Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Komunikaty
Przetargi
Praca
 
Kategorie
Komunikaty

Obiekty typu „escape room” ze względu ich specyfikę podlegają odpowiedniemu nadzorowi. W związku, z powyższym 29 styczniu 2019 r. zmianie uległo rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

Do rozporządzenia dodano § 17a, w którym sformułowano dodatkowe obowiązki. Obowiązki te dotyczą obiektów budowlanych lub ich części w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier i zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczana jest możliwość przemieszczania się tych uczestników.

Właściciel, zarządca, użytkownik lub faktycznie władający ww. obiektem jest obowiązany:

  • przed rozpoczęciem działalności oraz raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne (na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej), a także sprawdzić spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej;
  • powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia sprawdzenia nie później niż 7 dni przed ich przeprowadzeniem;
  • złożyć do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej protokół z przeprowadzonego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia sprawdzenia.

Sprawdzenie takie może być dokonywane z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osoby o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620  z późn. zm.). Ze sprawdzenia ww. osoby sporządzają protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.


 

Kalendarz zmianowy 2021r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.