dnia i miesiąca 1995r. powołano także Zarząd Wojewódzki Związku Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego w Wałbrzychu, z Franciszkiem Lisiowskim na czele. W tym zarządzie spośród obecnych członków naszego koła znaleźli się poza prezesem: Adam Brombosz - sekretarz i Irena Starostka - skarbnik. W Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej znalazł się Edward Lasek - zarazem członek Zarządu Koła. Zasiada w nim do naszych czasów.

13 września 2015r. Pod kierunkiem prezes Haliny Goń, obradował zarząd, na którym członek ZG-Roman Świst, zrelacjonował przebieg i rezultaty VI Krajowego Zjazdu Delegatów w m. Soczewka k/Płocka na Mazowszu. Nasz członek koła, był na tym zjeździe przewodniczącym Komisji Uchwał i wniosków. Skarbnik Sławomir Chruściewicz, omówił stan opłacalności składek i poinformował, że do ZW przelano 100 % należności za bieżący rok członkowskich. Na temat prac KR mówił jej przewodniczący-Marian Tusiński.

16-18 czerwca 2015r. W miejscowości Soczewka k/Płocka (Mazowieckie), odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów ZE i RP RP. W zjeździe uczestniczyła m. in. 3-osobowa delegacja dolnośląskiej organizacji naszego związku, z członkiem naszego koła-Romanem Świstem. Gościem zjazdu, był Ryszard Januszkiewicz-Honorowy Prezes ZW we Wrocławiu. Podczas zjazdu, R. Świst, był przewodniczącym komisji uchwał i wniosków. Na nowego prezesa wybrano - Krzysztofa Maślankiewicza z organizacji opolskiej. R. Świst został ponownie wybrany do składu ZG, w którym zasiada od 1999r. i legitymuje się najdłuższym członkostwem w tym gremium. On też znalazł się, w pięcioosobowym gronie działaczy związku, których Marszałek Województwa Mazowieckiego - Michał Struzik, uhonorował specjalnymi dyplomami uznania. Wręczył je dyrektor gabinetu marszałka. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej ponownie został - Andrzej Russek z wielkopolskiej organizacji wojewódzkiej. Zjazd nadał godność Honorowego Prezesa ZG - Albinowi Piątkowskiemu, który zasiadał w Prezydium ZG od 1995r. Od 1999r., był wiceprezesem ZG, a w l. 2011-2015 - stał na czele ZG.

W nowym ZG, który składa się podobnie jak w poprzedniej kadencji 22 osób, trzynaście z nich to nowi członkowie. W pięcioosobowej GKR, znalazły się trzy nowe osoby.

27 czerwca 2015r. Obradował Zarząd Koła. Zajęto się zaradzeniu kłopotów, jakie mają niektórzy emeryci z przygotowaniem odpowiednich, oryginalnych dokumentów- zaświadczeń lekarskich oraz faktur do wniosków o przyznanie dopłat z Funduszu Socjalnego. Informację na temat o prac ZG i Dolnośląskiego ZW, złożył ich członek - Roman Świst, w tym na temat starań o wydawanie wdowom legitymacji emeryckich przez ZER. Omówiono bieżące sprawy organizacyjne. W obradach uczestniczył przewodniczący KR - Marian Tusiński.

1 czerwca 2015r. 20 - lat temu Zakład Emerytalno - Rentowy MSW przejął pełną realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji emerytalnych i rentowych, ich wydrukiem i wypłatami świadczeń, strażaków, którzy odeszli w stan spoczynku po służbie w PSP. Do tej pory i od 1 września 1992r. zadania te wykonywał Wydział Emerytur i Rent Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej PSP. Wypłaty, były wykonywane w tym czasie przez Oddział IV ZUS w Warszawie. Wydziałem kierował bryg. mgr Stanisław Gawryś.

22 maja 2015r. Odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Strażaka i 20-lecia naszego koła. Podczas niej medalami jubileuszowymi nadanymi przez Prezydium ZG ZE i RPRP, uhonorowano: Małgorzatę Mementowską, Zbigniewa Andrzejewskiego, Piotra Bielickiego (medal wręczyła w Kościanie - prezes Zarządu Koła), Jerzego Cieślińskiego, Sławomira Chruściewicza, Lecha Palewskiego i Mariana Tusińskiego. W spotkaniu uczestniczył Jan Bedorf- wiceprezes Dolnośląskiego ZW i członek Komisji Socjalnej przy Dolnośląskim Komendancie Wojewódzkim PSP. Kierownictwo Komendy Miejskiej reprezentował, zastępca komendant mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka oraz bryg. inż. Robert Bagniuk - kwatermistrz KM PSP.

18 maja 2015r. Podczas uroczystości wojewódzkich z okazji Święta Strażaka we Wrocławiu, brązową odznaką „Zasłużonego dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczona została prezes Zarządu Koła - Halina Goń. 

15 maja 2015r. W znanej w wielu polskich filmowych ekranizacji - olśniewającej pysznym śląskim barokiem - Sali Maksymiliana Zamku Książ, odbyła się akademia z okazji Święta Strażaka. Podczas niej odznakami „Za zasługi dla ZE i RP RP” odznaczono: prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - inż. Ireneusza Niedźwieckiego i b. sekretarza Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu i b. skarbnika Zarządu Koła - Józefa Zaranka. Z okazji 20-lecia naszego koła wręczono listy Zarządu Koła, z podziękowaniami za udzielaną pomoc oraz za owocną i wszechstronną współpracę z naszym zarządem i wałbrzyskim środowiskiem emeryckim. Otrzymali je: komendant miejski - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, jego zastępca - bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, dowódca JRG nr 1 - mł. bryg. mgr Piotr Miłosz, dowódca JRG nr 2 - mł. bryg. mgr Marek Skórzewski oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - inż. Ireneusz Niedźwiecki. Listy wręczyli prezes Zarządu Koła - Halina Goń, przewodniczący Komisji Rewizyjnej - zarazem sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Marian Tusiński oraz członek Prezydium ZG ZE i RP RP i Dolnośląskiego ZW - Roman Świst.

10 kwietnia 2015r. Pod kierownictwem prezes Haliny Goń pracował Zarząd Koła, a pod przewodnictwem Mariana Tusińskiego - Komisja Rewizyjna. Wspólnie omawiano sytuację najstarszych członków koła, a skarbnik Sławomir Chruściewicz, przedstawił stan finansów koła. Ponadto zarząd zajął się przygotowaniem wniosków o przyznanie dopłat z Funduszu Socjalnego raz sprawami natury techniczno - organizacyjnej związanymi ze spotkaniem z okazji Święta Strażaka.

 W czwartek 26 marca, Sali Konferencyjnej KW PSP we Wrocławiu, obradował V Wojewódzki Zjazd Delegatów. Wzięło w nim udział 50 delegatów, w tym z naszego koła: Halina Goń, Ewa Świrska, Eugeniusz Czaprowski, Roman Świst i Marian Tusiński. Gośćmi zjazdu m. in. byli: Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak, jego zastępca st. bryg. mgr inż. Andrzej Abulewicz, radny Sejmiku Woj. Dolnośląskiego mgr inż. Zbigniew Szczygieł, wiceprezes ZG mgr inż. Krzysztof Maślankiewicz oraz Andrzej Witkowski przewodniczący ZW ZZS „Florian” we Wrocławiu.
Specjalnymi gośćmi zajazdu, byli komendanci miejscy i powiatowi lub ich zastępcy z miast,
w których działają koła związkowe. Naszą komendę reprezentował zastępca komendanta miejskiego mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka
Złożono sprawozdania z działalności ZW:
- Eugeniusz Engel - finansowe
- Danuta Ostrowska-Piskorz - skarbnik ZW i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
- Stanisława Socha - przewodnicząca.
Delegaci podsumowali kadencję i nakreśli plan działań na następną. Dokonali wyboru nowych wojewódzkich organów statutowych - Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Na czele ZW ponownie stanął inż. Eugeniusz Engel z Oławy, a jednym z wiceprezesów ponownie został b. wałbrzyszanin - inż. Henryk Bartłomiejczyk z Legnicy. W jedenastoosobowym zarządzie znalazł się Roman Świst. W ten sposób stał się on jego członkiem o najdłuższym stażu w zarządzie. Do WKR wszedł Marian Tusinski. Na jej czele stanęła Bernadetta Zuska z Legnicy.
Zjazd nadał inż. Ryszardowi Januszkiewiczowi, prezesowi ZW, w l. 1999-2007, godność Honorowego Prezesa ZW.
Wybrano trzech delegatów na V Krajowy Zjazd Delegatów - w tym Romana Śwista- członka naszego koła.
Zjazd poprzedziła uroczystość wręczenia medali, odznak i listów gratulacyjnych oraz pamiątkowych witraży z wizerunkiem św. Floriana.

Kilka osób, w tym mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, otrzymało najnowszą książkę Feliksa Kosteckiego „Opowiadania dezertera”. W końcowej części wspomnień - z końca wojny i pierwszych powojennych lat, autor - b. mieszkaniec Grzmiącej k/ Głuszycy, wraca do tych trudnych
i skomplikowanych czasów.


 

        W środę 18 marca, w siedzibie lokalu koła pod przewodnictwem prezes Haliny Goń, zebrał się Zarząd Koła. Podczas prac zarządu omawiano m. in.: sprawy organizacyjne związane z udziałem naszych delegatów na V Wojewódzkim Zjeździe Delegatów, który odbędzie się 26 marca br. we Wrocławiu, kwestie funduszu socjalnego, działania na rzecz pozyskania nowych członków oraz skłonienie byłych członków do ponownego wstąpienia w szeregi Związku, organizacji uroczystego spotkania z okazji XX-lecia naszego koła i przygotowań do prac porządkowych w lokalu koła, po remoncie budynku.
        
Przyjęto, że następne posiedzenie zarządu odbędzie się 10 kwietnia. Początek - godz.14:00.
W posiedzeniu uczestniczył  także przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła - Marian Tusiński.

 

Zmarł ogn. poż. w st. spocz. Paweł Korus - członek Koła ZE i RP RP w Wałbrzychu

W wieku 52 lat, po ciężkiej chorobie, odszedł Nasz Kolega - ogn. poż. w st. spocz. Paweł Korus, który do momentu przejścia w stan spoczynku, 31 sierpnia 2013r., pełnił służbę na stanowisku dowódcy zastępu w JRG nr 2.

Był człowiekiem lubianym i szanowanym.  Ceniono jego umiejętności strażackie, dowódcze. Jedną z Jego pasji, był sport - głównie w tenis stołowy. Przez wiele lat reprezentował barwy II -ligowej „Victorii” Wałbrzych oraz strażackich zespołów - KR SP, PSP, KW SP i PSP
w Wałbrzychu oraz Dolnośląskiej KW PSP. Przez wiele lat był reprezentantem polskiego pożarnictwa, na najważniejszych międzynarodowych zawodach służb mundurowych  policyjnych i strażackich. W swym dorobku miał m. in. tytuły mistrza świata - dwukrotnie
i wicemistrza świata - dwukrotnie.  Zdobył brązowe medale podczas Mistrzostw Świata weteranów w grze pojedynczej i podwójnej. Był wicemistrzem Europy Strażaków. Dwukrotnie zwyciężał w Mistrzostwach Polski MSWiA, a trzykrotnie w Mistrzostwach Polski Strażaków.
Zdobywając medale i tytuły udanie promował nasze wałbrzyskie, dolnośląskie i polskie pożarnictwo.

Wałbrzyskie środowisko ze smutkiem żegna tak zasłużoną postać.

     Spoczywaj mile
     Między cichym drzew tych cieniem;
     Niech księżyc głuchej mogile
     Przyjaznym świeci promieniem.

