Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
O Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej

 

Po uchwaleniu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, wejściu w życie jej przepisów
i uruchomieniu Państwowej Straży Pożarnej, okazało się, że osoby po służbie w zawodowej ochronie przeciwpożarowej, a pozostające na zaopatrzeniu emerytalno - rentowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (w sumie 11 tyś.) nie zostały objęte policyjnym zaopatrzeniem emerytalnym. Fakt ten wywołał głęboki żal i jeszcze większą frustrację w gronie tych osób. Na powyższe nałożyły się jeszcze; szalejąca inflacja, dramatyczny wzrost bezrobocia, niepewny los strażaków z resortowych jednostek ochrony przeciwpożarowej, pozbawienie emerytów i rencistów dodatków za pracę w szkodliwych warunkach, za pracę na własnych gospodarstwach rolnych czy nieuznawaniu decyzji Komisji Inwalidztwa Zawodowego .

Wówczas to pojawiła się grupa osób niepokornych, która postanowiła podjąć działania,
w celu doprowadzenia takich zmian, by strażacy - świadczeniobiorcy ZUS, zostali objęci takimi samymi uprawnieniami, jakie stały się udziałem strażaków po służbie w PSP.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, jest stowarzyszeniem, które zrzesza emerytów i rencistów po służbie w Państwowej Straży Pożarnej, członków byłego Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, byłych cywilnych pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także wdowy lub wdowców po wyżej wymienionych osobach.

Związek pielęgnuje bogate tradycje zawodowe związane z humanitarną służbą pożarniczą oraz pracą na stanowiskach cywilnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Związek chroni uprawnienia i interesy wspomnianych osób oraz osób nie zrzeszonych w nim na takich obszarach jak: socjalno - bytowy, opieki zdrowotnej, kultury. Sprawuje w tym względzie społeczną kontrolę.

Związek reprezentuje środowisko po służbie pożarniczej, pracy i pozostałe osoby będące na zaopatrzeniu Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA, wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendantów Państwowej Straży Pożarnej - we wszystkich sprawach, a w szczególności-bytowych i podziału środków z funduszu socjalnego.

Związek umacnia więzi z zawodowo czynnymi strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz
z członkami ochotniczych straży pożarnych.

Związek jest organizatorem życia kulturalnego, rekreacji i wypoczynku swych członków oraz ich najbliższych. 

Związek wyraża opinie wobec problemów polskiej ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa cywilnego
i w sprawach publicznych. 

Związek współpracuje ze związkami zrzeszającymi osoby po służbie lub pracy w formacjach mundurowych.

Związek swymi działaniami, działa na rzecz tych czynnych strażaków, którzy w przyszłości przejdą w stan spoczynku.

Swe cele Związek realizuje głównie przez:
- współdziałanie z komendami Państwowej Straży Pożarnej,
- podejmowanie interwencji we wszystkich sprawach nurtujących nasze środowisko,   
- organizowanie okolicznościowych spotkań,
- odbywanie zebrań członków kół i władz Związku,
- wspieranie swym doświadczeniem i wiedzą ochotnicze straże pożarne.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZE i RP RP

Struktura Związku obejmuje władze naczelne, władze wojewódzkie i koła.

Naczelnymi władzami Związku są:
-  Krajowy Zjazd Delegatów,
-  Zarząd Główny (prezes- Albin Piątkowski ze Szczecina),
-  Główna Komisja Rewizyjna (przewodniczący - Andrzej Russek z Konina)

  Wojewódzkie władze Związku
- Wojewódzkie zjazdy delegatów,
- Zarządy wojewódzkie (prezes ZW we Wrocławiu- Eugeniusz Engel z Oławy),
- Wojewódzkie komisje rewizyjne (przewodnicząca WKR we Wrocławiu - Stanisława Socha 
z Oławy).

Na czele Dolnośląskiego ZW do tej pory stali: Ryszard Januszkiewicz z Wrocławia/Obornik Śląskich (1999-2007) i Aleksander Demczuk z Wrocławia (2007-2011). Przewodniczącymi WKR byli:Zbigniew Plikuć 
z Wrocławia (1999-2003 i Feliks Kostecki z Wrocławia (2003-2007). Od 2007r. na jej czele stoi Stanisława Socha z Oławy.

 Władzami kół są:
- walne zebrania,
- zarządy kół,
- komisje rewizyjne kół.

Kalendarz zmianowy 2021r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.