Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Wydziały KM PSP w Wałbrzychu

 

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy (MR)

analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji ratowniczych;
przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu niebezpiecznych zdarzeń, dysponowanie niezbędnych sił;
analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych;
sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych;
obsługa urządzeń monitoringu pożarowego alarmowania;
nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG.
 

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny (MTT)

administrowanie oraz zapewnieni właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających dyspozycji Komendy Miejskiej;
opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym, także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenia osobistego;
prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych oraz emerytów KM;
dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń;
prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej;
planowanie i realizowanie inwestycji i remontów.
 

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza (MZ)

rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno - rozpoznawczych;
analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, miasta,
w tym nieprawidłowości, które się do tego przyczyniły;
nadzorowanie przestrzegania przepisów ppoż na terenie działania Komendy;
przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony ppoż w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów;
opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów
i terenów oraz imprez masowych.
 

Sekcja Finansowa (MF)

prowadzenie rachunkowości Komendy zgodnie z przepisami i zasadami;
sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta nad gospodarką finansową;
analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy;
prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej;
nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy;
prowadzenie archiwizacji elektronicznej zasobów Finansowo - płacowych KM PSP.
 

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa (MK)

realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy;
organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta;
sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy;
organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania PSP;
prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta.
 

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze
(JRG - numer)

organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
dokumentowanie toku pełnienia służby z uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
 

Kalendarz zmianowy 2021r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.