                                             CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI OGNIOMISTRZU PAWLE

                                                 

 

W piątek 20 lutego, pod przewodnictwem prezes  Haliny  Goń i z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Mariana Tusińskiego, pracował Zarząd Koła. Członkowie  zarządu zajęli się głównie sporządzeniem sprawozdań i dokumentacji, po zebraniu sprawozdawczo - wyborczym koła, przygotowaniami  do udziału w najbliższym posiedzeniu Dolnośląskiego ZW oraz w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów, a także pojawiającymi się nieprawidłowościami przy sporządzaniu wniosków
o przyznanie dopłat z Funduszu Socjalnego. Dokonano podziału prac nad ankietą  historyczną ZW.

 

NOWY/STARY  ZARZĄD KOŁA I NOWA/STARA/ KOMISJA REWIZYJNA KOŁA

W piątek 30 stycznia 2015r., w siedzibie KMPSP, przeprowadzono walne zebranie sprawozdawczo -wyborcze naszego koła, po którym odbyło się spotkanie noworoczne.  Walne zebranie poprzedziła miła uroczystość, będąca zakończeniem Jubileuszu naszego Związku.  Otworzyła ją prezes Zarządu Koła - Halina Goń, która powitała zaproszonych gości z komendantem miejskim PSP w Wałbrzychu -  st. bryg mgr inż. Grzegorzem Kułakiem na czele oraz członków koła. Następnie wystąpił komendant miejski PSP -  st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, który omówił najważniejsze dokonania wałbrzyskiej PSP w 2014r., w tym spektakularną akcję gaszenia pożaru Zamku Książ. Przedstawił projekt zamierzeń na rok2015, w tym wykonanie prac przy termomodernizacji strażnicy JRG nr 1, gdzie siedzibę ma również nasze koło. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z ZK i gratulował osiągnięć w związkowej służebnej działalności na rzecz wszystkich weteranów pożarniczej służby oraz w zakresie dokumentowania i propagowania historii wałbrzyskiego pożarnictwa i jego promocji. Wyraził przekonanie, że dalsza współpraca będzie się pomyślnie także dla dobra całego wałbrzyskiego środowiska pożarniczego.

Panu Komendantowi podziękowali -za dobre i serdeczne słowa, prezes ZK - Halina Goń
i przewodniczący KR - Marian Tusiński. Gratulowali osiągnięć i z uznaniem mówili o akcji na Zamku Książ. Podobnie jak Pan Komendant, wyrazili przekonanie, że współpraca nadal będzie układać się pomyślnie. Wystąpienia komendanta i związkowców wszyscy zebrani nagrodzili rzęsistymi brawami. Następnie, członek prezydiów ZG i Dolnośląskiego ZW - Roman Świst oraz komendant, st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, wręczyli kolejnym członkom naszego koła, Medale Jubileuszowe z okazji 20-lecia ZE i RP RP. Kolejnym, bowiem do tej pory członkowie koła otrzymali takie medale podczas emeryckiego Dnia Strażaka, uroczystości centralnej w Częstochowie oraz uroczystości wojewódzkiej we Wrocławiu. Ponadto medalami uhonorowano panów:  Komendanta Miejskiego, jego zastępcę mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszkę, prezesa ZOP ZOSP RP - Ireneusza Niedźwieckiego i samo koło.  

W piątek medale, które przyznało Prezydium ZG, otrzymali:
Ewa Świrska
- była członek: Dolnośląskiego ZW, Komisji Socjalnej przy Dolnośląskim Komendancie Wojewódzkim PSP, prezes ZK w Świdnicy oraz delegatka na III Krajowy Zjazd Delegatów.
Edward Lasek
- b. skarbnik ZWi b. członek WKR w Wałbrzychu, członek ZK od początku jego istnienia, tj.od 6 września 1995r.
Eugeniusz Czaprowski - członek ZK, były: członek Dolnośląskiego ZW i WKR oraz b. wiceprezes  ZK w l. 1998-2007,i uczestnik II Krajowego Zjazdu Delegatów.
Adam Styrbicki
- wiceprezes ZK, od 2007r. WZK od 1999r.

Z tej samej okazji, Zarząd Koła przyznał kolejnej grupie naszych członków listy gratulacyjne. Wręczyli je prezes - Halina Goń, komendant st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak oraz Roman Świst. Otrzymali je: 
Ewa Świrska, Zbigniew Andrzejewski -
członek Komisji Rewizyjnej Koła, Kazimierz Guzicki (ur. w1928r.) członek Związku od 1996r. - we Wrocławiu i od 2001r. w naszym kole, Władysław Jugowiec (ur. w 1932r.) - członek koła od początku jego istnienia. Podobne listy wręczono grupie członków koła podczas emeryckiego Dnia Strażaka.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła otworzyła prezes ZK - Halina Goń i zaproponowała, by zebraniu przewodniczył, członek ZK - Leszek Palewski, a sekretarzem  został Jerzy Cieśliński - sekretarz ZK. Obie kandydatury uzyskały poparcie członków koła uczestniczących w zebraniu.

Wybrano komisje: mandatową, wyborczą oraz uchwał i wniosków. W dalszej kolejności, przewodniczący zebrania -Leszek Palewski przedstawił projekt regulaminu zebrania, który został jednogłośnie przyjęty. Po wykonaniu czynności organizacyjnych, przyszedł czas na złożenie sprawozdań z działalności, w 2014r. oraz w całej kadencji. Złożyli je kolejno: prezes ZK - Halina Goń, z działalności zarządu, skarbnik ZK - Sławomir Chruściewicz, finansowe przewodniczący Marian Tusiński z prac i ustaleń Komisji Rewizyjnej. On też przedłożył wniosek o przyjęcie sprawozdań i udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. Takie zostało przyjęte, w wyniku głosowania po zakończeniu dyskusji.

Dyskusję otworzył członek prezydiów ZG i DZW - Roman Świst, który omówił najistotniejsze działania Zarządu Głównego i Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego. Podkreślił role wałbrzyskiego koła w naszej organizacji wojewódzkiej. Wskazał na bardzo dobre, jedne z najlepszych warunków lokalowych w całym Związku, jakie ma nasze koło. Poinformował, że dolnośląska organizacja liczy 17 kół, a na czele nowego koła, przy KW PSP stoi, b. komendant miejski Wałbrzychu - st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Zbigniew Szczygieł. Kolejnymi mówcami byli: Halina Goń, Marian Tusiński, komendant Grzegorz Kułak i Jerzy Cieśliński. Mówili oni o konsolidacji naszego środowiska, przygotowania się do prac porządkowych po przewidywanym remoncie, dwudziestoleciu koła oraz sprawach socjalnych.

Walne zebranie przyjęło plan zadań dla ZK na 2015r. i kolejną kadencję. Zostanie on uściślony na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła z udziałem Komisji Rewizyjnej i zaproszonych członków koła, ok. poł. lutego 2015r. oraz po zjazdach:  V dolnośląskiej organizacji i VI Krajowym Zjeździe Delegatów. Przyjęto uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego Prezesa Koła - ppłk poż. w st. spocz. Franciszkowi Lisiowskiemu - głównemu organizatorowi Związku (ZW oraz koła w Wałbrzychu, Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śl.) w b. woj. wałbrzyskim, prezesowi Tymczasowego ZW, prezesowi ZW w Wałbrzychu, uczestnikowi I Krajowego Zjazdu Delegatów i współorganizatorowi dolnośląskich struktur Związku.

Następnie przystąpiono do wyborów organów statutowych koła. Z sali padła propozycja, by składy osobowe tych ciał pozostawić. Wniosek ten przegłosowano, a wcześniej członkowie ZK i KR wyrazili zgodę na pozostanie w tych gremiach. W trakcie krótkiej przerwy nastąpiło ukonstytuowanie się zarządu
i komisji. Jego  wyniki były następujące:

Zarząd Koła
Halina Goń
- prezes,
Adam Styrbicki
- wiceprezes
Jerzy Cieśliński
- sekretarz,  
Sławomir Chruściewicz
- skarbnik,
Eugeniusz Czaprowski, Edward Lasek i Leszek Palewski - członkowie

Komisja Rewizyjna
Marian Tusiński -
przewodniczący,
Ryszard Paciorek -
sekretarz,
Zbigniew Andrzejewski
- członek. 

Delegacji na V Wojewódzki Zjazd Delegatów podczas zebrania wybrano delegatów wałbrzyskiego kola na najbliższy Wojewódzki Zjazd Delegatów. Z woli 60 obecnych członków koła (koło liczy 65 członków), zostali nimi: Halina Goń, Roman Świst, Marian Tusiński, Leszek Palewski, Ewa Świrska i Eugeniusz Czaprowski.

Gwoli kronikarskiego obowiązku odnotujmy obecne na zebraniu panie, a były to: Małgorzata Morzyńska, Jolanta Piwońska, Krystyna Skowera, Maria Sokulska, Katarzyna Zielińska, Urszula Fiegler oraz wymienione wyżej: prezes ZK i Ewa Świrska. Tradycyjnie obecna była pani mgr Małgorzata Mementowska, współpracująca w imieniu Komendanta Miejskiego z kołem i emerytami i rencistami niezrzeszonymi.

Po zakończeniu zebrania odbyło się krótkie spotkanie noworoczne przy kawie i herbacie i słodyczach.

  

 

Ppłk poż. w st. spocz. Feliks Kostecki, 1 stycznia br. skończył 90 lat. Z tej okazji w Dolnośląskiej KW PSP z jego udziałem, odbyła się doniosła i wzruszająca uroczystość. Sędziwy emeryt rozpoczynał przygodę  ze strażactwem, w 1946r. na Ziemi Wałbrzyskiej. Relacja z uroczystości z serwisem fotograficznym oraz o Nim samym, zamieszczone są na stronach internetowych KW PSP i  ZG ZE i RP RP.

Dodajmy, że Mama jubilata - Maria, pełniła u nas służbę jako telefonistka i mieszkała w strażnicy przy ul. Piasta 3.  Ostatni raz ppłk poż. w st. spocz. F. Kostecki, gościł u nas podczas otwarcia strażnicy przy ul. Ogrodowej. Kilka lat wcześniej uczestniczył w spotkaniu członków naszego koła
z okazji Dnia Strażaka.
 

W czwartek 8 stycznia, na pierwszym w 2015r. i ostatnim w kadencji 2011-2015, zebrały się: zarząd pod przewodnictwem Haliny Goń i komisja rewizyjna pod przewodnictwem Mariana Tusińskiego. Członkowie obu organów statutowych koła pracowali nad sprawozdaniami oraz planami swej działalności w pierwszej połowie roku. W drugiej części i już wspólnie, zajęto się sprawami organizacyjno - technicznymi zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które zostanie przeprowadzone 30 stycznia, w siedzibie KMPSP przy ul. Ogrodowej oraz spotkania świąteczno - noworocznego.

Zaproszenia imienne dla członków koła, zostaną przesłane drogą pocztową lub telefonicznie. Na oba wydarzenia Zarząd  zaprasza także emerytów i rencistów strażackich, nie należących do Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Początek zebrania o godz. 11.

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego 2015r. Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna Koła ślą wszystkim członkom, ich najbliższym, emerytom i rencistom niezrzeszonym w Związku, całej wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ochotniczych straży pożarnych Powiatu Wałbrzyskiego - życzenia miłych, radosnych i rodzinnych świat oraz wszelkiej pomyślności,
w nadchodzącym - jubileuszowym 70 - roku działalności polskich straży pożarnych na Ziemi Wałbrzyskiej.

W ten świąteczny czas, szczególnie blisko będziemy z naszymi nieżyjącymi Koleżankami
i Kolegami oraz tymi, którzy pełnili u nas służbę, a obecnie mieszkają poza Ziemią Wałbrzyską.

