Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Regulamin KM PSP w Wałbrzychu

 

REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W WAŁBRZYCHU

                                                              

    ROZDZIAŁ I
 
   Postanowienia ogólne

 
 § 1.

 
1.    Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Wałbrzychu, zwanej dalej „Komendą”, określa szczegółową organizację Komendy, w tym:
      1)    sposób kierowania pracą Komendy;
      2)    strukturę organizacyjną Komendy i zadania wspólne komórek organizacyjnych;
      3)    zakresy działania komórek organizacyjnych i ich strukturę wewnętrzną;
     4)    liczbę i rodzaj etatów oraz stanowisk służbowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej .

 
2.    Komenda jest  zakwalifikowana do III kategorii komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

 
§ 2.

 
1.    Terenem działania Komendy jest obszar Powiatu Wałbrzyskiego.
2.    Siedzibą Komendy jest miasto Wałbrzych.

 
§ 3.

 
Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
1)     PSP - Państwową Straż Pożarną;
2)     KM PSP - Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
3)     Komendant - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej;
4)     OSP - Ochotniczą Straż Pożarną;
5)     JRG - Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
6)     KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy.

 

 
ROZDZIAŁ II

 
Sposób kierowania pracą Komendy

 

 
§ 4.

 
1.  Pracą Komendy kieruje Komendant przy pomocy Zastępcy Komendanta oraz kierowników komórek organizacyjnych.

 
2.   Podczas nieobecności Komendanta, jego zadania i kompetencje  w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje  Zastępca Komendanta.

 
3.    Komendant Miejski, Zastępca Komendanta Miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy oraz na stronie BIP komendy.

 
4.     Zastępca Komendanta Miejskiego pełni w komendzie funkcję Kierownika Komórki ds. Kontroli.

 
§ 5.

 
1.      Do podpisu i aprobaty Komendanta zastrzega się dokumentację:
1)  dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane Komendantowi Miejskiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego,
2)    kierowaną do Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów,  kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych,
3)    pisma kierowane do senatorów i posłów,
4)  odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta Miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz jej pracowników,
5)    zakresy czynności Zastępcy Komendanta Miejskiego oraz pracowników  i strażaków Komendy Miejskiej,
6)    zarządzenia, decyzje, rozkazy, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego,
7)   władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Miejskiego, jako organu administracji publicznej.

 
2.  Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępcy Komendanta  dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 lub wobec których uzyskał pisemne upoważnienie.

 
3.   Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika, pracą Sekcji kieruje Kierownik Sekcji z tym, że Sekcją Finansów kieruje Główny Księgowy.

 
4.    Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą kieruje Dowódca Jednostki przy pomocy Zastępcy Dowódcy Jednostki.

 
5.     Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:

 
1)     sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej,
2)   podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, nie zastrzeżonych do podpisu przez Komendanta  lub jego Zastępcy
3)   organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących  w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,
4)     nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,
5)   wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych,
6)   opiniowanie projektów aktów prawnych i interpretacja merytoryczna przepisów prawa z zakresu działania wydziału,
7)     opracowanie projektów decyzji i rozkazów Komendanta z zakresu działania wydziału,
8)  określanie szczegółowych zakresów obowiązków dla poszczególnych strażaków (pracowników) oraz czynności dla poszczególnych stanowisk pracy w podległej komórce organizacyjnej,
9)     zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
10)  zgodne z przepisami szczegółowymi zdawanie akt archiwalnych i wytworzonej dokumentacji do archiwum zakładowego oraz realizacja brakowania,
11) wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania podległej komórki organizacyjnej,
12)  sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych oraz kontrola przestrzegania ustalonych w tym zakresie zasad postępowania,
13)    sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków i zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
14)    rozpatrywanie, w zakresie właściwości merytorycznej, interpelacji, skarg i wniosków,
15)    prowadzenie kontroli wewnętrznej,
16)    realizacja zadań w zakresie opiniowania podległych strażaków PSP,
17)    sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych,
18)    udostępnianie informacji publicznej,
19)    podejmowanie i inicjowanie działań obniżających koszty działalności Komendy.

 
ROZDZIAŁ III

 
Struktura organizacyjna Komendy i zadania wspólne komórek organizacyjnych

 

 
§ 6.