       Marian Tusiński - przewodniczący KR                    Halina Goń - prezes ZK

 

BOŻE NARODZENIE


   Pusty rynek. Nad dachami Gwiazda.

   Świeci każdy dom.

   W zamyśleniu, uliczkami,

   Idę, tuląc świętość świąt.

 

   Wielobarwne w oknach błyski,

   I zabawek kusi czar.

   Radość dzieci, śpiew kołyski,

   Trwa kruchego szczęścia czar.

 

   Więc opuszczam bramy miasta,

   Idę polem białym,

   Zachwyt w drżeniu świętym

   Jak jest wielki cichy świat!

 

   Gwiazdy niby łyżwy krzeszą,

   Święte iskry, cudów blask,

   Kolęd dzwonki niech się wskrzesi

   Czas pełen Bożych łask.

Autor - Joseph von Eichendorf (1788-1857) - wielki niemiecki, śląski poeta epoki romantyzmu. M. in. autor wiersza o Białej Damie (Zauberblick) z Zamku Grodno. Spoczywa w Nysie obok Johannesa Hellmanna - Ojca Śląskich Strażaków.

 

W czwartek 11 grudnia po raz ostatni w 2014r., zebrały się na posiedzeniach roboczych: zarząd oraz komisja rewizyjna. Zajęto się głównie: podsumowaniem udziału w uroczystościach, jakie w przeddzień odbyły się we Wrocławiu, przygotowaniem do sporządzenia sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej w 2014r. oraz w całej kończącej się kadencji, podziałem zadań w celu przygotowania oraz przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo - wyborczego i spotkania noworocznego.
Przyjęto, że sprawy organizacji spotkania z okazji 20-lecia koła zostaną wypracowane do końca kwietnia 2015r.
Pracami zarządu kierowała prezes Halina Goń, a komisji, jej przewodniczący - Marian Tusiński.
 
W środę 10 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadziły one: kierownictwo KW PSP z Komendantem st. bryg. mgr inż. Andrzejem Szcześniakiem, radnym Sejmiku Dolnośląskiego st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Zbigniewem Szczygłem, wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej - Krzysztofem Maślankiewiczem, dyrektorem Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Andrzejem Łabentowiczem, przewodniczącym Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” - Aleksandrem Wesołowskim, Kapelanem Dolnośląskich Strażaków, ks. inf. Adamem Drwięgą, członków Zespołu Dolnośląskiego, który wypracował projekty ustaw strażackim, z st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Eugeniuszem Zajączkowskim - członkiem naszego koła, prezesem Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku - Eugeniuszem Englem, przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej naszego Związku - Stanisławą Sochą, członków DZW i WKR oraz delegacje wszystkich 17 kół naszej dolnośląskiej organizacji.
Nasze koło reprezentowali: prezes Halina Goń oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marian Tusinski.
Okolicznościowe referaty przedstawili: członek prezydiów ZG i Dolnośląskiego ZW-Roman Świst oraz prezes DZW - Eugeniusz Engel. Były one poświęcone historii naszego Związku oraz jego działalności.

Następnie uhonorowano medalami jubileuszowymi za aktywną działalność i wspieranie ZE i RP RP. Otrzymali je m. in. obecni oraz byli wałbrzyszanie:
inż. Henryk Bartłomiejczyk z Legnicy, mgr Ryszard Gromuł z Jeleniej Góry,
mgr inż. Eugeniusz Zajączkowski, ppłk Feliks Kostecki z Wrocławia, ppłk Zygfryd Zygadło z Legnicy, mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP oraz mł. bryg. mgr Marek Kicka.
Medale jubileuszowe, które przyznał Zarząd Główny Związku, otrzymały dolnośląskie koła.
4 najlepsze koła, w tym nasze, obdarowano cennymi i pięknymi artystycznie witrażami z wizerunkiem św. Floriana.
Uroczystość, którą prowadził członek Prezydium DZW - Aleksander Demczuk, zakończyło przedświąteczne podzielenie się opłatkiem.


 

W komunikatach związkowych znajduję się informacja dotycząca turnusu rehabilitacyjnego w Ciechocinku oraz informacja o organizowanej przez Zarząd Wojewódzki ZEiRPRP wycieczce do Włoch.

 

W środę 12 listopada 2014r., na kolejnym roboczym posiedzeniu zebrał się Zarząd Koła.
Zarząd zajął się m. in.: oceną swej działalności w bieżącym półroczu, rozpatrzeniem wniosków
o przyznanie dopłat socjalnych, sytuacją finansową koła i wywiązaniem się z należności wobec ZW
i ZG, przygotowaniami do XX-lecia koła, wnioskami o przyznanie odznak i medali oraz do zebrania sprawozdawczo - wyborczego pod koniec stycznia 2015r.Ustalono, że całość spraw z nim związanych, zostanie przygotowana podczas grudniowego i styczniowego posiedzenia zarządu.
Zapoznano się z przebiegiem centralnych uroczystości z okazji XX-lecia powstania i działalności Związku.

Obradom przewodniczyła prezes Halina Goń.
 

Wałbrzyskie środowisko strażackie na przestrzeni kilku dziesiątków lat, opuściło udając się na „wieczną służbę” wielu strażaków. My żyjący, w poczucie braterstwa, zawsze o nich pamiętamy. Pamiętamy o tych, którzy budowali naszą ochronę przeciwpożarową, w niezwykle trudnych latach powojennych. Pamiętamy o tych koleżankach i kolegach, którzy często razem z nami, przez dziesiątki lat ratowali życie i mienie mieszkańców Ziemi Wałbrzyskiej, narażając własne zdrowie
i życie, bądź uczestniczyli w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa poprzez wykonywanie czynności profilaktycznych lub prowadząc działalność  szkoleniową.

Mamy świadomość waszego, bezsprzecznego wpływu na kształtowania nas  samych jako strażaków
i ludzi.
Dziękujemy wam za to.
Pamiętamy o was i waszych czynach.
Wiedzcie, że jesteście obecni wśród nas, w naszych myślach, rozmowach.
Zmarli moi, nie opuszczajcie mnie!
Tylko przy waszej śmierci bliski jestem życia,
Tylko wspomnienie o was nie zmniejsza mi świata.
Tylko wy nieskalani, uszliście rozbicia,
Tylko śród was mam brata i ojca i matkę,
Tylko wasze istnienie jest mi tu  konieczne, tylko z wami iść mi, iść na wieki wieczne.

/Fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego ”Do moich zmarłych” /

 

Członek naszego koła Mieczysław Sidor, który od 15 lat sprawuje funkcję sołtysa w swej rodzinnej Niedźwiedzicy, głosami czytelników dziennika „Gazeta Wrocławska” uplasował się na bardzo wysokim 3 miejscu, w plebiscycie Sołtysa Roku. Nasz kolega rywalizował w gronie 31 sołtysów z całego woj. dolnośląskiego.

GRATULUJEMY!!!
 

15 września 2014r Były prezes zarządu naszego koła - Roman Świst, został podczas uroczystości
z okazji 20-lecia naszego Związku, wyróżniony Medalem Honorowym im. inż. Józefa Tuliszkowskiego.

    Kapituła Medalu Honorowego we wniosku do Komendanta Głównego PSP, podkreśliła zasługi naszego kolegi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej na Dolnym Śląsku, jego osiągnięcia dowódcze, organizacyjne, w zakresie prewencji, aktywną  działalność w ZOSP RP oraz w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
 

ST. OGN. W ST. SPOCZ. - MIECZYSŁAW SIDOR,  ODZNACZONY PRZEZ PREZYDENTA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO.

Starszy ogniomistrz w stanie spoczynku Mieczysław Sidor -  członek naszego koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, od 27 stycznia 1999r. jest sołtysem we wsi Niedźwiedzica w gminie Walim. Przewodniczy też Radzie Sołeckiej. Nasz kolega od wielu lat, należy do najlepszych w województwie sołtysów, co doceniają władze naszego województwa. Ostatnio spotkał go zasłużony zaszczyt  uhonorowania przez prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego

Prezydent w dowód uznania za wybitną działalność sołtysa postanowił nadać mu Srebrny Krzyż Zasługi. 

Nasz kolega, skutecznie inicjuje i realizuje przedsięwzięcia na rzecz społeczności wsi Niedźwiedzica. Cieszy się niekwestionowanym autorytetem pośród jej mieszkańców. Na rzecz swej społeczności współpracuje z władzami gminy Walim, radnymi, a także Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Służy radą i pomocą wszystkim mieszkańcom. Promuje tą malowniczo położoną wieś w Górach Czarnych.

St. ogn w st. spocz. Mieczysław Sidor , przez wiele lat pełnił zawodową służbę w wałbrzyskich jednostkach organizacyjnych ZSP i PSP.

                                                        

 

      W  piątek 23 maja, z okazji Dnia Strażaka oraz 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, odbyło się uroczyste spotkanie członków naszego koła emeryckiego. Naszymi gośćmi  byli: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Emerytów i Rencistów - Andrzej Russek, Komendant Miejski PSP - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, jego zastępca - mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, kierownik Sekcji Organizacyjno-Kadrowej - mgr Małgorzata Garbalińska, mgr Małgorzata Mementowska z Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego oraz  członek Komisji Socjalnej przy Wielkopolskim Komendancie Wojewódzkim PSP - Kazimierz Chwiłkowski.

W oficjalnej części spotkania, Komendant Miejski PSP - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak udekorował brązową odznaką „Za zasługi dla Ochrony przeciwpożarowej” Edwarda Laska -  członka Zarządu Kola, od 6 września 1995r., tj. od momentu powstania koła, b. członka Zarządu Wojewódzkiego, w Wałbrzychu i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Wałbrzychu. Odznakę nadał Minister Spraw Wewnętrznych.

Odznakami „Za zasługi dla ZEiRP RP”, które przyznało Prezydium ZG ZEiRP RP, uhonorowano: Eugeniusza Czaprowskiego, członka ZK i b. długoletniego wiceprezesa  ZK, b. członka Dolnośląskiego ZW i b. członka WKR we Wrocławiu oraz Adama Styrbickiego -wiceprezesa ZK - od 10 stycznia 2007r. i członka ZK - od 15 lutego 1999r.W imieniu władz krajowych Związku, dekoracji dokonał Andrzej Russek - przewodniczący GKR. Z  okazji dwudziestej rocznicy powstania Związku, jego Zarząd Główny przyznał medale jubileuszowe, otrzymali je: Adam Brombosz - b. wiceprezes i prezes ZK oraz b. członek ZW w Wałbrzychu,  Edward Lasek oraz długoletni członkowie koła: Jan Matysek (ur.31 maja 1922r.), Jan Mertuszka (ur.8 sierpnia 1928r.) i Wojciech Mertuszka (ur.12 kwietnia 1925r.). Ceremonii wręczenia medali, dokonał członek Prezydium ZG ZE i RP RP - Roman Świst - jednocześnie przewodniczący Zespołu ZG ds. organizacji obchodów  20-lecia Związku
i członek Dolnośląskiego ZW.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i posłużyło jako ważny czynnik integracji emeryckiego środowiska. Jak zawsze wracano do przeżyć związanych ze służbą. Mówiono
o tych, którzy odeszli na „wieczną wartę” oraz o kłopotach  zdrowotnych i problemach życia codziennego. Nie były to jednak gorzkie żale, a racjonalna i ocena sytuacji w jakiej znajdują się nasze koleżanki i koledzy. Podkreślano, bardzo dobrą współpracę z Komendą Miejską PSP.

Nasze spotkanie, jego organizacja oraz przebieg, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem gości z Wielkopolski.

       

 

W piątek, 16 maja 2014r., w słynnej Sali Maksymiliana, jeszcze słynniejszego Zamku Książ, odbyły powiatowe - miejskie, uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie naszego koła: Halina Goń - prezes zarządu, Eugeniusz Zajączkowski (komendant wojewódzki SP i PSP w l. 1987-1998), Marian Tusiński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Krzysztof Jagodziński, Adam Prokopowicz, Roman Świst, Zbigniew Wiśniewski i Zbigniew Zalewski - członkowie.

W trakcie uroczystości, prezes Halina Goń, została uhonorowana brązową odznaką „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej”, a Zbigniew Zalewski, który jest prezesem OSP w Zagórzu Śląskim - Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Oznakę ministra SW, uhonorowany został członek zarządu koła - Edward Lasek, który jednak nie mógł uczestniczyć, w uroczystościach na zamku.

Miłym akcentem świątecznego spotkania, było wręczenie medali jubileuszowych z okazji XX - lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Przyznał je, za wybitne zasługi dla środowiska wałbrzyskich weteranów pożarniczej służby Zarząd główny ZE i RP RP. Otrzymali je: Komendant Miejski PSP st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Ireneusz Niedźwiecki - także członek Prezydium ZG i wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu. Ponadto, list z podziękowaniami, przekazano komendantowi miejskiemu PSP. Tej niewątpliwie miłej i zasłużonej, ceremonii,  dla obu przyjaciół wałbrzyskich emerytów i rencistów pożarnictwa, dokonali - członek Prezydium ZG i członek Dolnośląskiego ZW - Roman Świst, członek Dolnośląskiego ZW i prezes Zarządu Koła - Halina Goń oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marian Tusiński.
 
 

W Dniu Strażaka, który obchodzimy na Ziemi Wałbrzyskiej po raz 49, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna, życzą wszystkim członkiniom i członkom koła, emerytom niezrzeszonym, ich najbliższym, a także strażakom OSP i PSP oraz  sympatykom strażaków, wszystkiego najlepszego - zdrowia, szczęścia i spełnienia planów oraz marzeń.

              
                    Przewodniczący - Marian Tusiński               Prezes Halina Goń

                                                         
 
25 kwietnia, pod kierownictwem prezes Haliny Goń i z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Mariana Tusińskiego, obradował Zarząd Koła. Głównymi sprawami jakimi się zajęto, były kwestie organizacyjne obchodów Dnia Strażaka, w dniu 23 maja 2014r. - program spotkania, przygotowanie logistyczne, przygotowanie i rozesłanie zaproszeń. Omówiono problemy organizacyjne koła oraz zaopiniowano wnioski o przyznanie środków z funduszu socjalnego.
 
16 kwietnia w Sali Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" dobiegła kolejna edycja rozgrywek w tenisie stołowym. W kategorii open, wśród 23 zawodników, na 6 miejscu zakończył kilkumiesięczną batalię Marian Tusiński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej naszego koła.
 
16 kwietnia w Zgorzelcu, na terenie Cmentarza Bohaterów 2 Armii Wojska Polskiego, z okazji 69 rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej, odbyły się uroczystości patriotyczne. Wziął w nich udział Prezydent RP Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Pan Bronisław Komorowski. Wśród licznie zgromadzonych osób uczestniczących w uroczystości, znalazł się członek naszego koła - por. WP w st. spocz. Marcin Zajączkowski - uczestnik wspomnianej operacji (był wtedy żołnierzem 1 Korpusu Pancernego WP).
 
Z okazji Wielkanocnych Świąt członkiniom i członkom wałbrzyskiego koła - zwłaszcza chorym, a także ich najbliższym, emerytom i rencistom niezrzeszonym, strażakom z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ziemskiego i  wałbrzyskiej PSP - ślemy życzenia wszelkiej pomyślności, radości i nadziei na przyszłe dni. Niech w ten świąteczny czas, nie zabraknie dobrych wspomnień z naszej służby bliźnim, a i zadumy nad tymi, którzy odeszli na wieczną służbę.

        Życzenia wszelkiego dobrego kierujemy do naszych sympatyków i przyjaciół.

                  Marian Tusiński - przewodniczący                  Halina Goń - prezes

                            
 

16 marca 2014 na stronie Zarządu Głównego ZE i RP RP, pojawił się ósmy artykuł o tematyce historycznej, autorstwa członka koła w Wałbrzychu- Roman Śwista. Opatrzony tytułem - „Rzecz o częstochowskich strażakach”, traktuje on o pomordowanych przez Niemców strażakach z tego miasta, podczas wojny. Artykuł pojawił się w przeddzień 70 rocznicy egzekucji  na 10 częstochowskich strażakach. Wcześniej ukazały się materiały, o objętości od kilku do ponad 20 stron, poświęcone: płk poż. Jerzemu Lgockiemu- Kierownikowi Technicznemu Pożarnictwa w Generalnej Guberni, postaci absolutnie zapomnianej przez współczesnych strażaków, strażakom a ofiarom obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, wojewódzkim komendantom straży pożarnych w l. 1950-1975, generałom polskiego pożarnictwa, historii Związku na Dolnym Śląsku, okolicznościom powstania ZE i RP RP oraz składom osobowym ZG i GKR Związku.

Cztery artykuły: o Jerzym Lgockim, strażakom- ofiarom Gross-Rosen, o częstochowskich strażakach pomordowanych przez Niemców i wojewódzkim komendantom straży pożarnych, są pierwszymi, w piśmiennictwie z zakresu historii polskiego pożarnictwa.

Wymienione artykuły, a także inne st. ogn. w st. spocz. R. Śwista, dostępne są na wspomnianej stronie internetowej.
 

Z okazji Dnia Kobiet-Święta Pań, męska część wałbrzyskiego koła ZEiRPRP,
                                                składa
  Paniom Członkiniom koła, Paniom małżonkom i parterkom związkowców,
          Paniom pracującym i pełniącym służbę w wałbrzyskiej PSP,
   Paniom członkiniom - ochotniczych straży pożarnych Ziemi Wałbrzyskiej
                            i sympatyczkom naszego ruchu,

     Życzenia wszelkiej pomyślności, jak najlepszego zdrowia, zupełnej 
   wyrozumiałości dla nas, spełnienia marzeń które zaakceptujemy oraz  
                                         spokoju i radości.

                                      8 marca 2014roku

5 marca 2014r.
W związku z zakończeniem plebiscytu na Osoby Patriotycznie Zakręcone,  oraz znane ze swych pozytywnych zachowań, mogących być inspiracją dla innych, oraz plebiscytu na Osobowość Roku 2013, proszę tych wszystkich, którzy oddali na mnie swe głosy o przyjęcie serdecznych  podziękowań i  wyrazów szacunku.
W pierwszym plebiscycie przyszło mi - skromnemu emerytowi strażackiemu i związkowcowi, konkurować z 31 osobami, a w drugim z 30 z regionu wałbrzyskiego. O tym z kim przyszło mi rywalizować można dowiedzieć się z lektury portalu: www.walbrzych.naszemiasto.pl
Lokaty: odpowiednio - druga i siódma, mogą dawać satysfakcję.
W trakcie obu plebiscytów, otrzymałem wiele dowodów sympatii, dla naszego strażackiego emeryckiego środowiska. Mogłem przez to osobom nie znających nas, mówić o nas  i działalności ZE i RP RP.
Myślę że była to skuteczna promocja strażaków - emerytów oraz Związku.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Roman Świst - członek koła
 

    W piątek 31 stycznia, w siedzibie KM PSP odbyło się zebranie sprawozdawcze członków koła ZE i RP RP połączone ze spotkaniem noworocznym. Gośćmi związkowców, których było 53 osoby (koło liczy 65 członków - w tym 7 pań), byli: Komendant Miejski - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, jego zastępca - mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, członek Komisji Socjalnej przy Dolnośląskim Komendancie Wojewódzkim - kpt. mgr Zdzisław Lis oraz przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Wałbrzychu - mł. bryg. mgr inż. Paweł Kaliński.

     
        Podczas zebrania, któremu przewodniczyła prezes ZK - Halina Goń, złożono sprawozdania:
z prac zarządu, finansowe - skarbnik Sławomir Chruściewicz oraz Komisji Rewizyjnej - Marian Tusiński. Wysłuchano relacji Komendanta Miejskiego z działalności wałbrzyskiej PSP w minionym roku oraz planów na rok 2014 oraz informacji członka Prezydium ZG i członka koła - Romana Śwista o pracach Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego. Z uwagą słuchano i dociekliwie pytano członka KS - Zdzisława Lisa, o kwestie związane z występowaniem oraz trybie przyznawania dopłat z funduszu socjalnego.
      Mówiono też o przygotowaniach do obchodów XX-lecia Związku, w wałbrzyskim kole.
     Gwoli kronikarskiemu obowiązkowi odnotujmy obecność dwóch super-weteranów - Jana Matyska i Marcina Zajączkowskiego, którzy zaczynali służbę w kilka miesięcy od zakończenia wojny; Mieczysława Sidora - jednego z najlepszych sołtysów na Dolnym Śląsku; Pawła Korusa - przez wiele lat najlepszego na świecie i w Polsce - mundurowego tenisisty stołowego oraz Zbigniewa Zalewskiego - prezesa OSP w Zagórzu Śląskim.
     Wałbrzyscy związkowcy cieszą się z bardzo dobrze układającej się współpracy z kierownictwem komendy i wielkiej pomocy jaką udziela im Komendant i pracownicy KM. Chwalą się komfortowym i  przestronnym lokalem, który udostępnił im w 2013r. Komendant st. bryg. mgr inż. G. Kułak."

 

     W dniach 10 i 15 stycznia obradował Zarząd Koła, a równolegle pracowała Komisja Rewizyjna. Zajęto się sporządzeniem sprawozdań z działalności zarządu, finansowo - gospodarczej prac komisji z działalności w ub. roku. Komisja dokonała jednocześnie kontroli działalności zarządu oraz finansowej. Wypracowano program obchodów XX-lecia Związku i wytypowano kandydatów do odznaczeń i wyróżnień z tej okazji oraz Dnia Strażaka. Omówiono sprawy organizacyjne, w związku ze spotkaniem noworocznym i zebraniem członków koła. Mówiono o sprawach związanych z wykorzystaniem funduszu socjalnego przez wałbrzyskich emerytów i rencistów. Postanowiono zaprosić Prezydium Dolnośląskiego ZW na jego posiedzenie, na wiosnę br. Przyjęto plan działań na rzecz doposażenia lokalu koła, w komputer i drukarkę oraz w kierunku poprawy bezpieczeństwa i estetyki klatki schodowej wiodącej z parteru  do lokalu.
     Podsumowano wyniki plebiscytu „Gazety Wrocławskiej”, na osoby patriotycznie zakręcone, i będące przykładem  inwencji i pozytywnego działania oraz twórczej, niebanalnej inspiracji. W plebiscycie tym, członek wałbrzyskiego koła Roman Świst zajął drugie miejsce. Aktualnie nasz kolega startuje w plebiscycie na Osobowość Roku.

 

      W piątek 31 stycznia 2014r., o godz. 10:00 w siedzibie Komendy Miejskiej PSP przy ul. Ogrodowej 20 (nowa komenda), rozpocznie się zebranie sprawozdawczo - informacyjne, członków wałbrzyskiego koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Będzie ono połączone ze spotkaniem noworocznym.
      Członkowie koła otrzymają imienne zaproszenia, które dotrą do nich drogą pocztową.
      Zarząd Koła na powyższe zebranie i spotkanie zaprasza, także tych emerytów strażackich, którzy noszą się z zamiarem wstąpienia w szeregi wałbrzyskiego koła.