 
W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw
i akt posługują się symbolami:

 
1)      Wydział Operacyjno – Szkoleniowy                                                    -symbol - MR;
2)      Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza                                                     -symbol - MZ;
3)      Sekcja  Finansowa                                                                                -symbol - MF;
4)      Wydział  Kwatermistrzowsko - Techniczny                                        -symbol - MT;
5)      Sekcja Organizacyjno - Kadrowa                                                        -symbol - MK;
6)      Samodzielne stanowisko ds. BHP                                                     -symbol - MB;

 
7)  Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze - symbol M JRG z dodanym po myślniku numerem nadanym danej Jednostce).:

 
     a) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1                                               -symbol M JRG-1;
     b) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2,                                              -symbol M JRG-2;

 
§ 7.

 
1.   Komendantowi  podlegają bezpośrednio n/w komórki organizacyjne:

 
1)      Wydział  Kwatermistrzowsko-Techniczny,
2)      Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza,
3)      Sekcja Organizacyjno-Kadrowa,
4)      Sekcja Finansowa,
5)      Samodzielne stanowisko ds. BHP,

 
2.   Ponadto Komendant Miejski sprawuje bezpośredni nadzór nad całością spraw obronnych oraz związanych z ochroną informacji niejawnych.

 
3.   Zastępca Komendanta nadzoruje:

 
1)     Wydział Operacyjno-Szkoleniowy,
2)     Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze.

 
§ 8.

 
1.     Komórki organizacyjne współdziałają i współpracują między sobą, a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

 
2.     W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do tej komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

 
3.     Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych i jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy rozstrzyga Komendant.

 
4.     Komórki organizacyjne realizują, każda w zakresie swojego działania, zadania wspólne, a w szczególności w zakresie :

 
1)     planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej,
2)     podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
3)     sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy miejskiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
4)     współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej/miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi,
5)     współdziałanie z komórkami organizacyjnymi starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotem KSRG,
6)     współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego,
7)     załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
8)     realizowanie zaleceń pokontrolnych,
9)     realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej,
10)    realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
11)    opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna,
12)    wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej, 
13)    przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania,
14)    realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta miejskiego funkcji w miejskim zespole reagowania kryzysowego,
15)    współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,
16)    realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu.

 
ROZDZIAŁ IV

 
Zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy

 
§ 9.

 
1. Do zadań Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego( MR ) należy w szczególności:

 
1)     analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także - nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
2)     opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
3)     przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
4)    koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,
5)     przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych,
6)     analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
7)     zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego,
8)     sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
9)     współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia    i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
10)   przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
11)    nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,
12)    przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
13)    przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
14)    koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG,
15)    prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania,
16)    nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską,
17)    bieżące informowanie oficera prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
18)    organizowanie i prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
19)    nadzór nad organizacją zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,
20)    prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego strażaków,
21)    organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy przez  oficera prasowego,
22)    prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
23)    wykonywanie zadań z zakresu dotacji dla OSP,
24)    współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
25)    realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych, tj:

 
a)    koordynowanie przedsięwzięć obronnych wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki ratowniczo-gaśnicze,
b)    zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
c)    współpraca z Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
d)    prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych w Komendzie Miejskiej na zasadach określonych w przepisach dotyczących jej organizacji i funkcjonowania.

 
§ 11

 
1.  Do zadań Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej  (MZ) należy w szczególności:

 
1)   rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno - rozpoznawczych,
2)     współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
3)    inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie  powiatu
4)     opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
5)   opracowywanie decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
6)     analizowanie przyczyn pożarów  zaistniałych na terenie powiatu/miasta, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania  i rozprzestrzeniania 
7)     opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów oraz imprez masowych,
8)   organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
9)   rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
10)   przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
11)   przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów,
12)   wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
13)   wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
14)    nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania KM,
15)    opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
16)    nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą,
17)    prowadzenie ewidencji nakładanych mandatów i grzywień.