Prezes - Halina Goń
 

          Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi,
                Przesłać życzenia się godzi.
            Przyjmijcie zatem z rąk naszych
                 Garść życzeń najlepszych
                Zdrowia, spokoju, radości,
          A w Nowy Rok - olbrzymie korzyści.
Marian Tusiński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej              Halina Goń - prezes zarządu Koła

                                           Wałbrzych, 24 grudnia 2013r.

 
W szczególnych chwilach prastarego Święta Zmarłych i Zaduszek, mocnej niż zwykle, zwracamy się myślami do naszych Koleżanek i Kolegów, oraz wszystkich wałbrzyskich strażaków na „wiecznej służbie”.
Tu pamiętamy o Was i Waszych czynach.
Pewnie bylibyśmy ubożsi bez Was i Waszych dokonań.
A gdy tak na nas patrzycie - wiecie jak jesteście dla nas ważni.
 

22 października pod przewodnictwem prezes Haliny Goń, obradował Zarząd Koła. Podczas posiedzenia zajęto się m. in.: podsumowaniem tegorocznego Dnia Strażaka, przygotowaniami do obchodów 20-lecia Związku, propozycjami poprawek do Statutu ZE i RPRP, działaniami na rzecz dalszego wzrostu szeregów członkowskich o te osoby, które przeszły w stan spoczynku w br., stanem działań na rzecz utrzymania dotychczasowego poziomu środków Funduszu Socjalnego, analizą tegorocznych wystąpień o przyznanie dopłat z Funduszu Socjalnego oraz oceną aktywności poszczególnych członków Zarządu Koła.

Wysłuchano informacji na temat prac Zarządu Głównego i Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz ze szkolenia funkcyjnych jakie przeprowadził Dolnośląski ZW w Lądku - Zdroju.

W posiedzeniu uczestniczyli także: Roman Świst- członek Prezydium Zarządu Głównego i przewodniczący Zespołu ZG ds. organizacji 20-lecia ZE i RPRP oraz członek Dolnośląskiego ZW, Marian Tusiński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła oraz Eugeniusz Czaprowski - b. członek Dolnośląskiego ZW i Wojewódzkiej Komisji rewizyjnej oraz b. wiceprezes Zarządu Koła.

Kolejne posiedzenie Zarządu Koła ma odbyć się 27 listopada 2013r., w lokalu koła
 

05 czerwca 2013r. Na stronie Zarządu Głównego ZE i RP RP, umieszczony jest komunikat ze spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z podsekretarzem stanu Marcinem Jabłońskim
z przedstawicielami związków zawodowych działających w jednostkach, formacjach MSW. Do udziału w tym spotkaniu, zaproszono prezesów związków  emerytów i rencistów po służbie, w Państwowej  Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej, którzy w skondensowanej formie przedstawili problemy naszego środowiska
 
W piątek 17 maja odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka. Oprócz licznej rzeszy członków koła, wzięli w nim udział zaproszeni goście na czele z Komendantem Miejskim PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorzem Kułakiem. Ze strony KM PSP w spotkaniu brał udział również przewodniczący NSZZ Pracowników KM PSP, mł. bryg. mgr inż. Paweł Kaliński.

Podczas spotkania, za wieloletnią działalność i świadczoną pomoc środowisku wałbrzyskich emerytów i rencistów i postanowieniem Prezydium ZG ZE i RP RP, uhonorowani zostali honorowymi odznakami „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”:

- Komendant Miejski PSP st. bryg. Grzegorz Kułak,

- ppłk poż. w st. spocz. Franciszek Lisiowsk - organizator Związku w b. woj. wałbrzyskim i na Dolnym Śląsku, a także od 6 września 1995r. do 31 grudnia 1998r prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP, a zarazem pionier wałbrzyskiej polskiej ochrony przeciwpożarowej,

- st. ogn. poz. w st. spocz. Edward Lasek - członek Zarządu Koła od momentu jego powstania tj.
6 września 1995r. do chwili obecnej, a także od 6 września 1995r. do 31 grudnia 1998r. członek Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP.

Przypomniano, że podczas Uroczystej Gali Dnia Strażaka KM PSP w dniu 10 maja, odznaką honorową udekorowano przewodniczącą Zarządu Koła (od 9 stycznia 2009r) oraz jednocześnie członkinię Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego (od 6 października 2009r.) - asp. sztab. w st. spocz.- Halinę Goń.

W trakcie spotkania dokonano otwarcia lokalu koła, który został powiększony o pomieszczenia po ZOP ZOSP RP i społecznymi siłami wyremontowany. Lokal otrzymał też nowe meble i inne wyposażenie.

W opinii uczestniczących w uroczystości jest on funkcjonalny i wygodny. Cieszy estetyką i jak się wyrażano- będzie bardzo dobrze służył zarządowi, komisji rewizyjnej, członkom koła i wszystkim wałbrzyskim emerytom.
 

Z okazji Dnia Strażaka 2013 - Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Wałbrzychu, składają życzenia wszelkiej  pomyślności i radości, a nade wszystko zdrowia i spokoju, członkom koła i ich najbliższym, sympatykom emeryckiego środowiska, emerytom i rencistom niezrzeszonym w Związku, całemu stanowi osobowemu wałbrzyskiej PSP, a także członkom ochotniczych straży pożarnych Ziemi Wałbrzyskiej.

W tym szczególnym dla nas dniu, ślemy życzenia naszym koleżankom i kolegom na Dolnym Śląsku
i w Polsce.

     Marian Tusiński - przewodniczący                                                  Halina Goń - prezes

Wałbrzych, 4 maja 2013r.

                                                     
 

26 kwietnia 2013r., pod przewodnictwem prezes  Haliny Goń i z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Mariana Tusińskiego, obradował Zarząd Koła ZE i RP RP.

Zajęto się przygotowaniem spotkania z okazji Dnia Strażaka, w dniu 17 maja, udziałem  przedstawicieli naszego środowiska, w akademii z tej samej okazji w dniu 10 maja, w Zamku Książ, a organizowanej przez Komendanta Miejskiego PSP i prezesa ZOP ZOSP RP, podsumowaniem pierwszego etapu zbierania podpisów, pod protestem do Ministra SW, wobec planów obniżenia funduszu socjalnego o połowę i działaniami nad dalszym zwiększeniem liczby członków koła.
 

W piątek, 5 kwietnia 2013r. pod przewodnictwem prezes kol. Haliny Goń, odbyło się posiedzenie Zarządu Koła z udziałem: członka Prezydium ZG, DZW i przewodniczącego zespołu ZG ds. organizacji obchodów XX-a ZE i RP RP-kol. Romana Śwista i b. wiceprezesa ZK, b. członka DZW i WKR-kol. Eugeniusza Czaprowskiego. W trakcie posiedzenia zapoznano się z treścią nowego regulaminu Funduszu Socjalnego, jaki podpisał Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP. W opracowaniu
i konsultacjach nad treścią regulaminu brał udział Dolnośląski ZW. Dokonano oceny akcji protestacyjnej, w związku z zamierzeniami MSW w celu uszczuplenia wielkości funduszu o połowę (więcej czyt. na stronie ZG ZE i RPRP). Z naszego środowiska, skierowano w tej sprawie wystąpienia do 8 parlamentarzystów z Okręgu Wyborczego nr 2 oraz do przewodniczącej Poselskiego Zespołu Strażaków. Na ich podstawie interpelacje wniosła wałbrzyska posłanka i członkini Poselskiego Zespołu Strażaków-M. Kołacz-Leszczyńska i poseł K. Dąbrowski, który odpowiedział pisemnie na nasz apel. Ustalono, że koło przystąpi do zbierania podpisów w tej sprawie, w ramach akcji ogólnopolskiej zarządów głównych organizacji emeryckich służb MSW. Zapoznano się z informacją skarbnika ZK-kol. Sławomira Chruściewicza ze stanem wpływów z tytułu opłacania składek członkowskich, a ten jest bardzo dobry, bowiem mimo podniesienia wielkości składki członkowskiej, do 5 kwietnia osiągnięto poziom równy z poziomem roku ubiegłego- na dzień 31 grudnia. Postanowiono przekazać do końca kwietnia- do DZW- pulę w wysokości 50% należności rocznej. Zapoznano się z zamierzeniami ZG, w sprawie wdrożenia w naszym środowisku Programu Ubezpieczeniowego typu P PLUS- na wzór Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji. Dzięki programowi stowarzyszenie pozyskuje dodatkowe środki na swą działalność.

Omawiano przygotowania do spotkania z Komendantem Miejskim PSP, st. bryg. Grzegorzem Kułakiem i prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Ireneuszem Niedźwieckim
(16 członków naszego koła działa w strukturach powiatowych i gminnych ZOSP RP), oraz z okazji Dnia Strażaka (proponowany termin-17 maja 2013r.). Kolejnymi tematami były: plany organizacji akcji wczasowej DZW, obchody XX-a ZE i RP RP, i zakończenie zagospodarowywania lokalu koła po niedawno przeprowadzonym remoncie.

Następne posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się dnia 26 kwietnia. Początek-godz. 10,30.

 

Z okazji Wielkanocnych Świąt, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna ślą wszystkim członkom wałbrzyskiego koła, emerytom niezrzeszonym, czynnym strażakom OSP i PSP Ziemi Wałbrzyskiej oraz  strażackim rodzinom, życzenia zdrowych  i rodzinnych chwil.

           Marian Tusiński - przewodniczący                                    Halina Goń - prezes

 

ZEBRANIE CZŁONKÓW WAŁBRZYSKIEGO KOŁA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP

W piątek, 8 lutego br., w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, wałbrzyskiego koła ZE i RP RP.
Zebranie, w którym uczestniczyło 51 członków koła, miał szczególny charakter, ponieważ odbyło się, w obiekcie oddanym 25 maja 2012r., a honory gospodarza pełnił Komendant Miejski PSP st. bryg mgr inż. Grzegorz Kułak, który zaprosił do nowej siedziby związkowców, jeszcze w lutym ub. roku, podczas zebrania związkowców.

Zebranie rozpoczęło się oddaniem pamięci za zmarłych kolegów: Tadeusza Lisowskiego i Roberta Morzyńskiego, Honorowego Prezesa ZG - Leszka Pierzchanowskiego z Wiązownej k/Warszawy, długoletniego członka ZG - Jerzego Górnickiego z Lublina, wszystkich zmarłych w 2012r. oraz członków ZE I RPRP.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła złożyła prezes Halina Goń, finansowe - skarbnik Sławomir Chruściewicz oraz Komisji Rewizyjnej - Marian Tusiński. O pracach Zarządu Głównego
i Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, mówił członek prezydiów obu zarządów - Roman Świst.
Przypomniał on o projekcie rządowym zmierzającym do uszczuplenia środków na fundusz socjalny
i marcowej, kwotowej waloryzacji oraz wystąpieniach do parlamentarzystów o pomoc w powyższych sprawach. Zasygnalizował, że w 2014r. Związek będzie obchodził swoje dwudziestolecie.

W trakcie wystąpienia prezes Haliny Goń podziękowano Komendantowi Miejskiemu za stworzenie bardzo dobrych warunków dla pracy zarządu i działalności koła, poprzez powiększenie dotychczasowego lokalu o kolejne dwa pokoje. Przypomniała, że cały lokal związkowcy wyremontowali własnymi silami i z własnych środków. Podkreślano bardzo dobre stosunki na linii związkowcy i dalszy wzrost szeregów koła.

W trakcie zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, ponieważ
z zasiadania w niej ze względów zdrowotnych zrezygnowali: Krystyna Skowera (w komisji pracowała od 6 grudnia 2002r.) i Andrzej Mikołajewski (w komisji pracował od 15 czerwca 1998r.). W wyniku wyborów do komisji weszli: Zbigniew Andrzejewski i Ryszard Paciorek. W przypadku tego drugiego zwraca uwagę fakt, że jest on emerytem ledwie ponad rok.

Wałbrzyscy związkowcy uczestniczący w zebraniu wystosowali petycję do przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Strażaków, pani poseł Krystyny Skowrońskiej Zespołu Strażaków, prosząc w niej, o podjęcie działań, w celu nie dopuszczenia do zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny, aż
o połowę.
Warto w tym miejscu poinformować, że w styczniu br. pisma w tej sprawie, wystosowano do pięciorga parlamentarzystów z terenu powiatów wałbrzyskiego i kłodzkiego, gdzie nie ma koła związkowego.

Zabierając głos Komendant Miejski przedstawił stan wałbrzyskiej PSP i jej plany na najbliższe lata.

W zebraniu, które upłynęło w miłej atmosferze, wzięli m. in. udział Adam Brombosz - drugi prezes zarządu koła, Edward Lasek, który zasiada w zarządzie koła od początku jego istnienia, tj. 6 września 1995r., pionierzy wałbrzyskiej ochrony przeciwpożarowej: Jan Matysek i Marcin Zajączkowski.

Prócz Komendanta Miejskiego gośćmi związkowców byli: członek Prezydium ZG ZOSP RP i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP - inż. Ireneusz Niedźwiecki oraz panie Małgorzata Mementowska z Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego, która na co dzień z ramienia Komendanta Miejskiego współpracuje z zarządem koła i Anita Minkiewicz - Kończak z Sekcji Finansowej.

Po zebraniu i złożeniu sobie życzeń na rok 2013, członkowie koła zwiedzili obiekt, w tym cześć zajmowaną przez JRG nr 2, która od 1 lipca 2012r. funkcjonuje w nowym miejscu. Wcześniej od
1 stycznia 1951r. jeszcze jako Oddział II ZSP Wałbrzych, a od 1 lipca 1992r.-jako jednostka PSP, miała swą siedzibę w dzielnicy Biały Kamień . Jednostka ta kontynuuje także tradycje utworzonego po wojnie, w mieście Biały Kamień - Pogotowia Zawodowego.
Większość związkowców znalazła się w obiekcie komendy i JRG po raz pierwszy. Z podziwem
i nieukrywaną zazdrością mówili o warunkach socjalno - bytowych jakie zastali w strażnicy.
 

W piątek, 25 stycznia, pod przewodnictwem prezes Haliny Goń i z udziałem członka Prezydium ZG
i Dolnośląskiego ZW - Romana Śwista, obradował pierwszy raz w 2013r. Zarząd Koła. Jego członkowie zajęli się końcowymi sprawami związanymi ze spotkaniem i zebraniem w dniu 8 lutego, sprawami organizacyjno-kadrowymi, w tym przewidywanych zmianach w składzie zarządu, wdrażaniem do pracy  w DZW, w charakterze obserwatorów  jego obrad, kolejnych dwóch członków naszego zarządu, organizacją prac porządkowych po zakończeniu remontu lokalu koła i zarządu oraz prac polegających na inwentaryzacji dokumentacji i wydzieleniu księgozbiorów pożarniczego
i zasobów o charakterze archiwalnym.

Podczas posiedzenia, mówiono o niepokojącym projekcie obniżenia odpisu na fundusz socjalny i podejmowanych krokach (o tym  pisze się na niniejszej stronie i stronie ZG), w celu zapobieżenia planowanej obniżki, najważniejszych zamierzeniach zarządu w 2013r., z których na plan pierwszy wybija się plan dalszego wzrostu liczby członków koła oraz integracji środowiska, przygotowaniach do obchodów XX-a Związku w wałbrzyskim kole, w 2014r., nowym regulaminie socjalnym, który przywraca refundowanie kosztów spotkań mających na celu utrwalanie tradycji służby, pracach Dolnośląskiego ZW oraz ZG i sytuacji w wałbrzyskim środowisku weteranów pożarniczej służby. Pracowano także nad sprawozdaniem dla DZW, za ubiegły rok. Postanowiono przekazać pełne należności składkowe na rzecz DZW i ZG, w jednej racie, jeszcze w lutym 2013r.

Następne posiedzenie zarządu zostanie przeprowadzono po spotkaniu, zebraniu rocznym.
 

10 stycznia 2013r. Zarząd Koła przesłał posłom okręgu wyborczego nr 2, z powiatów kłodzkiego i wałbrzyskiego oraz m. Wałbrzych, pisma w których prosił o zajęcie się sprawą projektu obniżenia odpisu na Fundusz Socjalny z wielkości-0,5% do 0.25%.
 
                                      


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna, ślą członkom wałbrzyskiego koła, emerytom i rencistom niezrzeszonym, sympatykom Związku, strażakom wałbrzyskiej PSP, pracownikom cywilnym, kierownictwu Komendy Miejskiej, działaczom i strażakom ochotniczych straży pożarnych Ziemi Wałbrzyskiej i wszystkim strażackim rodzinom, moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.

Serdecznie życzymy sukcesów w służbie, pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz innego człowieka i spełnienia marzeń.
Niech świąteczne chwile i ich szczególny nastrój, skłaniają do zadumy nad dniem dzisiejszym i każą
z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Szczególnie serdecznie dziękujemy w te dni - tym wszystkim, którzy wspierali działania naszego koła. Dzięki temu mogliśmy lepiej wypełniać służebną rolę wobec wałbrzyskiego środowiska weteranów służby i ich rodzin.Marian Tusiński - przewodniczący Komisji                     Rewizyjnej Halina Gon - prezes Zarządu Koła

 
5 grudnia 2012r. W siedzibie KW PSP we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego ZW ZE
i RP RP z udziałem wiceprezesa ZG kol. Krzysztofa Maślankiewicza, przewodniczącej WKR - kol. Stanisławy Sochy i zaproszonych gości, w tym zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Jerzego Łabowskiego, naczelnika Wydziału Kadr - st. bryg. Stanisława Drapiewskiego
i  członków wrocławskiego zespołu opracowującego w 1991 i 1992r. ustawy strażackie. Relacja
z posiedzenia, które zostało poprzedzone wręczeniem medali pamiątkowych z okazji XX-a PSP
i okolicznościowymi wystąpieniami zamieszczona jest na stronie KW PSP we Wrocławiu oraz na stronie ZG ZE i RP RP.

W trakcie posiedzenia DZW, dokonano wyboru nowego sekretarza DZW. Została nim kol. Maria Drapiewska z Wrocławia.

ODSZEDŁ ST. OGN. W ST. SPOCZ. ROBERT MORZYŃSKI

Po długiej chorobie i cierpieniach, dnia 28 listopada 2012r., w wieku 44 lat, odszedł od nas st. ogn. w st. spocz. ROBERT MORZYŃSKI.

Nasz Kolega pełnił pożarniczą służbę od 18 września 1989r.
30 czerwca 2012r. z powodu choroby przeszedł w stan spoczynku i wstąpił do wałbrzyskiego koła.

W swej służbie, był kierowcą w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych, Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, w której zajmował stanowisko starszego ratownika-kierowcy.

Był człowiekiem spokojnym, wrażliwym  i uczynnym. Szanowano Go za cierpliwość i osobistą kulturę. Był świetnym strażakiem i kolegą.

Cenili go przełożeni.

Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna oraz członkowie koła łączą się w bólu z Jego rodziną.

 Wracasz do Ziemi , co Twą matką była
Teraz Cię strawi, niedawno żywiła.
Tak droga każda, którą człowiek chodzi
Na ten gościniec wszystkich nas wywodzi.
Niedługo bracie, z Toba się ujrzymy,
Jużeś tam doszedł, my jeszcze idziemy.
Tu Ci spocząć po skończonym biegu,
Lecz znowu wstaniesz, boś tu na noclegu

Pożegnanie st. ogn. w st. spocz. ROBERTA MORZYŃSKIEGO nastąpi w sobotę 1 grudnia w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Strudze.                            Początek-godz.13:00

 

28 listopad 2012r. Członek wałbrzyskiego koła kol. Roman Świst został powołany na przewodniczącego Zespołu ZG ds. przygotowania i przeprowadzenia obchodów XX-a Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
Do ZG ZE i RP RP, dotarła niepokojąca i jednocześnie bulwersująca wiadomość. Wynika z niej, że
w MSW dobiegają końca prace nad projektem ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz zmianie innych ustaw. Z zamieszczonego projektu na stronie BIP MSW, wynika, że  powstać ma fundusz aktywizacji zawodowej dla tych funkcjonariuszy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, a nie mają prawa do świadczenia emerytalnego. Środki na ten fundusz wg autorów projektu ustawy mają pochodzić z odpisu naszego emeryckiego funduszu socjalnego (poprzez jego uszczuplenie o 50%). Bulwersujący jest pomysł takiego mechanizmu, zwłaszcza że środki na fundusz socjalny pochodzą z odpisu od emeryckich świadczeń i przeznaczone są na szeroko pojętą pomoc- 3/4 takich środków trafia na zapomogi
i dopłaty do kosztów leczenia.
 
19 lipca 2012r., w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP, pod przewodnictwem prezesa Eugeniusza Engla, obradowało Prezydium DZW. Głównymi tematami jakimi się zajęto były: sprawa uhonorowania autorów ustaw strażackich, ocena i analiza zadań wykonanych przez DZW, od 31 maja br, informacja nt prac Prezydium ZG, kwestie finansowe i opłacalności składek członkowskich, realizacja uchwały DZW w sprawie otwarcia konta bankowego, działalność Komisji Socjalnej przy Dolnośląskim Komendancie Wojewódzkim PSP oraz sprawy administracyjno-organizacyjne.
 
W czwartek 21 czerwca 2012r. obradował Zarząd Koła ZE i RP RP w Wałbrzychu. Głównymi tematami jakimi zajęto się na posiedzeniu były:
- omówienie akcji wnoszenia pozwów sądowych, w związku z tegoroczną waloryzacją świadczeń,
- przedstawienie przebiegu prac ZG i Dolnośląskiego ZW, w tym zapoznanie z wzorami nowych
  druków związkowych,
- ocena stanu opłacalności składek członkowskich w pierwszym półroczu,
- ocena przebiegu i udziału członków wałbrzyskiego koła w tegorocznych obchodach Dnia Strażaka,
- sfinalizowanie spraw organizacyjno-finansowych związanych z ze spotkaniem w dniu 11 maja,
- omówienie organizacji spotkania z osobami- już emerytami, którzy przeszli w stan spoczynku,
   w l. 2010-2012,
- wypracowanie sposobu zagospodarowania lokalu koła, po przejęciu nowych pomieszczeń oraz ich wyposażenia
- sprawy różne, w tym funkcjonowanie emeryckiej zakładki na stronie KM PSP w Wałbrzychu.
10 czerwca 2012r.