 
§ 12

 
1.   Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej ( MK ) należy w szczególności:

 
1)     realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta,
2)     przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie, oraz dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych,
3)     prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy,
4)     prowadzenie spraw socjalnych strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej,
5)     sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy,
6)     realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy,
7)     analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
8)     prowadzenie spraw z zakresu szkolenia zawodowego i specjalistycznego  strażaków i pracowników cywilnych,
9)     opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie,
10)   realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy,
11)   organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta,
12)   opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta,
13)   organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
14)   przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania PSP,
15)   opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
16)   organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy i jednostek ratowniczo – gaśniczych oraz kontroli zarządczej,
17)   realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy,
18)   zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy,
19)   zapewnienie zastępstwa w kancelarii ogólnej Komendy pod nieobecność pracującego tam  pracownika.

 
§ 13

 
1. Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego  (MT) należy w szczególności:

 
1)    administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
2)    opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
3)    prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej strażaków, pracowników cywilnych komendy miejskiej,
4)    dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
5)    zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
6)    prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej,
7)    likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
8)    sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy  miejskiej,
9)    prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej,
10)   systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,
11)   realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej,
12)   ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej,
13)   analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej,
14)   zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej,
15)   nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej,
16)   współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami  w zakresie rozwoju technik informatycznych,
17)   planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych,
18)   sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
19)   wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
20)   systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej,
21)   realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
22)   administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
23)   utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych,
24)   nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną,
25)   planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
26)   nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
27)   zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej,
28)   współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
29)   analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych  straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej,
30)   koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy miejskiej,
31)   planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności,
32)   sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,
33)   realizacja obowiązków związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
34)   obsługa profilu ePUAP,
35)   prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta,
36)   ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie.

 
§ 14

 
1. Do zadań Sekcji Finansów  ( MF ) należy w szczególności:

 
1)    sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta nad gospodarką finansową,
2)    prowadzenie rachunkowości Komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
3)    prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
      a)    wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy,
      b)    zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę,
      c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
      d)    zapewnieniu terminowego ściągania należności,
4)    analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy,
5)    prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),
6)    prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,
7)    prowadzenie archiwizacji elektronicznej zasobów finansowo-płacowych KM PSP,
8)    wykonywanie zadań z zakresu dotacji dla OSP.
9)    prowadzenie archiwum Komendy i spraw związanych z archiwizacją.

 
§ 15

 
1. Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy  w szczególności:

 
1)    organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych  w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
2)    dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
3)   wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
4)  wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
5)   wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu poszukiwawczo-ratowniczego (JRG nr 1) oraz ratownictwa chemiczno- ekologicznego (JRG nr 2),
6)    przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
7)  współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
8)    rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
9)    realizacja zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,
10)  prowadzenie doskonalenia zawodowego,
11)  prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
12)  udział w aktualizacji: stanu gotowości operacyjnej, procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej,
12)  udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,
13)  gospodarka transportowa dotycząca pojazdów znajdujących się w dyspozycji jednostki.

 
§ 16

 
1.   Na samodzielnym stanowisku ds. BHP wykonywane są zadania:

 
1) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
2)    przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
3)  ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
4)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
5)    sporządzanie i przedstawianie  Komendantowi Miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
6)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w szczególności
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
7)    uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
8)    udział w opracowywaniu, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
9)    bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
10)  udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
11)  udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
12)  opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

 
ROZDZIAŁ V

 
Wzory pieczęci i stempli

 

 
§ 17

 
Komenda Miejska używa:

 
1)    urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  w Wałbrzychu”,
2)    urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu”,
3)    pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Wałbrzychu”,
4)    stempla nagłówkowego o treści:

 
                                                                                  /Godło/

 
                                                                        KOMENDA MIEJSKA
                                                            PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
                                                                            w Wałbrzychu;

 

 
5)  innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 
ROZDZIAŁ VI

 
Postanowienia końcowe

 
§ 18

 
1.   Schemat struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 
2.   Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu określa załącznik nr 2 do regulaminu.

 
3.   Zasady funkcjonowania i pełnienia służby na Stanowisku Kierowania KM PSP w Wałbrzychu i Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej określa Regulamin Pracy i służby Komendy Miejskiej PSP wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego PSP z dnia 21.06.2006r., w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego. 


 

Kalendarz zmianowy 2021r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.