Życzenia na dwudziestolecie PSP od wałbrzyskich weteranów strażackiej służby


    1 lipca 1992r. uruchomiono Państwową Straż Pożarną - formację, która szybko stała się główną siłą ratowniczą
w Polsce. Dziś wiemy, że najlepszą na naszym kontynencie.
    Jest ona, a przez to i Wy czynni w niej strażacy i pracownicy cywilni, kontynuatorką wielkich polskich tradycji strażackich. Skutecznie służy społeczeństwu, w tym Ziemi Wałbrzyskiej.
    Z okazji dwudziestolecia działalności Państwowej Straży Pożarnej, w imieniu Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Wałbrzychu, jego Komisji Rewizyjnej, członków koła oraz emerytów i rencistów niezrzeszonych w Związku, składam Wam – strażakom
i pracownikom cywilnym - wałbrzyskiej PSP, gratulacje z racji jubileuszu i uzyskiwanych osiągnięć
w dziele ratowania życia, zdrowia i majątku oraz ochrony przed powstawaniem zagrożeń wobec nich.
     Życzę realizacji zamierzonych celów i zadań z tym związanych, wszak służyć będą nam wszystkim.
    Gratulacje składam Waszym rodzinom i najbliższym, bez których Wasza służba i praca często byłaby trudniejszą.
    Jednocześnie w tak ważnym dla Was momencie, ślę życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności,
w życiu osobistym i rodzinnym. Także Waszym najbliższym i rodzinom.
                                                                                                                                             
                                                                                                      Prezes
                                                                                                   Halina Goń
Wałbrzych, czerwiec 2012r.
31 maja 2012r., w trakcie posiedzenia Dolnośląskiego ZW z udziałem prezesów kół, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu, mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, wręczył wiceprezesowi DZW - inż. Henrykowi Bartłomiejczykowi z Legnicy oraz członkowi Prezydium DZW -inż. Ryszardowi Januszkiewiczowi z Obornik Śląskich, egzemplarze książki "Z dziejów ochrony przeciwpożarowej na Ziemi Wałbrzyskiej" oraz pamiątkowe patery. Przekazał też pozdrowienia uczestnikom posiedzenia od kierownictwa wałbrzyskiej KM PSP.
      St. bryg. w st. sp. inż. Henryk Bartłomiejczyk, po ukończeniu Szkoły Oficerów Pożarnictwa, pełnił służbę w Komendzie Straży Pożarnych dla miasta i powiatu w Wałbrzychu, o czym mówi się w książce, a bryg. w st. spocz. inż. Ryszard Januszkiewicz, był członkiem Zespołu Dolnośląskiego, który pracował nad ustawami "strażackimi". W l. 1999-2007, był prezesem Dolnośląskiego ZW ZE i RP RP.
30 maja 2012r. 25 maja 2012r. na terenie nowo wybudowanej strażnicy przy ul. Ogrodowej,
z udziałem generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego PSP, odbyła się druga część wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. W jej programie m. in. było: otwarcie
i poświęcenie wspomnianej strażnicy oraz dekoracja odznaczeniami państwowymi, resortowymi
i Związku OSP RP, a także wręczenie aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe. Wśród wielu uczestników uroczystości m. in. byli członkowie naszego koła na czele z prezes ZK, kol. Haliną Goń - także członek DZW, emeryci niezrzeszeni oraz kol., kol.: prezes Dolnośląskiego ZW, Eugeniusz Engel z Oławy, członek DZW i pionier wałbrzyskiej ochrony przeciwpożarowej, Feliks Kostecki z Wrocławia, członek Prezydium ZG i DZW, Roman Świst z Wałbrzycha i byli członkowie DZW, Ewa Świrska ze Świdnicy, Stanisław Mieśniak z Legnicy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Józef Zaranek
z Wałbrzycha.

Bogate fotoreportaże z uroczystości zamieściły m. in. portale informacyjne: walbrzyszek.pl /
i walbrzych.24.pl/.
30 maja 2012r. W piątek 11 maja 2012r., z okazji Dnia Strażaka, odbyło się tradycyjne spotkania członków wałbrzyskiego koła. Przybyło na nie blisko 40 jego członków. Ich gośćmi byli: st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak - Komendant Miejski PSP, jego zastępca mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, mgr Małgorzata Mementowska - reprezentantka Komendanta Miejskiego ds współpracy i kontaktów
z emerytami oraz reprezentanci związków zawodowych.
30 maja 2012r. W związku z podjętą akcją wysyłania pozwów w sprawie zaniżonej waloryzacji, informujemy że na stronie ZG, znajdują się druki pozwów oraz treści pism do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w tej sprawie od: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego
i Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Treści dwóch pierwszych pism, jednoznacznie wskazują, że kwotowa waloryzacja pozostaje w kolizji z przepisami prawa, a trzecie nie neguje naszych roszczeń.
28 kwietnia 2012r. W związku z wieloletnimi staraniami naszego ZG o zaopatrzenie w legitymacje, osób pobierających świadczenia tzw. rodzinne, informujemy, że przygotowywana jest nowelizacja naszej ustawy emerytalnej. Po jej uchwaleniu przez parlament i podpisaniu przez Prezydenta RP, proponowane przez nasz Związek legitymacje staną sie zbędne, gdyż powstanie elektroniczna baza wszystkich emerytów i rencistów. Od tego momentu dostęp do świadczeń medycznych będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości zawierającego numer PESEL-u. Tekst projektu nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
4 kwietnia 2012r. W te dni Wielkanocnych Świąt niech nam i naszym najbliższym darzy się. Niech te chwile napełni radość, a kłopoty i rozterki ulegną zapomnieniu. Niech przyświeca nadzieja na lepsze.
Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Wałbrzychu.
21 marca 2012r. Pod przewodnictwem prezes Haliny Goń, obradował Zarząd Koła. Głównymi tematami jakimi zajęto się były: sprawy natury pomocowej i zdrowotnej emerytów i rencistów oraz postępowaniu w kierunku udzielenia pomocy potrzebującym pomocy weteranom strażackiej służby oraz ich rodzinom, zagospodarowanie pomieszczeń jakie przypadną kołu po siedzibie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, przygotowaniom do spotkania z okazji Dnia Strażaka (zaplanowano je na 11 maja 2012r.), w tym uhonorowania jubilatów, zachęcenia tzw "młodych" emerytów do wstąpienia w szeregi Związku, a także ocenie zakładki koła na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu. Następne posiedzenie Zarządu Koła zaplanowano na 25 kwietnia 2012r. Początek - godz.11:00
13 lutego 2012r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Pełna treść wniosku RPO do Trybunału Konstytucyjnego, zamieszczona jest na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczyposplitej Polskiej (adres na dole niniejszej rubryki). Tam też znajduje się nieco szerszy materiał w tej sprawie.
W ZG przygotowywany jest wzór pozwu sądowego w sprawie zaniżenia waloryzacji. Niebawem wraz ze stosownym komentarzem, trafi on do zarządów wojewódzkich naszego Związku.
Pamiętajmy - wniosek RPO nie przesądza w całej sprawie, a ostateczny głos należy do Trybunału Konstytucyjnego i sądu.
4 lutego 2012r. Powstał serwis internetowy poświęcony historii polskiej ochronie przeciwpożarowej, w latach 1950-1991/92. Są w nim i będą, zamieszczane materiały związane z ochroną przeciwpożarową, w czasie zakreślonym ustawą z dnia 4 lutego 1950r. i uruchomieniem Państwowej Straży Pożarnej. Jego twórcy i autorzy nie narzucają szczegółowej tematyki, aczkolwiek taki zarysowano. Ma on wielkie szansę stać się platformą dokumentującą historię naszego pożarnictwa, wskazanego obszaru czasowego i nie tylko. Z pewnością zapobiegnie ta inicjatywa zupełnemu zapomnieniu o rzeczach tamtego okresu. Jesteśmy przekonani, że wśród naszej wałbrzyskiej braci emeryckiej-strażackiej, znajdą się osoby skłonne podzielić się swą wiedzą, refleksjami o tamtych czasach. Adres serwisu www.prl998.pl

Jednocześnie informujemy, że nasza strona jest otwarta na historyczne, wspominkowe tematy. Oczekujemy na dokumenty, w tym fotografie, obrazujące dzieje wałbrzyskiego pożarnictwa.
9 lutego 2012r. na stronie Zarządu Głównego ZEiRPRP, umieszczony został apel wałbrzyskiego koła, o nadsyłanie przez te koła, które posiadają zakładki na stronach poszczególnych komend PSP, swoich adresów. W ten sposób może powstać książka adresowa takich kół i zarządów wojewódzkich, na portalu ZGEiRPRP. Pozwoli ona na szybkie dotarcie do naszych koleżanek i kolegów na terenie kraju i uzyskiwanie informacji na temat działalności ogniw Związku. do tej pory udało się zebrać blisko 30 takich adresów.
8 luty 2012r. W dniach 28-30 sierpnia 2012r., na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, odbędzie sie zjazd koleżeński absolwentów Oficerskiego Technikum Pożarniczego oraz absolwentów pierwszych czterech turnusów Szkoły Oficerów Pożarnictwa. Wszelkich informacji na ten temat udziela Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Warszawie. Telefon kontaktowy-22 620-98-27
Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, popiera i uważa za słuszne, starania czynnych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w ich działaniach na rzecz przyznania im podwyżek płac, w takim zakresie, w jakim zapowiedziano żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom Policji.
11 stycznia 2012r. pod przewodnictwem prezes Haliny Goń, obradował Zarząd Koła. Podczas obrad zapoznano się z przebiegiem niedawnego posiedzenia Prezydium Dolnośląskiego ZW, w tym działalnością Komisji Socjalnej przy Dolnośląskim Komendancie PSP oraz kwestiami organizacyjnymi związanymi z przygotowaniami do planowanych w tym roku wycieczek. W części dotyczącej spraw własnego środowiska, wstępnie przygotowano dokumenty sprawozdawcze. Dokonano podziału obowiązków, w związku z planowanym na 10 lutego 2012r. zebraniem członków koła, połączonym ze spotkaniem noworocznym. Zajęto się kandydaturami na skarbnika koła i członka zarządu. Przyjęto uchwałę, w sprawie uhonorowania dwóch członków koła odznakami "Zasłużonego dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej".
RADUJMY SIĘ I Z UFNOŚCIĄ PATRZMY W PRZYSZŁE DNI.

Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku, składają wszystkim członkom wałbrzyskiego koła, emerytom i rencistom po służbie pożarniczej nie należącym do niego, rodzinom i najbliższym weteranów, kierownictwu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, całemu stanowi osobowemu wałbrzyskiej komendy
i wałbrzyskich jednostek ratowniczo - gaśniczych, wszystkim członkom ochotniczych straży pożarnych i kierownictwom: oddziału powiatowego oraz oddziałów gminnych i miejskich ZOSP RP Ziemi Wałbrzyskiej, przyjaciołom Związku, a i tym, którzy patrzą nań z ukosa, koleżankom i kolegom
z dolnośląskich kół, członkom Dolnośląskiego ZW i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz w kraju, gorące życzenia radosnych i spokojnych świąt, a na 2012 rok zdrowia, pomyślności, sukcesów na własną miarę i szczęścia wszelakiego.

W tych świątecznych chwilach - jak zawsze – znajdą się momenty, w których będziemy przy Was
i Tych, których pożegnaliśmy na zawsze.
 
12 grudnia 2011r., a nie jak zapowiadano-7, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Koła. Pod przewodnictwem prezes Haliny Goń, omówiono działania zarządu w ostatnim kwartale. Dokonano analizy zadań dla zarządu i komisji rewizyjnej, wynikających z uchwał
i ustaleń Dolnośląskiego ZW i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Zapoznano się z nowymi drukami organizacyjnymi. Skarbnik koła-Maria Sokólska przedłożyła sprawozdanie finansowe za kończący się rok. Ustalono, że następne posiedzenie ZK odbędzie się 4 stycznia 2012r. Na nim to przygotowane zostaną dokumenty do wysyłki z zaproszeniami na roczne zebranie w dniu 27 grudnia 2012r. Wstępnie uzgodniono podział prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia zebrania.
 
1 grudnia 2011r. w sali narad Dolnośląskiej KW PSP we Wrocławiu, z udziałem prezesów kół, obradowały: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna. Gośćmi związkowców byli Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak
i jeden z jego zastępców, st. bryg. mgr inż. Jerzy Łabowski. W posiedzeniu m. in. uczestniczyli Halina Goń -prezes ZK oraz Roman Świst. Na zakończenie obrad złożono sobie życzenia świąteczne
i noworoczne oraz połamano się opłatkiem. Pełna relacja z obrad oraz serwis fotograficzny są umieszczone na zakładce naszego związku, na stronie KW PSP we Wrocławiu.
Na terenie b. województwa wałbrzyskiego związkowe koła poza Wałbrzychem działają jeszcze,
w Dzierżoniowie (prezes Kazimierz Sołtysiak) i Świdnicy (prezes Edward Olszewski). Koło w Kłodzku
z mozołem się reaktywuje. Jak na razie nie ma oznak reaktywacji koła w z Ząbkowicach Śląskich.
 
30 listopada 2011r. w m. Grochowice (pow. głogowski, woj. dolnośląskie) odbyły się uroczystości pogrzebowe asp. sztab. W st. spocz. Tadeusza Kwiatkowskiego - członka Zarządu Koła ZE i RP RP
w Wałbrzychu. Wzięła w nich udział liczna grupa wałbrzyskich strażaków, na czele z Z-cą Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu, mł. bryg. mgr inż. Krzysztofem Szyszką, członkowie naszego koła z jej prezes Haliną Goń oraz emeryci niezrzeszeni.
 
24 listopada 2011r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej- generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, przyjął delegację naszego Związku, w osobach: wiceprezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i Prezesa Honorowego naszego Związku- Jana Cały, prezesa ZG - Albina Piątkowskiego oraz wiceprezesów ZG: Ireneusza Mańko, także członka ZG Federacji SSM RP i Stanisława Musiała. Rozmawiano o najważniejszych problemach nurtujących nasze środowisko. W spotkaniu ponadto uczestniczyli: nadbryg. Piotr Kwiatkowski- Z-ca Komendanta Głównego PSP oraz st. bryg. Dariusz Malinowski-Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP. Relacja ze spotkania jest umieszczona na stronach internetowych: Komendy Głównej PSP oraz ZG E i RP RP. Delegacja naszego Związku tego dnia spotkała się również z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP- nadbryg. Gustawem Mikołajczakiem. Rozmawiano na temat dalszego funkcjonowania siedziby naszego ZG. Relację z tego spotkania można przeczytać na stronie internetowej ZG.
 
23 listopada 2011r. w Warszawie obradowało Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP. Na zakończenie posiedzenia prezes ZG Albin Piątkowski, udekorował odznakami „Za zasługi dla ZE i RP RP” działaczy, którzy do niedawna pełnili ważne funkcje związkowe. Otrzymali oni również listy gratulacyjne. Uczestniczący w posiedzeniu Roman Świst, podarował zasłużonym kolegom wydawnictwo poświęcone 15-leciu działalności wałbrzyskiego koła. Otrzymali je Jan Cała i Leszek Pierzchanowski - honorowi prezesi i b. prezesi ZG, Witold Gryc-
b. wiceprezes ZG, , Witold Sękowski- b. przewodniczący GKR i sekretarz ZG, Zbigniew Biedrzycki-
b. skarbnik ZG i Henryk Jaworski- b. przewodniczący GKR. Wcześniej publikację otrzymali członkowie Prezydium ZG. Relacja z prac Prezydium ZG zamieszczona jest na stronie internetowej ZG.
 
ASPIRANT SZTABOWY W STANIE SPOCZYNKU
TADEUSZ KWIATKOWSKI


CZŁONEK ZARZĄDU KOŁA ZE i RP RP W WAŁBRZYCHU

przeżył 54 lata

Tadeusz Kwiatkowski z wałbrzyską ochroną przeciwpożarową, związany był od 1982 roku. Przez wiele lat pracował w służbie operacyjnej komendy wojewódzkiej straży pożarnych, na stanowisku oficera ds sportu. Wtedy to jako trener, zawodnik i kierownik zespołów sportowych: piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i sportów pożarniczych, sprawdzał się jako skuteczny organizator i współtwórca sukcesów sportowych.
Jego postać była bardzo dobrze znana w całym polskim pożarnictwie.

Przez wiele lat był współorganizatorem zawodów sportowo-pożarniczych pożarnictwa młodzieżowego
i ochotniczego.
Tryskał energią i niezwykłą witalnością. Nie uznawał przeszkód i trudności.
Od 1992r. Kolejno dowodził jednostkami ratowniczo - gaśniczymi nr 1 i nr 2.
Wyróżniał się jako sprawny dowódca podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
Nasz kolega był człowiekiem lubianym i szanowanym
cześć jego pamięci

Zarząd kola, komisja rewizyjna koła oraz członkowie wałbrzyskiego koła związku emerytów
i rencistów pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, łączą się w bólu z małżonką Tadeusza Krystyną, córką i synem, najbliższą rodziną i jego znajomymi
 
1 LISTOPADA ŁĄCZYMY SIĘ Z NASZYMI KOLEGAMI, KTÓRZY ODESZLI NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ. TEGO DNIA JESTEŚMY MYŚLAMI PRZY NICH W SZCZEGÓLNY SPOSÓB. WIELU Z NICH ODWIEDZIMY, BY NAD ICH GROBAMI ZAPALIĆ ZNICZE I WYRAZIĆ PRZEZ TO SWĄ PAMIĘĆ O NICH.
 
11 października 2011r. We Wrocławiu pod przewodnictwem prezesa DZW - Eugeniusza Engla, obradowało Prezydium Dolnośląskiego ZW. Podczas obrad zajęto się bieżącymi sprawami naszej dolnośląskiej organizacji i przygotowaniami do listopadowego posiedzenia ZW i WKR z udziałem prezesów kół.
 
7 października 2011r. na stronie internetowej Zarządu Głównego pojawił się materiał zatytułowany „Wałbrzyscy działacze na Zjeździe Powiatowym ZOSP RP”. Por. 24 września 2011r. Aktualnie, tekst ten dostępny jest na stronie ZG, w zakładce - Dolnośląskie.
 
W dniach od 28 do 30 września, w bydgoskiej Szkole Podoficerskiej PSP obradowały Zarząd Główny
i Główna Komisja Rewizyjna. Podczas obrad m. in. przyjęto modyfikację do projektu rozporządzenia
z 9 września 2004r. w sprawie funduszu socjalnego…. Zaakceptowano programy i składy osobowe dwóch zespołów zadaniowych ZG, w tym opracowujący zmiany w Statucie. Zaprezentowano wzory nowych druków sprawozdawczych i deklaracji członkowskiej. Postanowiono ponowić wystąpienia do Rządu i Prezydenta RP w takich sprawach jak : objęcie naszego środowiska trybem awansu w stanie spoczynku (powrót do sprawy wnoszonej przez wałbrzyskie koło w 2001r.), przywrócenia waloryzacji płacowej, przywrócenia tzw. „sufitówki” czy przyznania legitymacji dla osób pobierających renty rodzinne. W obradach uczestniczyli m. in. prezesi honorowi Związku - Klemens Dziermański i Jan Cała oraz prezes Dolnośląskiego ZW - Eugeniusz Engel
 
24 września 2011r. W Jugowicach odbył się III (VIII, licząc od 1946r.) Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W zjeżdzie uczestniczyli m. in. członkowie naszego koła: Mieczysław Babiarz- delegat wybrany do Zarządu OP, członek OSP w Czarnym Borze, Franciszek Lisiowski- Wiceprezes Honorowy Zarządu OP, Bogusław Sarnecki- delegat wybrany do Zarządu OP, członek OSP w Mieroszowie, Roman Świst- przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Dziećmorowicach i Zbigniew Zalewski- prezes OSP w Zagórzu Śląskim. W gronie uczestników zjazdu byli także emeryci niezrzeszeni
w naszym Związku: Tomasz Adamczyk- delegat wybrany do Zarządu OP, prezes OSP w Jaczkowie
i Krzysztof Jagodziński- członek Zarządu Oddziału Gminnego w Walimiu.
Z grona naszych związkowców - poza wymienionymi - w ochotniczych strażach pożarnych działają jeszcze: Piotr Bielicki (Kościan), Tadeusz Hasiak (Dziećmorowice), Leszek Mach (Gorce), Jerzy Trzpis (Mieroszów), Edward Lasek i Marcin Zajączkowski (obaj Dziećmorowice).
 
22 września 2011r. w Galerii Powiatowej i Miejskiej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, zaprezentował swoją nową książkę „ W dziejach polskiego pożarnictwa. XVIII Światowy Kongres CTIF, Warszawa’89”- członek naszego koła, b. komendant wojewódzki SP w Wałbrzychu oraz
b. komendant główny SP gen. poż. w st. spocz. Andrzej Stefanowski. Na spotkanie zostali m. in. zaproszeni członkowie naszego koła. Podczas wzruszającego momentami i ciekawego spotkania, generał A. Stefanowski powracał do lat kiedy kierował terenową ochroną przeciwpożarową
w d. województwie wałbrzyskim.
W spotkaniu wziął m. in. udział b. Dolnośląski Komendant Wojewódzki i miejski w Wałbrzychu
st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Szczygieł.
Zaprezentowana dwutomowa książka, to kolejna zbiornica faktów z historii polskiego pożarnictwa oraz CTIF. Są w niej m. in. informacje na temat wałbrzyskiego pożarnictwa i liczne fotografie. Generał przypomniał, w niej także udział wałbrzyskiego zespołu z MZSP, w zawodach międzynarodowych w Krems (Austria, 1969r.). Był to pierwszy i jak do tej pory jedyny zagraniczny występ dolnośląskich strażaków, w zawodach sportowo - pożarniczych najwyższej rangi.
 
25 sierpnia 2011r. w Warszawie pod kierunkiem prezesa Albina Piątkowskiego obradowało Prezydium Zarządu Głównego ZERERP. Wśród omawianych spraw znalazły się m. in.: przygotowania do październikowego posiedzenia ZG i GKR. Mówiono o dalszej informatyzacji w Związku. Zajęto się problemem ściągalności składek na rzecz ZG przez zarządy wojewódzkie. Nakreślono zdania dla zespołów tematycznych i wybrano ich przewodniczących.
 
Treść STATUTU Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, dostępna jest m. in. na stronach Zarządu Głównego. Tam też w rubryce PRAWO, umieszczony jest artykułu poświęcony zagadnieniom organizacyjno- prawnym, podstawowej komórce naszego Związku jakimi są KOŁA
 
Polecamy lekturę związkowych stron internetowych. Poniżej zamieszczamy niektóre adresy takich stron:
www.zgzeirp.pl / tam także zakładki zarządów wojewódzkich
www.kwpsp.wroc.pl / tam zakładka Dolnośląskiego ZW
www.strazjg.Internetdsl.pl / tam zakładka koła w Jeleniej Górze
www.strazh2.pl / tam zakładka koła w Legnicy
www.straz.olawa.pl / tam zakładka koła w Oławie
www.straz.bialystok.pl / tam zakładka Podlaskiego ZW
www.straz.krakow.pl / tam zakładka Małopolskiego ZW
www.katowice.kwpsp.gov.pl / tam zakładka Śląskiego ZW
www.kwpsp.olsztyn.pl / tam zakładka Warmińsko-Mazurskiego ZW
www.fssm.pl / strona Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
www.straż.bielsko.pl / tam zakładka koła w Bielsku-Białej
www.kmpsp.gdynia.pl / tam zakładka koła w Gdyni
www.kmpsp.gda.pl / tam zakładka koła w Gdańsku
www.gniezno.psp.wlkp.pl / tam zakładka koła w Gnieźnie
www.pspkalisz.pl / tam zakładka koła w Kaliszu
www.kppsp-oborniki.pl / tam zakładka koła w Obornikach Wlkp.
www.pila.psp.wlkp.pl / tam zakładka koła w Pile
www.kmpsp.poznań.pl / tam zakładka koła w Poznaniu
www.strazsieradz.nasze.pl / tam zakładka kola w Sieradzu
www.straż.elblag.pl / tam zakładka koła w Elblągu
Kalendarz zmianowy 2021r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.